Aktuality

Přijímací řízení

Přijímací řízení:

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 211, e-mail: lietam00@pf.jcu.cz

Jednooborové bakalářské studium prezenční i kombinované se standardní dobou studia 3 roky.

Charakteristika studijního oboru

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit voblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence vkontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa studijního oboru:

Profil absolventa je koncipován v souladu s nejnovějšími pedagogickými výzkumy, které pro profil učitelky MŠ stanoví kompetence pedagogické, diagnostické, intervenční, sociální, komunikativní, předmětové a didaktické, manažerské a osobnostně kultivující. Těmto kompetencím odpovídá obsah jednotlivých vyučovaných disciplín v průběhu studia. Prokazatelnost získaných kompetencí bude zajištěna úspěšným absolvováním uvedeného studijního programu, vypracováním bakalářské práce, bakalářskou závěrečnou zkouškou z integrovaných pedagogických a psychologických disciplín, ze základů speciální pedagogiky a jedné z volitelných disciplín. Podmínkou je rovněž absolvování všech druhů pedagogických praxí, které prokáží požadovanou úroveň pedagogických dovedností. Naplnění tohoto profesního standardu umožní působení v předškolních zařízeních i ve vyšších funkcích.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má dvě části. V první části budou zjišťovány předpoklady a vědomosti pro výkon povolání učitele mateřské školy, ve druhé části bude probíhat pohovor a prezentace tvořivých disciplín. Všechny úkoly budou zadávány až v průběhu přijímacího řízení.

V obou částech zkoušky je účastník povinen prokázat se na požádání průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas).

Průběh přijímací zkoušky:

1. část: dotazník zaměřený na zjišťování předpokladů a vědomostí pro výkon profese (max. hodnocení 30 bodů). Pořadí určuje počet získaných bodů. Do čtyř dnů budou testy vyhodnoceny a výsledky zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie (https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/), a v písemné podobě na nástěnce katedry pedagogiky a psychologie (budova PF JU Dukelská 9, 1.patro). Do druhé části přijímací zkoušky postupují uprezenčního studia uchazeči spořadím 1 –90, ukombinované formy studia uchazeči spořadím 1 –110 podle počtu dosažených bodů v 1. části přijímací zkoušky.

2. část: Obsahem této části bude pohovor a prezentace tvořivých disciplín. Bude posuzován mluvní projev (včetně výslovnosti) a hudební projev (zpěv písně a rytmické cítění), výtvarný projev (kresba) a dramatický projev (úkol bude zadán vprůběhu přijímacího řízení). K druhé části (prezentace tvořivých disciplín) si uchazeč přinese pohodlné oblečení pro sezení na zemi. Dále si každý uchazeč připraví báseň o 2 až 3 slokách a písničku. Uchazeč si přinese pomůcky pro výtvarnou výchovu - rudku nebo uhel - a hudební nástroj, pokud hraje na nástroj, který může donést. Klavír je pro uchazeče k dispozici v místě konání hudební části přijímací zkoušky.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Celkový výsledek přijímací zkoušky budou ovlivňovat tři dílčí výsledky:

  • výsledky dotazníku předpokladů a vědomostí pro profesi učitele mateřské školy, které budou získány na základě bodového ohodnocení podle daných kritérií (maximum 30 bodů)
  • výsledky pohovoru (maximum 20 bodů)
  • prezentace tvořivých disciplín a mluvního projevu (maximum 50 bodů)

Uchazeč může tedy dohromady získat maximálně 100 bodů.

Přijímací zkoušku vykonal úspěšně uchazeč, který absolvoval obě části přijímací zkoušky a dosáhl celkem alespoň 50 bodů v obou částech.

 

Další důležitá sdělení

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám Učitelství pro MŠ

Mertin V., & Gillernová I. (2012). Psychologie pro učitelky MŠ. Praha: Portál.
Opravilová E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.
Opravilová E., & Gebhartová, V. (2011). Rok v mateřské škole. Praha: Portál.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2018). Praha: MŠMT.
Svobodová E. (2007). Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: RAABE.
Svobodová E., Vítečková M. et al. (2016). Osobnost předškolního pedagoga. Praha: Portál.
Vágnerová M. (2005). Vývojová psychologie – zaměření na předškolní věk. Praha: Portál.