Aktuality

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na PF JU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

představujeme Vám Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Rádi bychom, aby byl k užitku nejen studentům psychologie a uchazečům o studium psychologie, ale také akademickým pracovníkům, kteří v rámci psychologie na naší fakultě působí a kteří by měli jít v tomto směru příkladem.

Věříme, že kodex přispěje ke zvyšování etické citlivosti, k lepší orientaci v základních hodnotách, které s naším oborem souvisejí, ale také při Vašem každodenním etickém rozhodování a při řešení profesních či studijních dilemat.

Oddělení psychologie KPE PF JU


Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se a konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.