Aktuality

Psychologie - přijímací řízení

Přijímací řízení 2017/2018:

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 363, e-mail: jkouril@pf.jcu.cz

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat převážně ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.), všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připraveni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

 

Profil absolventa

Profil absolventa je koncipován tak, aby student získal kvalitní teoretický základ pro další studium v tomto nebo příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie bude absolvent získávat kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické i manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi budou připraveni pro další studium psychologie a učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná, má písemnou a ústní část.

l. část (písemná): posouzení všeobecných vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace.

2. část (ústní): posouzení motivačních předpokladů a povahových vlastností nezbytných k práci psychologa. Součástí této části zkoušky je přezkoušení znalostí anglického jazyka (překlad odborného textu).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Obě části budou vyhodnoceny bodově. V každé části je možno dosáhnout maximálně 50 bodů. Uchazeč tedy může získat maximálně 100 bodů celkem. Do druhé části přijímací zkoušky postupují uchazeči s pořadím 1 - 60 podle počtu bodů dosažených v části první, kteří v 1. části získali minimálně 20 bodů. Za přezkoušení z anglického jazyka v rámci druhé části zkoušky je možno získat 0 až maximálně 5 bodů. Body za znalost anglického jazyka jsou součástí bodového zisku z druhého části zkoušky. I při zisku 0 bodů z anglického jazyka tedy uchazeč může úspěšně projít přijímacím řízením.

Přijímací zkoušku úspěšně vykonal uchazeč, který absolvoval obě části a získal v nich celkem alespoň 55 bodů.

 

Další důležitá sdělení

K první části přijímací zkoušky si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo řidičský průkaz nebo pas), psací potřeby, příp. ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla zaslána s přihláškou.

K druhé části si uchazeč donese seznam přečtené odborné literatury a případně další náležitosti, kterými může prokázat svůj zájem o obor (potvrzení o absolvované praxi, kurzech, dobrovolnické činnosti apod.). Opět se bude prokazovat průkazem totožnosti.

Druhá část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než první část.

 

Výsledky

Výsledky první části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách katedry pedagogiky a psychologie. Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do dalšího kola.

 

Další důležitá sdělení:

Na obor Psychologie nebude možné si zvolit termín přijímacího řízení, bude nutno respektovat termín určený katedrou pedagogiky a psychologie. Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypisován.

Je nutno počítat s tím, že součástí studia je povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku v září 2017.

 

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Atkinson, R. a kol. Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 a reedice
Fischer, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 1997
Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna. 1995, 1997
Fontana, D.: Psychologie ve školní praxi. Praha, Portál 2003.
Fromm, E.: Umění milovat, Anatomie lidské destruktivity a další díla
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha, Portál 2000
Helus, Z.: Psychologie pro střední školy. Praha, Fortuna 1995
Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007
Kern, H., Mehlová, Ch., Nolz, H., Peter, M., Winterspergerová, R.: Přehled psychologie. Praha, Portál.1999
Langmeier, J., Matějček, Z.: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1974
Matějček, Z.: Psychologie. Praha, SPN 1987
Matějček, Z.: Co děti nejvíce potřebují? Praha, Portál 1995
Matějček, Z.: Po dobrém nebo po zlém. Praha, Portál 1997
Pike, A., Selby, D.: Globální výchova. Praha, Grada 1994
Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997
Říčan, P.: Psychologie. Praha, Portál 2005
Shapiro, L.E.: Emoční inteligence dítěte a její vývoj. Praha, Portál 1998
Sokol, J.: Filosofická antropologie - člověk jako osoba. Praha, Portál 2002
Vágnerová, M., Valentová, L.: Psychický vývoj dítěte a jeho variabilita. Praha, UK 1992
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000