PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D.

Tajemník katedry, odborný asistent

Kancelář: D505
Email: apospisil@pf.jcu.cz
Telefon: 387 773 249

Konzultační hodiny

pondělí 17.30 - 19.00

Zimní semestr
Teorie výtvarné výchovy I
Výtvarné činnosti ve výtvarné výchově
Užitá grafika a písmo
Výtvarná kultura a tvorba
Průběžná pedagogická praxe
Souvislá pedagogická praxe


Letní semestr
Základy teorie výtvarné výchovy
Teorie výtvarné výchovy II
Malba
Průběžná pedagogická praxe
Souvislá pedagogická praxe  

POSPÍŠIL, Aleš. Kozí Hrádek a Josef Švehla. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 38-40. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš. Hrad Věžka - příběh smutného osudu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2008, č. 3-4, s. 44-45. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš. Možnosti kastellologie ve výtvarné edukaci. In Mezi viděním a věděním. [CD-ROM] Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2009. s. 63-65. ISBN 978-80-7414-152-2.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Do nitra zvířecí říše ve výtvarné výchově. In Ve zvířecí kůži - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. [PDF] Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. s. 7-8. ISBN 978-80-86952-52-9.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Cestovní deník k putování po zemi gotické. Metodické listy ke stálé expozici gotického umění Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Po stopách holandských mistrů. Metodické listy ke stálé expozici flámského a holandského malířství Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2010. 8 s.

POSPÍŠIL, Aleš. Jaroslav Herout - Vitruvius českého školství. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2010, č. 4, s. 1-3. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš. Josef Švehla - pedagog, spisovatel, buditel. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.) Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu.[CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. s. 32-38. ISBN 978-80-7394-261-8.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu - z konference na PF JU. In Jihočeská univerzita - čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích 1/2 2011. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. s. 67. ISSN 1214-7869.

POSPÍŠIL, Aleš. Němí svědkové minulosti promlouvají. In Včelička - měsíčník pro výchovně vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole. Praha: Atelier Ex Aedifico, 2011, č. 5, s. 1. ISSN 1804-3674.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Tma jako tematický prostor ve výtvarné výchově. In Když je tma - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2011. s. 4-5. ISBN 978-80-86952-67-3.

POSPÍŠIL, Aleš. Kastellologie jako historicko-kulturní inspirační zdroj v oblasti výtvarné edukace. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2011. 191 s. Konzultant: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (kvalifikační studie - text doktorské disertační práce)

POSPÍŠIL, Aleš. Uplatnění kastellologických témat ve výtvarné výchově. In SOKOL, Milan (ed.) Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 371-393. ISBN 978-80-557-0302-2.

POSPÍŠIL, Aleš. Ježek z Pravomíru. In VAVŘÍNEK, Zdeněk. a kol. Almanach českých šlechtických a rytířských rodů [2016]. Praha: Zdeněk Vavřínek/Martin, 2012. s. 186-187. ISBN 978-80-904241-7-3. (sestavení hesla)

POSPÍŠIL, Aleš. Matouš Vondrák - pedagog a výtvarník. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2012, č. 1, s. 11-12. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Kniha jako médium obrazotvornosti. In V knize ukryté - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2012. s. 3-6. ISBN 978-80-86952-95-6.

POSPÍŠIL, Aleš. Antologie katedry výtvarné výchovy na jihu Čech. Sedmá dekáda centra vzdělávání výtvarných pedagogů v regionu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7394-387-5.

POSPÍŠIL, Aleš. Projekt Křížová chodba v Galerii 9. In Devítka - oficiální magazín Městské části Praha 9. Praha: Městská část Praha 9/ Strategic Consulting, 2013, č. 7, s. 24-25. MK ČR E 13319.

POSPÍŠIL, Aleš. Hledání ztraceného místa - mezinárodní konferenční setkání a výstava autorských knih. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 3-4. ISBN 978-80-7394-424-7.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Autorská kniha jako prostředek kultivace výtvarně-pedagogických kompetencí budoucích učitelů 1. stupně základních škol. In Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. s. 39-47. ISBN 978-80-7394-424-7.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Svět architektury v zrcadle výtvarné edukace. In Kdybych byl architektem - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2013. s. 4-6. ISBN 978-80-87799-07-9.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci projektu Science Zoom [Online]. Dostupné na: http://test.sciencezoom.cz/en/hry-a-kvizy/krajina-ocima-malire [14.4.2014]. Aplikace v rámci projektu scienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001.

POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - život s výtvarnou výchovou. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 2, s. 1-3. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka. KVVPFJUMMXIV/1. Výběr z aktuálních prací pedagogů katedry výtvarné výchovy PF JU. In SLÁDKOVÁ, Dominika; VILHELMOVÁ, Lenka (eds.) KVVPFJUMMXIV/1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 1-4. ISBN 978-80-7394-465-0.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Hudba k nazírání. Od synestézie k abstrakci skrze hudební náměty výtvarných činností. In Když se hudba vybarví - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2014. s. 2-6. ISBN 978-80-87799-25-3.

POSPÍŠIL, Aleš; JÁNSKÁ, Lenka; FILIP, Michal. K prehistorii periodika Výtvarná výchova v meziválečném Československu. In Výtvarná výchova. Praha: PedF Univerzita Karlova, 2014, č. 3, s. 19-25. ISSN 1210-3691.

