Konference UPVM 2021 – Užití počítačů ve výuce matematiky se koná 11. - 13. 11. 2021!

Témata bakalářských prací

Mgr. Jana Doležalová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Roman Hašek, Ph.D.

 1. Výuka stereometrie užitím fyzických a digitálních modelů (BP/DP) Práce by se věnovala popisu použití kombinace fyzických a digitálních metod při výuce stereometrických témat na základní a střední škole a v přípravě učitelů matematiky. Pro digitální modely se nabízí použití programu GeoGebra.
 2. Sbírka nestandardních aplikačních úloh a problémů (BP/DP) Úkolem práce je připravit kolekci řešených úloh, které odpovídají specifikaci příslušného tematického celku RVP. V případě DP se očekává jejích metodické zpracování a ověření v praxi.
 3. Úlohy a aktivity rozvíjející schopnosti argumentace a ověřování (BP/DP) V RVP G je „Argumentace a ověřování“ jedním z tematických celků vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Cíle práce je připravit soubor řešených úloh případně i rozsáhlejších aktivit pro základní a střední školu i pro přípravu učitelů matematiky, které by podporovaly rozvoj schopnosti argumentace a ověřování matematických tvrzení.
 4. Geometrie reálného světa ve výuce matematiky (BP/DP) V prostředí, ve kterém žijeme, se setkáváme s rozličnými geometrickými objekty a jevy, např. křivkami a plochami, symetriemi, konstrukčními prvky staveb nebo způsoby uspořádání objektů. Řada z nich přitom více či méně souvisí s učivem elementární geometrie. Obsahem BP/DP bude na konkrétních příkladech a srozumitelnou formou, s využitím poznatků geometrie a matematiky, poukázat na tuto spojitost reálného světa s matematikou.
 5. Matematika / geometrie na dotykových zařízeních (BP/DP) Možnosti využití tabletů a chytrých telefonů při studiu i výuce matematiky. Zaměření na konkrétní matematická témata a konkrétní aplikace (GeoGebra, Sketchometry apod.).
 6. Galerie matematických zařízení a mechanismů (BP/DP) Shromáždění, představení a matematický popis současných i historických mechanismů a zařízení, které mají vztah k matematice (např. en.wikipedia.org/wiki/Trammel_of_Archimedes, en.wikipedia.org/wiki/Pantograph, en.wikipedia.org/wiki/Peaucellier%E2%80%93Lipkin_linkage apod.). Nabízí se možnost doplnit galerii vlastnoručně vyrobenými mechanismy (ze dřeva či z kovu). DP s tímto zaměřením by se potom zabývala využitím ve výuce.
 7. Matematické úlohy s technickou tematikou (BP/DP) Technická praxe pracuje s aplikacemi matematických poznatků. Ve výuce matematiky by neměla být tato její role opomíjena. Cílem práce bude vytvořit soubor úloh, které by na příslušné úrovni matematického učiva (ZŠ, SŠ, VŠ) poukazovaly na konkrétní situace, v nichž k tomu dochází. K prezentaci a řešení úloh by byl použit vhodný software.
 8. Sbírka řešených úloh z lineární algebry / deskriptivní geometrie / výpočetní techniky pro matematiky (BP) Vytvoření online sbírky řešených úloh z lineární algebry a geometrie / deskriptivní geometrie. Sbírka bude využívat software vhodný k prezentaci zadání a řešení konkrétních úloh. Uživatel sbírky se spolu s pochopením podstaty řešení daných úloh seznámí s možnostmi efektivního použití tohoto software.
 9. Testování prostorových schopností (BP) Existují tradiční testy pro zjišťování prostorových schopností člověka, tj. jeho orientace v prostoru, vytváření prostorových představ a schopnost manipulace s nimi, např. Santa Barbara Solids Test nebo Purdue Visualization of Rotations Test. Cílem práce by bylo shromáždit základní informace o takovýchto testech, popsat úkoly, které používají a porovnat je s úlohami z učiva stereometrie pro základní a střední školy a s úlohami z jednotných přijímacích zkoušek a státních maturit.
 10. Online podpora výuky geometrie (BP) Zpracování konkrétních geometrických témat a úloh a jejich prezentace prostřednictvím aktuálně dostupných nástrojů pro sdílení geometrických konstrukcí a výukových materiálů.
 11. Využití knihovny JSXGraph pro tvorbu online výukových materiálů (BP) JSXGraph je knihovna programovacího jazyka Java, která je určena pro snadnější tvorbu dynamických appletů, které lze vkládat do libovolné webové stránky a fungují pod libovolným prohlížečem. Cílem práce je sestavit kolekci originálních materiálů vytvořených v JSXGraph a demonstrovat jejich užití ve www stránkách a v systému Moodle.
 12. Volné téma Téma z oblasti lineární algebry, geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky a využití počítače ve výuce matematiky dle domluvy se studentem.

RNDr. Marika Hrubešová, Ph. D.

Únikové hry ve výuce matematiky pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Blanka Jáchimová

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce

Mgr. Martin Kazda, Ph. D.

 1. Vyučovací metody vedoucí k posilování úrovně finanční gramotnosti žáka základní, nebo střední školy.
 2. Význam matematiky ve finančním vzdělávání.
 3. Zvyšování úrovně matematické gramotnosti žáka základní, nebo střední školy prostřednictvím výuky přírodních věd (chemie, fyzika).

Mgr. Bc. Marek Kobera, Ph. D.

 1. Počítačové hry ve výuce a didaktice matematiky
 2. Heuristické postupy v rekreační matematice a matematických hádankách (Úkolem je zmapovat a kategorizovat postupy, které žáci či studenti používají, když se setkají s pro ně novými či nerutinními úlohami z této oblasti, týkající se např. dělitelnosti, vztahů mezi ciframi čísel, elementární geometrie úseček, trojúhelníků, případně jednoduchých úloh z teorie pravděpodobnosti.)
 3. Přímé a nepřímé logické usuzování (Úkolem je sepsat sbírku úloh, která by studenty připravila na studium vyšší matematiky tím, že by na příkladech objasnila základní logické pojmy: jakými jsou kvantifikátory, nutné a postačující podmínky, vlastnosti množin, zobecnění, hledání protipříkladů.)
 4. Ukázkové hodiny pro úvod do teorie čísel na ZŠ nebo SŠ (Úkolem je vypracovat portfolio několika hodin, v nichž by žáci byli uvedeni do základů teorie čísel s důrazem na didaktickou stránku).
 5. Matematika v dějinách kultury (Úkolem je postihnout význam matematiky v dějinách s důrazem na vybrané období. Mělo by se pojednat o vlivu a roli matematiky pro každodenní život, přírodní vědy, umění a kulturu obecně.)
 6. Teorie (a praxe) vyhledávání talentů na matematiku (Úkolem je zpracovat z literatury přístupy k vyhledávání talentů v oblasti matematiky ve světě, kriticky je zhodnotit a posoudit, zda a jak jsou aplikovatelné na našich školách.)
 7. Historie pokusů o řešení tří klasických úloh starověku (Úkolem je srozumitelně uvést čtenáře se středoškolskými znalostmi matematiky do pokusů řešit kvadraturu kruhu, délfský problém a trisekci úhlu a nastínit co nejvíce soběstačným způsobem, proč tyto pokusy selhaly.)
 8. Algoritmy pro barvení grafů (Úkolem je představit problém obarvení grafu, algoritmy, které tento problém řešení a prozkoumat a porovnat jejich složitost na vhodně vybraných grafech.)
 9. Očekávání politiků příspěvku matematiky k současné společnosti a důsledky pro její výuku (Úkolem je zpracovat z dostupné literatury očekávání politiků, případně politických stran toho, co by měla matematika pro společnost přinášet, a jak se toto projevuje na její výuce).
 10. Pojmy čísla a nekonečna v Plótínových dílech (Úkolem je zjistit, jak Plótínos zdůvodňoval svou teorii dvojích čísel a kriticky tuto teorii zhodnotit.)
 11. Volné téma z matematické analýzy
 12. Použití teorie grup a těles na rovnice (Galoisova teorie)
 13. Aplikace geometrické algebry ve fyzice

doc. RNDr. Helena Koldová (Binterová), Ph.D.

 1. Integrovaná výuka matematiky nebo průřezová témata (RVP) na základní škole
 2. Mezipředmětové vazby a výuka matematiky
 3. Výzkum učebnic matematiky
 4. Výuka žáků s poruchami autistického spektra PAS, dysporuchami či jinými poruchami
 5. Téma dle vlastního výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.

 1. Stereometrické úlohy pro pokročilé
 2. Vyšetřování množin bodů daných vlastností -klasické vs. počítačové řešení
 3. Jak software GeoGebra pomáhá při řešení problémů
 4. Jiné téma po domluvě

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 1. Statistika ve vybraných učebnicích určených pro ZŠ
 2. Slovní úlohy na hledání extrému funkce jedné a dvou proměnných
 3. Návrh úloh vhodných pro integraci obsahů dvou a více vzdělávacích oblastí
 4. Téma dle výběru studenta/studentky

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

 1. Analýza videozáznamů hodin matematiky na základní škole
 2. Žákovské chyby a obrázky Concept Cartoons
 3. Zajímavé matematické úlohy ze zahraničních učebnic
 4. Téma dle výběru studenta

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.

 1. Modelování různých způsobů vyplácení prospěchových stipendií na PF JU
 2. Posouzení vlivu projektu „Calculus Doktor“ na znalosti žáků ZŠ
 3. Modelování volebních výsledků
 4. Matematika ve světě kolem nás
 5. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie Z
 6. Vybrané úlohy matematické olympiády kategorie A, B, C
 7. Vybrané problémy z teorie čísel
 8. Matematické hry (lze i pro NŠ)
 9. Sirky a matematika (lze i pro NŠ)
 10. Číselné soustavy na ZŠ (pro studenty NŠ)
 11. Další téma po dohodě

Mgr. Radek Vejmelka

Nejsou vypsané žádné bakalářské práce