Aktuality

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

Kontakty

E-mail: lkrninsky@pf.jcu.cz

Místnost: TL 214

Telefon: 387 773 141

Oddělení pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • profese učitele (zejména pracovní zátěž a osobnost učitele)
  • obecná didaktika

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • Profese učitele (pracovní zátěž a její zvládání, osobnost učitele, problémy profese, autorita učitele)
  • Didaktika (organizace výuky, vyučovací metody, školní hodnocení, kázeň ve výuce)

Publikační činnost:

Vaněčková, O., Krninský, L., & Váchová, M. (2017). Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In M. Procházka, M. Vítečková, & I. Žlábková (Eds.), Škola a její lidé na křižovatkách (s. 195–212). Brno: Česká pedagogická společnost.

Krninský, L., & Šimerová, K. (2014). Výukový projekt pro žáky ZŠ zaměřený na prevenci sociálněpatologických jevů. In M. Procházka, M. Vítečková, & M. Najmonová (Eds.), Víme jak na to? Aktuální otázky ve vzdělávání, psychologickém, sociálním a právním poradenství a v interkulturních vztazích s Romy a příslušníky dalších minorit. Sborník textů z konference InteRRa 24 [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 189–205.

Žlábková, I., & Krninský, L. (2014). Zkušenost v procesu učení studentů učitelství. ACORát – Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 3(1), 19–26. Dostupné z: http://acor.cz/acor/media/content/Acorat/Acorat3/4_Zlabkova_Krninsky.pdf

Krninský, L., & Mazehóová, Y. (2013). Reflexe profese učitele prostřednictvím tematických koláží. In J. Jošt, F. Man, A. Nohavová et al., Podpora zdravého psychického vývoje z aspektu dítěte a učitele (s. 141–163). Praha: Eduko.

Žlábková, I., & Krninský, L. (2013). Pohled studentů učitelství na reflektivní a transmisivní přístup k učení. ACORát – Časopis pro teorii a praxi osobnostně sociálního rozvoje, 2(1), 19–27. Dostupné z: http://acor.cz/getattachment/Studovny/ACORat---archiv/1-2013/Zlabkova,-Krninsky_opr.pdf.aspx

Krninský, L. (2012). Pracovní zátěž a stres v povolání učitele (přehledová studie). e-Pedagogium, 12(1), 82–108. Dostupné z: http://old.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2012/E-pedagogium_I_-_2012.pdf

Krninský, L. (2011). Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci. In E. Maierová, J. Haase, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník příspěvků [DVD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Krninský, L. (2010). Vliv osobnosti učitele ZŠ na výchovně-vzdělávací proces (poster). In J. Wernerová (Ed.), Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci.