Aktuality

Učitelství psychologie pro SŠ (navazující, Mgr.)

Učitelství psychologie pro střední školy (PSYCHn)

Navazující magisterské studium prezenční se standardní dobou studia 2 roky se studuje jako dvouoborové studium v kombinaci s oborem Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních škol (VKZn).

 


Garant

prof. PhDr. František Man, CSc.
Místnost: TL103
telefon: 387 773 143
e-mail: fman@pf.jcu.cz

Informace o studiu:

doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Místnost: TL204
telefon: 387 773 368
e-mail: anohavova@pf.jcu.cz

 


Základní informace:

Charakteristika studijního oboru

Navazující magisterský studijní program poskytuje absolventům možnost získat vysokoškolskou kvalifikaci pro učitelství na středních školách. Tento program umožňuje získat magisterské vzdělání jak těm studentům, kteří se již při vstupu do bakalářského programu zaměří na učitelskou průpravu (a budou volit dvouoborové studium), tak některým absolventům bakalářského studia jednooborové psychologie.

 

Profil absolventa

Absolvent během studia získává kompetence pro učitelskou práci na středních školách. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie a pedagogiky bude absolvent vybaven kompetencemi potřebnými pro učitelskou práci (kompetencemi k didaktické transformaci obsahu dílčích psychologických disciplín, ke konstrukci a strukturování adekvátního kurikula dle proměn školních vzdělávacích programů, k pedagogicko-psychologické diagnostice a intervencím, k efektivní sociální komunikaci se všemi partnery zúčastněnými v procesu vzdělávání a výchovy středoškolské mládeže).

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni především na roli učitele psychologie na střední škole, zároveň budou připraveni podílet se na poradenské práci ve školních podmínkách (činnost preventisty sociálně patologických jevů, činnosti výchovných poradců). Budou schopni na školách realizovat reedukační, rehabilitační, stimulační a salutorní metodické postupy doporučené odborným psychologem, resp. speciálním pedagogem. Mohou svou erudicí škole pomoci při vytváření podmínek pro inkluzivní vzdělávání, budou připraveni i pro intervence do oblasti organizační kultury a psychologie řízení v podmínkách školství.

Absolventi nebudou plně kvalifikování pro výkon samostatné psychologické praxe a nemohou aspirovat na práci, kde je požadováno absolvování magisterského studia jednooborové psychologie, absolventi tedy budou plně kvalifikovanými středoškolskými učiteli, nikoliv psychology.

 

Podmínky, které student předloženého studijního programu musí splnit v průběhu studia a při jeho ukončení:

Splnění všech povinností podle studijního plánu – získání určeného počtu kreditů absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů, složení magisterské závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba magisterské diplomové práce.

Počty kreditů za jednotlivé části dvouoborového studia (povinné / povinně volitelné předměty):

 • PSYCHn: 16 kreditů / 14 kreditů
 • PSYCHn-VKZn společný základ: 17 kreditů / 38 kreditů
 • VKZn: 30 kreditů / 5 kreditů

 


Odkazy:

Okruhy k SZZ
Stránky Katedry výchovy ke zdraví PF JU – VKZn
Požadavky ke státní závěrečné zkoušce z oboru „Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy“

 


Přijímací řízení

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

 1. část (písemná): posouzení znalostí základních psychologických disciplín na úrovni teoretických základů bakalářského studia (tedy zejména obecné, vývojové, sociální psychologie a psychologie osobnosti, znalost metodologie psychologického výzkumu).
 2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci učitele psychologie.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. Uchazeč může získat maximálně 100 bodů celkem. Z toho může získat max. 50 bodů v písemné části, max. 30 bodů v ústní části a max. 20 bodů jako bonifikaci za absolvování studijního oboru Psychologie na PF JU (10 bodů za absolvování tohoto oboru a 10 bodů za absolvování s celkovým hodnocením studia „absolvoval(a) s vyznamenáním“).

Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 20 bodů.

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/pgps/) a na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF Dukelská 9, 1. patro). Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

Další důležitá sdělení

K přijímací zkoušce si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) a doklad o absolvování bakalářského stupně studia psychologie (jedno- i dvouoborové).

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

 • Atkinson, R. a kol. (1995 a reedice). Psychologie. Praha: Victoria Publishing. 
 • Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.
 • Drapela, V. J. (1997). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
 • Hewstone, M., Stroebe, W. (2007). Sociální psychologie. Praha: Portál.
 • Plháková, A. (2007). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 • Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
 • Smékal, V. (2002). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister&Principal.
 • Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
 • Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Praha: Portál.

 


Studijní plán:

Studijní plán zahrnuje celkem tři položky:

 • Magisterské navazující studium učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
  (kód studijního oboru KKOV: 7503T139)
 • Magisterské navazující studium učitelství psychologie pro SŠ
  (kód studijního oboru AKVO: 7504T114)
 • Magisterské navazující studium učitelství psychologie pro SŠ a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ – společný základ

 


Magisterské navazující studium učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
(kód studijního oboru KKOV: 7503T139)

Celkový limit: 35 kreditů
Povinné předměty: 30 kreditů
Povinně volitelné předměty: 5 kreditů

Povinné předměty:

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KZV/DVZN1

Didaktika výchovy ke zdraví I

3

2+1

ZK

1 ZS

KZV/OVZN

Ochrana veřejného zdraví a první pomoc ve škole

2

1+0

Zp

1 ZS

KZV/ZTN1

Zdravotní tělesná výchova I

3

0+2

Zp

1 ZS

 

 

(8)

 

 

 

KZV/DVZN2

Didaktika výchovy ke zdraví II, zpracování projektu

4

2+0

ZK

1 LS

KZV/SOPN

Sociální pediatrie

3

2+0

Zp

1 LS

KZV/ZTN2

Zdravotní tělesná výchova II

3

1+2

ZK

1 LS

 

 

(10)

 

 

 

                                                                          Celkem: 18 kreditů

Povinně volitelné předměty:

 

Blok A:                                                                                                                   min. 3  kredity

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KZV/KBWN

Kurz balneologie a wellness

4

5 dní

Zp

1 ZS

KZV/GEN

Genetika

3

2+0

ZK

1 LS

KZV/MHŠN

Metodika hry ve škole

3

0+2s+1c

Zp

1 LS

 

Povinné předměty:

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KZV/PSTCN

Psychologie sportu a tělesných cvičení

3

2+0

ZK

2 ZS

KZV/SMZN

Statistické metody ve výzkumu zdravotního stavu populace

3

2+0

Zp

2 ZS

 

 

(6)

 

 

 

KZV/RKN

Regenerace a kosmetika

3

0+2

Zp

2 LS

KZV/ZDN

Zpracování dat výzkumu, evaluace

3

2+0

ZK

2 LS

KZV/QZN

Výchova ke zdraví

0

0+0

SZZ

2 LS

 

 

(6)

 

 

 

                                                                          Celkem: 12 kreditů

 

Povinně volitelné předměty:

Blok B:                                                                                                                   min. 2  kredity

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KZV/PSMN

Psychomotorika

3

0+2

Zp

2 ZS

KZV/SPN

Sociální politika, podpora rodiny a zdraví

2

1+0

Zp

2 LS

 


Magisterské navazující studium učitelství psychologie pro SŠ
(kód studijního oboru AKVO: 7504T114)

Celkový limit: 30 kreditů
Povinné předměty: 16 kreditů
Povinně volitelné předměty: 14 kreditů

Povinné předměty:

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/YDPN1

Didaktika psychologie I

3

1+2

Zp

1 ZS

KPE/YPSAN

Psychologie adolescence

6

1+2

ZK

1 LS

KPE/YDPN2

Didaktika psychologie II

4

1+2

ZK

1 LS

KPE/PDPSN

Praktikum z didaktiky psychologie

3

0+3

Zp

2 ZS

KPE/QPSDI

Psychologie a její didaktika

0

0+0

SZZ

2 LS

                                                                          Celkem: 16 kreditů

Povinně volitelné předměty:

Blok B                                                                                                                    min. 14 kreditů

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/PSHSN

Psychohygiena

2

0+1B

     Zp

ZS

KPE/TSPSN

Techniky sebepoznání

2

0+1B

      Zp

LS

KPE/KARSN

Komunikace a rétorika

2

0+1B

Zp

ZS

KPE/YIVSB

Interkulturní výchova a sebevýchova

3

0+2

Zp

LS

KPE/YPNP

Výchovně vzdělávací péče o nadané děti

3

0+2

ZK

LS

KPE/YDPUB

Metody diagnostiky SPUCH a stimulační programy

4

1+2

Zp

ZS

KPE/YSSPB

Seminář stimulačních programů

2

0+1

Zp

ZS

KPE/YPPZB

Psychologie problémového žáka

3

1+0

Zp

ZS

KPE/YPSSB

Psychologie sportu

2

1+1

Zp

ZS

KPE/YZVZB

Základy výchovy ke zdraví

3

5-ti denní kurz

Zp

LS

Státnicový předmět:

