ROBOTI SLAVÍ VELKÉ VÝROČÍ. Před 100 lety vyšel román Karla Čapka R.U.R., v němž se poprvé slovo robot objevilo.

Státní závěrečné zkoušky

Informace k organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře informatiky PF JU

V jednom akademickém roce jsou vypisovány tři termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ):

  • zimní (během zimního zkouškového období)
  • letní (během letního zkouškového období)
  • podzimní (na konci srpna)

K státnicím i k obhajobě je třeba se zapsat na konkrétní vypsaný termín zkoušky ve Stagu. Nestačí zapsat si předmět ve Stagu (tento zápis je pouze technický a umožňuje pozdější zápis na vypsaný termín zkoušky). Pokud si student žádný termín nezapíše, zapsaný předmět mu nepropadá (lze si jej bez následků odepsat).

Níže uvedená pravidla platí od akademického roku 2016/17.

Směrnice vedoucího katedry k SZZ

Ke státnicím a obhajobám kvalifikačních prací byly vydána Směrnice vedoucího katedry, platná od 1. 11. 2017 (je přílohou této stránky – dole).

Ze směrnice vyjímáme některé informace:

 

Obhajoba závěrečné práce

Má-li student svoji závěrečnou práci (bakalářskou, diplomovou) na katedře informatiky, obhajuje práci před komisí pro SZZ.

Průběh obhajoby: Nejprve student představí komisi výsledky své práce (cíle a metody, hlavní řešené problémy, přínos práce, předvedení výsledků). Na své vystoupení má k dispozici maximálně 12 minut. Poté jsou přečteny posudky a následuje rozprava, při níž student odpovídá na dotazy z komise.

Je povinností studenta předem si vyzkoušet technické řešení své prezentace k obhajobě na učebně.

Pravidla, týkající se státních zkoušek, jsou členěna podle studijních oborů.

 

Studijní obor bc. ITu

Student bc. stupně učitelství může jednotlivé části SZZ skládat v různých termínech (např. z pedagogiky a psychologie v zimním termínu pátého semestru, z informatiky s obhajobou v letním termínu). Obhajoba práce přitom nemusí probíhat v tomtéž termínu jako SZZ z informatiky.

Obsah a průběh SZZ

Státní zkouška je ústní. Student si vylosuje jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku student odpovídá ústně. Praktickou úlohu student vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Čas na přípravu je max. 30 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 25 minut.

Zkušební okruhy jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ dole na této stránce v Dokumentech. Směrnici si stáhněte a okruhy v ní vyhledejte v čl. 5.

Vzorové praktické problémové úlohy jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

 

 Studijní obor bc. ITE

Student neučitelské informatiky musí všechny části SZZ složit v jednom termínu, protože jde o jednooborové studium. SZZ musí začít obhajobou bakalářské práce.

Jednotlivé části SZZ, konané na různých katedrách, by měly proběhnout v různé dny, ovšem není možné jednu zkoušku absolvovat např. v létě a druhou na podzim. Nepřihlášení se k některé z částí zkoušky znamená automaticky neprospěch u této části a tedy propadnutí termínu.

Obsah a průběh SZZ

Státní zkouška z informatiky je ústní. Student si vylosuje jednu teoretickou otázku a jednu praktickou úlohu. Na teoretickou otázku student odpovídá ústně. Praktickou úlohu student vyřeší při přípravě „na potítku“ a před komisí předvede a obhájí její řešení. Čas na přípravu je max. 30 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 25 minut.

Zkušební okruhy jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ dole na této stránce v Dokumentech. Směrnici si stáhněte a okruhy v ní vyhledejte v čl. 3 (kombi studium v čl. 4).

Vzorové praktické problémové úlohy jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

Povahu SZZ z pedagogiky a psychologie určuje katedra pedagogiky a psychologie. Aktuální okruhy ke zkoušce z pedagogiky a psychologie jsou zveřejněny dole na této stránce v Dokumentech.

 

Studijní obor Mgr. Učitelství informatiky

(tato pravidla platí i pro obor učitelství fyziky-informatiky)

Student může jednotlivé části SZZ skládat v různých termínech (např. z informatiky v zimním termínu, z pedagogiky a psychologie s obhajobou v letním termínu). Obhajoba práce nemusí tedy probíhat v tomtéž termínu jako SZZ z informatiky.

Obsah a průběh SZZ

SZZ z informatiky je ústní. Student si vylosuje dvě otázky, na které komisi odpovídá. Jedna z otázek je z informatiky, druhá z didaktiky. Čas na přípravu je 30 minut, délka zkoušky by neměla přesáhnout 25 minut.

Zkušební okruhy jsou zveřejněny ve Směrnici vedoucího katedry k SZZ dole na této stránce v Dokumentech. Směrnici si stáhněte a okruhy v ní vyhledejte v čl. 6.

Portfolio praxí ke státním závěrečným zkouškám

Student navazujícího magisterského studia předkládá ke státním závěrečným zkouškám v tištěné podobě portfolio ze své dosavadní pedagogické praxe z informatiky.

Portfolio musí obsahovat (podle Směrnice vedoucího katedry č. 1/2017 ke státním závěrečným zkouškám):

  • Úvodní stranu.
  • Přehled materiálů, zahrnutých v portfoliu.
  • Přehled absolvované praxe (počty hodin, škola, témata odučených hodin).
  • Portfolio může obsahovat přehled mimoškolní pedagogické činnosti, seznam či doklady o absolvování kurzů, workshopů, popularizačních akcí, týkajících se vzdělávání obecně a výuky informatiky. Může zahrnovat další materiály, které dokládají studentovu aktivní činnost v této oblasti.
  • Portfolio může být použito ke konkretizaci otázky z didaktiky informatiky nebo k dotazu ze strany komise při zkoušení.

 

Hodnocení státní zkoušky

Podmínkou pro úspěšné složení SZZ z informatiky je úspěšné „zvládnutí“ (tj. klasifikace „dobře“ a lepší) obou zadaných otázek. Neúspěch v jedné části zkoušky znamená neúspěšný výsledek SZZ.

Celkové hodnocení výsledku SZZ z informatiky není výsledkem výpočtu nějakého průměru z jednotlivých otázek, je určeno na základě komplexního posouzení výkonu zkoušeného. Komise rozhoduje o známce v jednání s vyloučením veřejnosti. Pokud se nedosáhne konsensu, následuje hlasování; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Prostudujte si celou směrnici ke SZZ

Vyplatí se to.

Nespoléhejte na „zaručené informace“ od spolužáků – bývají často zkreslené a pro vaši situaci i nevhodné.

 

 

Dokumenty

Soubor Popis Datum přidání Velikost
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITu 11. 03. 2019 12:30 612 KB
pdf vzorové praktické úlohy - obor ITE 11. 03. 2019 12:30 474 KB