Aktuality

Psychologie - přijímací řízení

Psychologie

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 368, e-mail: dkucera@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium psychologie a učitelství psychologie. Absolventi, kteří nebudou pokračovat v magisterském studiu, mohou své odborné psychologické vzdělání využívat například ve veřejných službách (školství, sociální služby, neziskové organizace, soukromý sektor apod.) a všude tam, kde bude požadována bakalářská úroveň jednooborové psychologie.

Absolventi budou odborně, osobnostně i metodicky připravováni na individuální i skupinovou asistenci ve výchovně-vzdělávacích zařízeních, mohou se uplatnit v pomáhajících týmech v neziskovém sektoru, případně na dalších pozicích, kde je požadována základní psychologická erudice a kde se nejedná o samostatnou práci odborného psychologa. Studijní obor respektuje kurikulární požadavky evropského certifikátu z psychologie EuroPsy na první část odborné přípravy, jeho absolventi tak mohou po dokončení druhé a třetí části přípravy žádat o evropskou certifikaci.

Profil absolventa

Cílem bakalářského studia Psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je to, aby naši studenti získali kvalitní teoreticko-praktický základ pro další vzdělávání a odpovídající činnost v oboru psychologie nebo v příbuzném oboru. Vedle teoretických znalostí z klíčových oblastí psychologie budou absolventi získávat také praktické kompetence diagnostické, intervenční, sociální, pedagogické či manažerské v předmětech výcvikového typu. Absolventi tak budou všestranně připraveni pro další studium psychologie nebo učitelství psychologie v navazujících magisterských oborech.

 


Upozornění: Podoba přijímacího řízení, tak jak je popsaná níže, může být v aktuálním roce upravena.
Vyhledejte si prosím aktuální informace na: www.pf.jcu.cz/education/applicants

Další materiály:


 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je kombinovaná a má tři části:

1. část (písemná) – test Obecných studijních předpokladů (OSP)

Povinnou součástí příjímacího řízení pro obor Psychologie je absolvování testu Obecných studijních předpokladů (OSP), případně jeho slovenské varianty testu Všeobecné študijné předpoklady (VŠP), v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. Uznány budou termíny NSZ od 7. prosince 2019 do 1. května 2020. Přihlášku a podrobné informace o NSZ včetně ukázky testu naleznete na adrese www.scio.cz/nsz.

Do druhého kola automaticky postupují uchazeči, kteří v testu OSP (nebo VŠP) dosahují percentilu 50 a vyššího. Výsledek NSZ uchazeč nemusí dokládat, je však potřebné, aby v rámci přihlášky k NSZ udělil souhlas s poskytnutím výsledku zkoušky fakultě.

2. část (písemná) – Oborový test z psychologie (OTP)

Uchazeči, kteří splnili kritéria pro postup do 2. části přijímací zkoušky, přistupují k OTP. Tento písemný test posuzuje všeobecné vědomostí ze středoškolských základů psychologie, pedagogiky a obecné občanské orientace a funkční psychologickou gramotnost (usuzování, analytické či syntetické schopnosti a další).

K druhé části přijímací zkoušky si uchazeč přinese průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas), psací potřeby, případně také ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud nebyla zaslána s přihláškou.

3. část (kombinovaná) – Ústní pohovor (ÚP)

Uchazeči, kteří splnili kritéria pro postup do 3. části přijímací zkoušky, přistupují k ÚP. Tato část přijímací zkoušky se bude konat v jiném termínu než část druhá (OTP).

Před ústním pohovorem si uchazeči připraví svůj stručný strukturovaný životopis, seznam přečtené literatury, případně také doklady o absolvovaných stážích, praxích či kurzech a studentských odborných pracích. Tuto složku poskytují uchazeči k nahlédnutí členům odborné komise. K této třetí části přijímací zkoušky si uchazeči rovněž přinesou průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas) a psací potřeby.

V den konání ÚP, před začátkem samotných pohovorů, uchazeči samostatně vypracovávají a odevzdávají na místě zadanou písemnou přípravu k ústní zkoušce. Tento písemný podklad pokrývá práci s psychologickým textem, v českém i v anglickém jazyce, a sleduje zejména úroveň porozumění, interpretace a analýzy textu. K tomuto podkladu komise přihlíží při vedení a hodnocení ústního pohovoru.

Ústní pohovor probíhá před odbornou komisí, která posuzuje motivaci uchazeče ke studiu, jeho znalosti a kompetence, ale také osobnostní předpoklady, které jsou nezbytné pro studium psychologie a pro práci v pomáhajících profesích (viz předpoklady uvedené v Kodexu uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie PF JU, viz níže). Součástí pohovoru je diskuse nad písemnou přípravou k ústní zkoušce a diskuse nad prostudovanou literaturou a dalšími odbornými aktivitami uchazeče. Ústní pohovor v tomto směru sleduje například schopnost práce uchazečů se základními společenskovědními koncepty, interpretační a analytické schopnosti a orientaci ve směru k psychologické a společenskovědní problematice, relevanci a kvalitu podkladů, kterými uchazeči prokazují svůj zájem o obor, a odpovídající úroveň jazykových a vyjadřovacích dovedností.