Psychologie a její didaktika (podmínka: absolvování všech povinných předmětů, absolvování praxe, získání potřebného počtu kreditů z Bloku B povinně volitelných předmětů)

 


Magisterské navazující studium učitelství psychologie pro SŠ a učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
– společný základ

Celkový limit: 55 kreditů
Povinné předměty: 17 kreditů
Povinně volitelné předměty Blok A: 12 kreditů
Povinně volitelné předměty Blok Diplomová práce: 12 kreditů
Povinně volitelné předměty Bloky Průběžná a souvislá pedagogická praxe: 14 kreditů

Společný základ je u Učitelství psychologie pro SŠ odlišný od ostatních  učitelských oborů pro SŠ – studenti oboru psychologie mají absolvovány základní psychologické disciplíny a mohou tedy své znalosti prohlubovat (především v rámci povinně volitelných předmětů).

 

Povinné předměty - blok pedagogika a psychologie SŠ:

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/ZPGSN

Základy pedagogiky - SŠ

3

1+1

ZK

1    ZS

KPE/DISSN

Didaktika SŠ

3

1+1

ZK

1    LS

KPE/PDSSN

Pedagogická a školní psychologie

3

1+1

ZK

2    ZS

KPE/SPSSN

Speciální pedagogika

3

1+1

ZK

2    ZS

KPE/TVYSN

Teorie výchovy

2

1+0

ZK

2    LS

KPE/PPDSN

Pedagogicko-psychologická diagnostika

3

1+1

ZK

2    LS

KPE/QPUSŠ

Pedagogika pro učitelství na SŠ

0

0+0

SZZ

2    LS

                                                                          Celkem:  17 kreditů

Státnicový předmět:

Pedagogika pro učitelství na SŠ (podmínka: absolvování všech povinných předmětů společného základu, získání potřebného počtu kreditů z Bloku A povinně volitelných předmětů)

 

Povinně volitelné předměty:

Blok A                                                                                                                 min: 12 kreditů

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/PDKSN

Pedagogická komunikace

2

0+1B

Zp

ZS

KPE/PDDSN

Praktikum z didaktiky SŠ

2

0+1B

      Zp

LS

KPE/PTUSN

Psychologie tvořivosti pro učitele

2

0+1B

      Zp

LS

KPE/PPMSN

Problémová a projektová metoda

2

0+1

Zp

LS

KPE/DPMSN

Dějiny pedagogického myšlení

2

0+1B

Zp

ZS

KPE/VDOZ

Výchova k demokratickému občanství

1

0+1B

Zp

LS

KPE/APP

Aktuální problémy pedagogiky

2

0+2

Zp

LS

KPE/YSVPB

Tvorba ŠVP

3

0+2

Zp

LS

KPE/YSCVB

Sociologie výchovy

2

0+1B

Zp

ZS

KPE/YŘŠLN

Řízení školy a školská legislativa

1

0+1

Zp

ZS

KPE/YAPŠN

Seminář aktuálních otázek pedagogické a školní psychologie

3

1+1

Zp

LS

 

Blok Diplomová práce                                                                                         min: 12 kreditů

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/NMP1

Diplomová práce I

6

0+1

Zp

2 ZS

KPE/NMP2

Diplomová práce II

6

0+1

Zp

2 LS

KZV/NMP1

Diplomová práce I

6

1+0

Zp

2 ZS

KZV/NMP2

Diplomová práce II

6

1+0

Zp

2 LS

 

Blok Průběžná pedagogická praxe                                                                       min: 5 kreditů

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah

výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/NPPS

Průběžná pedagogická praxe (SŠ)

2

0+2

Zp

1 LS/2 ZS

KZV/NPPZ

Průběžná pedagogická praxe (ZŠ)

3

0+2

Zp

1 LS/2 ZS

 

Blok Souvislá pedagogická praxe                                                                       min: 9 kreditů

Zkr.

Název předmětu

Počet kred.

Rozsah výuky

Zakonč.

Dopor.

R    S

KPE/NSPS

Souvislá pedagogická praxe (SŠ)

6

4 týdny

Zp

2 LS

KZV/NSPZ

Souvislá pedagogická praxe (ZŠ)

3

4 týdny

Zp

2 LS