Aktuality

Diplomové práce

 

anotace diplomových prací jsou uvedeny na www.pf.jcu.cz/stud/diplom

od AR 2005/6 jsou anotace diplomových prací uvedeny na http://wstag.jcu.cz/portal/prohlizeni/index.jsp

 

Oceněné diplomové práce katedry pedagogiky a psychologie

Cenou Nadačního fondu PF JU a děkana PF JU za mimořádně zdařilou práci

V r. 2003

Klára Chalupová, Sluchová učebnice pro děti postižené specifickou poruchou učení (vedoucí práce Mgr. R. Jandová)

V r. 2004

Andrea Machalová, Relaxační možnosti biofeedbacku (vedoucí práce doc. PaedDr. I. Stuchlíková, CSc.)

V r. 2009

Lenka Kocábková, Rozvoj empatie u dětí předškolního věku (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2010

MUDr. Veronika Fraňková, Učitelství pro MŠ: Dveře dokořán - proces socializace dítěte ve waldorfské mateřské škole (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2011

Pavlína Brázdová, NJ-OV/ZŠ: Pohled do hodnotové orientace současných vysokoškoláků (vedoucí diplomové práce PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.)

V r. 2012

Klára Kováčová, Psychologie: Česká adaptace dotazníků učební motivace (vedoucí bakalářské práce prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.)

V r. 2013

Zuzana Kupcová, Učitelství MŠ (kombinované): Literární příběh pro děti v kontextu současné doby (vedoucí bakalářské práce Mgr. Eva Svobodová)

V r. 2014

Václav Vondrovský (Učitelství odborných předmětů):
Pojetí dějin pravěku v učebnicích dějepisu pro gymnázia
vedoucí práce: PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Komise ocenila velmi zdařilou komparativní analýzu učebnic dějepisu, v níž byl kladen důraz na téma nejstarších dějin. Analýzu učebnic se podařilo autorovi velice vhodně doplnit inspirativním empirickým šetřením jak mezi žáky, tak i mezi učiteli gymnázií - okamžitá využitelnost těchto výsledků v praxi se stala dalším důvodem vysoce pozitivního hodnocení této bakalářské práce.

V r. 2015
Mgr. Lucie Mužíková (Učitelství odborných předmětů):
Školní a mimoškolní aspekty rozvoje čtenářství žáků 2. stupně ZŠ
vedoucí práce: Mgr. Luboš Krninský
Komise ocenila zvolený přístup ke zpracování zvoleného tématu, v němž se autorka zaměřila zejména na hledání inspirativních motivačních cest ke čtenářství. Komise v neposlední řadě ocenila i vynikající stylistickou a jazykovou stránku bakalářské práce.

Bc. Kristýna Dvořáková (Učitelství VKZ- Psychologie):
Vnímání životní a pracovní spokojenosti u učitelů středních škol
vedoucí práce: Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
Komise ocenila schopnost autorky propojit aktuální empirické šetření s výsledky předchozích zkoumání daného tématu, pečlivost statistického zpracování dat i jeho komentovanou komparativní analýzu.

V r. 2016
Bc. Eva Matuchová (Psychologie):
Detekce agresivních emocí pomocí EEG při hraní počítačových her
Vedoucí práce: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Komise hodnotila velmi pozitivně vysokou aktuálnost a potřebnost daného tématu, a to jak ve školním, tak i mimoškolním prostředí. V práci je nadstandardně zpracovaná metodika výzkumu, včetně komparativní analýzy hypotéz. Inspirací pro další výzkumnou práci jsou i kvalitní přílohy.