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Všechny tři části přijímací zkoušky budou vyhodnoceny bodově, přičemž v každé z částí je možné dosáhnout maximálně 100 bodů (celkově je možné dosáhnout 50–300 bodů).

V 1. části je možné získat 50–100 bodů, což kopíruje informaci o percentilu uchazeče v testu Obecných studijních předpokladů (OSP/VŠP). Připomeňme, že podmínkou pro přístup k druhé části přijímacích zkoušek je umístění na min. 50. percentilu (tj. zisk min. 50 bodů v první části těchto přijímacích zkoušek). Všichni uchazeči, kteří tuto podmínku splňují, automaticky postupují do druhé části.

Ve 2. části je možné získat 0–100 bodů. Bodování této části vychází z vyhodnocení Oborového testu z psychologie (OTP). Postup do třetí části přijímacích zkoušek je podmíněn celkovým bodovým skórem min. 100 bodů (jedná se o součet bodů z první a druhé části) a pořadím tohoto bodového skóru v rámci všech uchazečů. Do třetí části postupují ti uchazeči, kteří se v celkovém bodovém zisku umístili na 1.–80. místě.

Ve 3. části je možné získat 0–100 bodů. Bodování této části vychází z konsenzuálního hodnocení výkonu uchazeče (ve všech sledovaných kritériích ÚP) členy odborné komise, kteří s uchazečem vedli ústní pohovor.

Důležitá sdělení:

  • Výsledky druhé části přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách PF JU https://www.pf.jcu.cz/education/applicants. Zde se mohou uchazeči informovat, zda postoupili do třetího kola.
  • Na obor Psychologie nebude možné zvolit si konkrétní termín přijímacího řízení. Je nezbytné respektovat termíny určené Katedrou pedagogiky a psychologie PF JU. Náhradní termín přijímací zkoušky nebude vypisován.
  • V případě přijetí uchazeče je nezbytné počítat s tím, že součástí studia je také povinné úvodní víkendové soustředění pro nově přijaté studenty 1. ročníku, které proběhne v září daného roku. Podrobné informace budou přijatým uchazečům v předstihu zaslány.

Kodex uchazeče o studium psychologie a studenta psychologie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Student oboru psychologie respektuje hodnoty svobody a solidarity a základní lidská práva a svobody, které jsou v podobě Listiny základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky. Uznává, že lidé jsou svobodní a jsou si rovní v důstojnosti i právech bez rozdílu pohlaví, rasy, věku, zdravotního stavu, sexuální orientace a identity, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, majetku a postavení.

Student oboru psychologie usiluje o rozvoj vlastní osobnosti, její integrity, o prohloubení sebereflexe a dbá o svou duševní i fyzickou kondici. Uvědomuje si, že řada jevů a témat, se kterými přijde do kontaktu, vyžaduje nadstandardní psychickou odolnost a že by měl být schopen těmto výzvám úspěšně čelit. Uvědomuje si, že hlavním zdrojem a prostředkem poznání, vlastního vývoje a resilience je on sám a že je nezbytné o tyto kvality pečovat a dále je rozvíjet.

Student oboru psychologie disponuje funkční psychologickou gramotností. Uvědomuje si lidskou rozmanitost a aktivně nahlíží (reflektuje) hodnoty, preference, postoje, stereotypy a předsudky jak u sebe, tak u druhých lidí. Postupuje v souladu s aktuálním vědeckým poznáním, podle zásad praxe podložené důkazy, a důkazy, které jsou podložené praxí. Uvědomuje si přednosti a omezení těchto postupů a vyhýbá se dezinterpretacím a povrchním soudům. V tomto mu pomáhá otevřená mysl, kritické uvažování, metodologická gramotnost a ochota učit se a získávat nové poznatky a pohledy.

Student oboru psychologie důstojně a se ctí čelí kritice, dokáže ji smysluplně reflektovat a adekvátně na ni reagovat. V případě svého pochybení chybu uzná a omluví se a, pokud je to možné, zajistí nápravu. Usiluje o přesnost, upřímnost, pravdivost, spravedlnost a dodržování daných slibů. Respektuje lidské soukromí, vyhýbá se a konfliktu zájmů a pokud takový nastane, aktivně ho řeší. K ostatním lidem přistupuje s úctou a bez úmyslu jim ublížit nebo je využít ke svému prospěchu či s nimi manipulovat.


Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušku:

Blatný a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada.
Drapela, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál.
Hartl, P., Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník. Praha: Portál.
Helus, Z. (1995). Psychologie pro střední školy. Praha: Fortuna.
Hewstone, M., & Stroebe, W. (2006). Sociální psychologie. Praha: Portál.
Hill, G. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.
Hunt, M. (2010). Dějiny psychologie. Praha: Portál.
Kassin, S. (2007). Psychologie. Brno: Computer Press.
Kučera, D. (2015). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné vědy. Praha: Grada.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada.
Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., & Wagenaar, W. A. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál.
Plháková, A. (2006). Dějiny psychologie. Praha: Grada.
Plháková, A. (2009). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.
Říčan, P. (2005). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál.
Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti – obor v pohybu. Praha: Grada.
Smékal, V. (2004). Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal.
Stuchlíková, I. (2010). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.
Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum.
Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Výrost, J., & Slaměník, I. (Eds.). (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada.