Aktuality

Témata bakalářských prací

Nabízená témata pro zadání bakalářských prací SOP

 
doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

Na každé téma se mohou přihlásit dva studenti

 1. Šikana jako skrytá forma asociálnosti
 2. Etický kodex a jeho význam pro profesní kompetence
 3. Kriminalita mládeže - destabilizace společnosti
 4. Komunikační a mediální portrét naší mládeže
 5. Další témata možná po vzájemné konzultaci.

 
Mgr. Jana Kouřilová

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Kresebný projev mladistvých delikventů (nebo mladistvých s problémy v chování)
 2. Zobrazení rodiny v kresbách mladistvých delikventů
 3. Některé charakteristiky matek mladistvých delikventů

 

PhDr. Marta Franclová

Na každé téma se může přihlásit pouze jeden student

 1. Vrstevnické skupiny
 2. Sociokulturní handicap při vstupu na ZŠ
 3. Subdeprivace
 4. Třída jako sociální prostředí

 
Mgr. Jiří Kressa

Na každé téma se může přihlásit pouze uvedený počet studentů (údaj v závorce)

 1. Školní třída jako sociální skupina (2 st.)
 2. Středisko výchovné péče - preventivně výchovná pomoc (1 st.)
 3. Agresivní dítě školního věku - I. stupeň (2 st.)
 4. Agresivní dítě školního věku - II. stupeň (2 st.)
 5. Rodinná psychoterapie (2 st.)
 6. Klima školy a klima třídy (2 st.)
 7. Hodnoty a hodnotové orientace dětí II. stupně ZŠ ( 4 st.)

 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Případová studie motivační struktury resilience

 
Mgr. Jan Vaněk

Na každé téma se mohou přihlásit dva studenti

 1. Hendikep: sociální stigma? Sociální percepce hendikepovaných žáky popř. blízkými spoluobčany
 2. Interakční styly pedagogů a jejich vliv na klima třídy /variace: Interakční styly v rodině: jejich vliv na emoční klima/
 3. Sociální konstrukce mentální reprezentace cizince /příslušníka etnické minority: Róma, Vietnamce, Ukrajince/
 4. Vznik drogových závislosti: vliv referenčních skupin /Variace: Vznik drogových závislostí: výzkum a analýza vnějších a vnitřních motivačních faktorů/

 
doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc.

Na každé téma se mohou přihlásit dva studenti

 1. Teorie učení v projekci dostudovaného oboru s možností využití v praxi
 2. Využití výpočetní techniky v prevenci a práci záchranného sboru

 
PhDr. Olga Vaněčková

Na každé téma se mohou přihlásit (jeden) dva studenti

 1. Sociální opora 
 2. Výchova dítěte v problémové rodině 
 3. Zátěž a její zvládání v souvislosti povoláním

 
Ram Thein, Ph.D.

Na každé téma se mohou přihlásit (jeden) dva studenti

 1. Schémata rolí na pracovišti - naivní teorie osobnosti
 2. Gender role na pracovišti v netradičních oborech (např. policie)
 3. Stereotypické vnímání menšinových skupin na pracovišti
 4. Kriminalita mladistvých: porucha nebo svobodná volba? Příčiny a možnosti prevence

 
Mgr. Miroslav Procházka

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Sociálně patologické jevy a mládež
 2. Prevence sociálně patologických jevů na lokální úrovni
 3. Hodnotový svět současné mládeže
 4. Volný čas současné mládeže

 
doc. Dr. Petr Urbánek, Ph.D.

(pedagogika pro vzdělávání)

Na každé téma se může přihlásit jeden student

 1. Metody výzkumu školy a školního vzdělávání (metodologický příspěvek)
 2. Fungování školní instituce / případová studie (kvalitativní přístupy) 
 3. Sociální klima školy a školní třídy (malý výzkum velkého tématu)
 4. Učitelská profese / možnosti získávání dat (co vše se dá zjistit o práci učitele)
 5. Učitelská profese / charakteristiky (co víme o práci učitele)
 6. Učitelská profese / mediální obraz (jak je učitel prezentován)
 7. Učitelská profese / veřejné mínění (co se o učiteli říká)
 8. Vztah rodiny a školy / možnosti a rizika (kompilace, příp. výzkum)
 9. Česká škola v zahraničních datech (rozšířená rešerše k danému tématu)
 10. Jak vidí školu inspekce (analýza dat Výzkumných zpráv ČŠI)