Bakalářské studium

Charakteristika studijního oboru

Z hlediska obsahu lze předměty vyučované v rámci bakalářského studia rozčlenit do čtyř okruhů:

 1. praktický jazyk;
 2. lingvistika;
 3. literatura, historie, kultura a reálie;
 4. úvod do pedagogické praxe.

Jejich vzájemný poměr je po stránce rozsahu výuky i náročnosti nastaven tak, aby posluchač získal vyvážený soubor znalostí a dovedností nezbytných jak pro okamžité uplatnění v praxi, tak pro následné magisterské studium němčiny, ať už je zaměřeno pedagogicky, odborně filologicky, či jinak, a to na domácích vysokých školách i v zahraničí.

 

Profil absolventa

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání je chápán jako příprava na navazující magisterské studium Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

Absolventi si osvojí základy německého jazyka a naučí se uplatňovat své odborné znalosti o oboru v komunikaci ústní i písemné. V jazykové přípravě je kladen důraz na vyváženost teorie a praxe.

Vedle získání solidních znalostí v oblasti německé fonetiky a fonologie, gramatiky, syntaxe, lexikologie a slovotvorby se studenti naučí přiměřeně správně komunikovat, tedy rozumět poslechovým a čteným textům a interpretovat je, ústně a písemně se vyjadřovat na úrovni minimálně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Absolventi budou vybaveni jazykovými a interkulturními kompetencemi na takové úrovni, aby mohli bez problémů pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo přejít přímo do praxe. Jejich významnou předností bude, že budou nejen dobře jazykově vybaveni, ale budou se též dobře orientovat v reáliích a dějinách německy mluvících zemí. Vzhledem k předpokladu, že hned na počátku navazujícího studia budou muset absolvovat průběžnou pedagogickou praxi, je jejich oborová didaktická příprava zahájena již v 5. semestru bakalářského stupně. Studenti si osvojí některé základní dovednosti v oblasti plánování, realizace a evaluace výuky.

Díky pedagogicko-psychologické složce se absolvent může uplatnit jako asistent pedagoga na ZŠ a vykonávat pomocné výchovné práce zaměřené např. na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků, vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků, individuální práci s dítětem nebo skupinou dětí podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo podle stanovených osnov. Může také pracovat jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže.

Po úspěšném absolvování magisterského studia nabízí katedra germanistiky v rámci programu celoživotního vzdělávání Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách.

 

Přijímací zkouška

Podmínky přijetí ke studiu německého jazyka mohou absolventi a absolventky středních škol splnit dvěma způsoby, a sice

(I) dodáním potřebných podkladů pro přidělení bodů na základě předchozího studia na střední škole, složených certifikovaných zkoušek a zájmu o obor

nebo

(II) složením ústní přijímací zkoušky.

Tyto dva způsoby nejsou navzájem kombinovatelné, body rozhodné pro přijetí lze tedy získat pouze jedním z nich.

V případě, že se uchazeč rozhodne získat body na základě bodu (I), tedy dle výsledků předchozího studia a relevantních dokladů o nabytých znalostech německého jazyka, musí do 18. 6. 2019 dodat potřebné materiály (přesná specifikace viz níže) a nemusí své rozhodnutí katedře germanistiky PF JU sdělovat.

Jestliže se rozhodne získat body na základě bodu (II), tedy složením ústní přijímací zkoušky, oznámí tuto skutečnost katedře germanistiky PF JU vyplněním a odevzdáním registračního formuláře (přesná specifikace viz níže).

Pokud nebude mít katedra germanistiky k dispozici všechny požadované materiály rozhodné pro sestavení pořadí uchazečů do 18. 6. 2019, bude pořadí sestaveno jen na základě materiálů k tomuto datu odevzdaných uchazečem.

Dle počtu bodů, které uchazeč za němčinu získá jedním z výše uvedených způsobů, bude sestaveno pořadí uchazečů za aprobační předmět „Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání“. Celkové pořadí, které rozhodne o přijetí (nepřijetí) ke studiu, bude výsledkem součtu umístění v přijímacím řízení ke studiu obou aprobačních předmětů.

 

Specifikace výše uvedených dvou možností splnění podmínek pro přijetí ke studiu německého jazyka:

(I) Dodání potřebných podkladů pro přidělení bodů na základě předchozího studia na střední škole, složených certifikovaných zkoušek a zájmu o obor

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazečům budou přiděleny body podle studijních výsledků ve 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku střední školy (u víceletých gymnázií/škol se vyhodnocují poslední dva roky studia), podle úspěšně složených jazykových zkoušek a podle prokazatelného zájmu o německý jazyk.

Ověřené kopie studijních výsledků a dalších požadovaných dokladů mohou uchazeči vložit do přihlášky nebo dodat nejpozději do 18. 6. 2019 na katedru germanistiky následujícími dvěma způsoby:

(a) Mohou je osobně donést na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9 – místnost D316 (sekretariát katedry, paní Jitka Pečlová), České Budějovice; při osobním předání dostane uchazeč či uchazečka doklad o převzetí podkladů;

nebo

(b) je mohou zaslat doporučeně poštou na adresu: Katedra germanistiky PF JU, doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Uchazeč/uchazečka dodá následující doklady:

 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • ověřená kopie vysvědčení za 3. ročník střední školy (u víceletých gymnázií/škol ověřená kopie vysvědčení za předposlední rok studia)
 • ověřený výpis z vysvědčení za první pololetí 4. ročníku střední školy nebo ověřená kopie vysvědčení za 4. ročník střední školy (u víceletých gymnázií/škol ověřený výpis z vysvědčení za první pololetí posledního roku studia nebo ověřená kopie vysvědčení za poslední rok studia)
 • případně ověřené kopie jazykových certifikátů (viz níže)
 • případně příslušné doklady k nadstandardnímu zájmu o obor (viz níže)

Je zapotřebí dbát na dodání správných dokladů – zde především nezaměňovat „výpis z vysvědčení“ za prostý výpis známek.

 

Kritéria pro sestavení pořadí uchazečů

 1. Průměr známek z německého jazyka za 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku střední školy (u víceletých gymnázií/škol za 1. a 2. pololetí předposledního a 1. pololetí posledního ročníku), pokud byl německý jazyk absolvován jako povinný předmět a v plném rozsahu, tedy všechna tři pololetí

  Kritéria pro přidělení bodů
  1,00 – 1,25: 25 bodů
  1,26 – 1,60: 20 bodů
  1,61 – 2,00: 15 bodů
  2,01 – 2,50: 10 bodů
  2,51 – 3,00: 5 bodů
  3,01 a více: 1 bod

 2. Standardizovaná jazyková zkouška z německého jazyka

  Akceptované doklady (ověřené kopie): Deutsch Zertifikat des Goethe Instituts nebo Deutsches Sprachdiplom (DSD) nebo Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) nebo TELC für Deutsch nebo jiný standardizovaný certifikát obdobného typu

  Kritéria pro přidělení bodů
  Úroveň C1: 35 bodů
  Úroveň B2: 30 bodů
  Úroveň B1: 25 bodů

 3. Průměr známek z povinných předmětů za 1. pololetí 4. ročníku střední školy (u víceletých gymnázií/škol za 1. pololetí posledního ročníku)

  Kritéria pro přidělení bodů
  1,00 – 1,25: 25 bodů
  1,26 – 1,60: 20 bodů
  1,61 – 2,00: 15 bodů
  2,01 – 2,50: 10 bodů
  2,51 – 3,00: 5 bodů
  3,01 a více: 1 bod

 4. Nadstandardní zájem o obor

  Akceptované aktivity: němčina absolvovaná ve 3. a 4. ročníku SŠ (u víceletých gymnázií/škol v posledních dvou ročnících) jako povinný předmět v rozsahu menším než tři pololetí, němčina absolvovaná ve 3. a 4. ročníku SŠ (u víceletých gymnázií/škol v posledních dvou ročnících) jako nepovinný předmět, účast ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se vztahem k němčině, účast na olympiádách německého jazyka, studijní/pracovní pobyt v některé německy mluvící zemi, účast na projektech s využitím německého jazyka, standardizovaná zkouška z německého jazyka na úrovni A2 či A1 apod.

  Všechny aktivity musí být doloženy ověřenými kopiemi vysvědčení, výpisu z vysvědčení, certifikátů či oficiálním potvrzením příslušné školy/instituce. Za nadstandardní zájem o obor je možno dosáhnout maximálně 15 bodů.

Uchazeč či uchazečka může získat celkem maximálně 100 bodů. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali alespoň 20 bodů.

 

(II) Složení ústní přijímací zkoušky

Uchazeči a uchazečky, kteří se rozhodnou splnit podmínky pro přijetí složením ústní přijímací zkoušky, ji mohou složit ve dvou rovnocenných termínech, které jim budou oznámeny v pozvánce k přijímacímu řízení.

Jestliže se uchazeč či uchazečka rozhodne získat body na základě ústní přijímací zkoušky, oznámí tuto skutečnost katedře germanistiky PF JU tak, že vyplní a vytiskne registrační formulář k ústní zkoušce z němčiny (dostupný zde: https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/nj/doc/KNJ_-_Registracni_formular.pdf) a doručí ho na katedru germanistiky PF JU. Originál tohoto registračního formuláře musí mít katedra germanistiky k dispozici nejpozději v 9.00 hod. toho dne, kdy bude uchazeč či uchazečka chtít vykonat ústní přijímací zkoušku. Vyplněný registrační formulář lze doručit dvěma způsoby:

(a) Uchazeč či uchazečka ho může osobně donést na adresu: Katedra germanistiky PF JU, Dukelská 9 – místnost D316 (sekretariát katedry, paní Jitka Pečlová), České Budějovice; při osobním předání dostane uchazeč či uchazečka doklad o převzetí podkladů;

nebo

(b) ho může zaslat doporučeně poštou na adresu: Katedra germanistiky PF JU, doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice.

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru vedeného v německém jazyce a ověřuje komunikační kompetenci na úrovni B1.1 podle SERR. Ústní zkouška zahrnuje rozhovor na téma zadaného obrázku a práci s krátkým textem na úrovni B1.1. Úvodní představení se a rozhovor o motivaci ke studiu německého jazyka se nehodnotí.

 

Kritéria hodnocení ústní zkoušky:

 1. Obsah promluvy: 20 b.
 2. Spisovnost a kultivovanost projevu: 20 b.
 3. Výslovnost: 20 b.
 4. Volba lexikálních prostředků: 20 b.
 5. Gramatická správnost; přehled o gramatickém systému němčiny: 20 b.

Uchazeč/uchazečka také dodá na katedru germanistiky do 18. 6. 2019 ověřenou kopii maturitního vysvědčení, a sice vložením do přihlášky nebo osobně (adresa viz výše) nebo doporučeně poštou (adresa viz výše).

Ústní zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Přijati nemohou být uchazeči, kteří nezískali u ústní zkoušky alespoň 20 bodů.