Naše katedra stojí v čele projektu, do něhož jsou zapojeny všechny pedagogické fakulty v ČR.

Projekt PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Podporuje rozvíjení informatického myšlení žáků jako významné složky rozvoje osobnosti 21. století. Projekt vytváří podporu pro učitele na všech stupních škol vývojem a ověřováním vzdělávacích materiálů pro výuku informatiky. Projekt vyvíjí systém profesionální přípravy učitelů informatiky včetně 1. stupně ZŠ, a to jak pregraduální přípravy na pedagogických fakultách, tak učitelů v terénu. Dalším cílem projektu je popularizovat myšlenku rozvíjení informatického myšlení v populaci např. formou online vzdělávacích kurzů nebo formou kampaní.

PRIM

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_036

Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Název projektu CZ: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Název projektu EN: Support for development of computational thinking

Zkrácený název projektu: PRIM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Anotace projektu:
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Příjemce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:
Technická univerzita v Liberci
Národní ústav pro vzdělávání
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni

Klíčové aktivity:
KA1 Řízení projektu
KA2 Spolupráce s NÚV
KA3 Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
KA3.1 Vytváření vzdělávacích materiálů pro školy
KA3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů na školách
KA3.3 Odborná a didaktická příprava učitelů z praxe
KA3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na vysokých školách
KA3.5 Vytváření MOOC kurzů pro veřejnost
KA3.6 Podpora inkubátorů inovací ve vzdělávání v informatice
KA4 Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků
KA4.1 Popularizační kampaň
KA4.2 Popularizační akce
KA4.3 Podpora informatické soutěže

Web projektu: http://www.imysleni.cz