POSPÍŠIL, Aleš. Hodnocení metodika poroty ústředního kola 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR "Oči dokořán 2014". In Oči dokořán 2014. [CD-ROM s tištěným katalogem] Olomouc: ZUŠ Miroslava Stibora, 2014. s. 5-13. (odborná zpráva)

POSPÍŠIL, Aleš; KALAŠOVÁ, Marcela. Ikonografie hradu Valečova v 19. století. Valečov jako námět výtvarných děl poutníků a malířů. In Z Českého ráje a Podkrkonoší - vlastivědná ročenka. Semily: SOA, Turnov: MČR, Jičín: RMaG, 2014, č. 27, s. 97-132. ISSN 1211-975X. ISBN 978-80-86254-30-2.

POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel. Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - inspirovaný a inspirující. In Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6ti let. Písek: Sladovna Písek, o. p. s., 2015. s. 15-19. Projekt: reg. č. M00285 za podpory OP Cíl 3 EÚS Rakousko-Česká republika 2007-2013.

POSPÍŠIL, Aleš. Radek Pilař - Inspiriert und Inspirierend. In Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre. Písek: Sladovna, o. p. s., 2015. s. 15-20. Projekt: Registrierungsnummer M00285, gefördert aus dem Operationsprogramm Ziel 3 Europäische regionale Zusammenarbeit Österreich - Tschechische Republik 2007-2013.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výsledky výtvarné přípravy v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ. In PROCHÁZKA, Miroslav; RYBIČKOVÁ, Marta; VÍTEČKOVÁ, Miluše; ŽLÁBKOVÁ, Iva (eds.) Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference ČPdS na PF JU v Českých Budějovicích. Brno: ČPdS, 2015. s. 35-36. ISBN 978-80-905245-4-5.

POSPÍŠIL, Aleš. Na hranici zobrazovaného… In Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2015, č. 8, s. 1. ISSN 1210-5236.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Sdělení odkrytá i ukrytá. Formáty komunikace ve výtvarných námětech. In Přišla už pošta? - katalog k výstavě výtvarných a literárních prací žáků a studentů jihočeských škol v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou: AJG, 2015. s. 2-5. ISBN 978-80-87799-42-0.

POSPÍŠIL, Aleš. Václav Živec - przyczynek do korzeni nowoczesnej edukacji plastycznej. In Arteria13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 54-58. ISSN 1895-5827.

POSPÍŠIL, Aleš; VEJSOVÁ, Věra. Na granicy przedstawianego obrazu - bez granic. Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów w praskiej Galerii Hollar. In Arteria 13/2015 - Rocznik Wydzialu Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015. s. 97-101. ISSN 1895-5827.

POSPÍŠIL, Aleš. Zpráva z konference na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zpráva ze sekce zájmové činnosti se zaměřením na výtvarnou a hudební výchovu 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti na PF JU v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 1, s. 14. (zpráva)

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Od restartu k druhému setkání České sekce INSEA. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2016, č. 2, s. 1-2. (úvodník)

POSPÍŠIL, Aleš. Z cyklu historie pracovišť terciární sféry oboru výtvarná výchova. Stručná historie katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 1, s. 5-8.

POSPÍŠIL, Aleš. Pavel Šamšula - nestor dvou dekád fungování INSEA. In ŠOBÁŇOVÁ, Petra; JIROUTOVÁ, Jana et al. Česká sekce INSEA 1967-2017. Olomouc: Česká sekce INSEA, 2017. s. 184 -185. ISBN 978-80-904268-2-5.

POSPÍŠIL, Aleš; DUCHKOVÁ, Zuzana. Vysoké a nízké umění v kontextu dobového výtvarného vzdělávání. Inspirační zdroje v pedagogickém a výtvarném díle Václava Živce. In MACHALÍKOVÁ, Pavla; WINTER, Tomáš (edd.) Umění a tradice. Praha: Artefactum/Ústav dějin umění AV ČR, 2017. s. 90-101. ISBN 978-80-86890-97-5.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Výtvarná příprava v rámci vzdělávání budoucích pedagogů prvního stupně ZŠ na KVV PF JU. In Procházka, M., Vítečková, M., Žlábková, I. (Eds.) Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 93 - 98. ISBN 978-80-905245-7-6.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel. Fokus: Kvalita ve výtvarné výchově. Zpráva z konferenčního setkání ČS INSEA Kritéria kvality ve výtvarné výchově České Budějovice 2017. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2017, č. 2, s. 6 - 8. (zpráva)

POSPÍŠIL, Aleš. Ze sedmdesátileté historie katedry výtvarné výchovy PF JU. In DUCHKOVÁ, Zuzana; ŘEPA, Karel (eds.) KVV PF JU 1948-2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018. s. 5-6. ISBN 978-80-7394-701-9.

POSPÍŠIL, Aleš. Texty hesel: CIVIŠ, Svatopluk; HYLIŠ, Karel; KRAUS, Bohuslav; KUBIČKA, Roman; ŠIMEK, František; VACEK, Ludvík; VEJSOVÁ, Věra; VILHELMOVÁ, Lenka. In PROCHÁZKA, Jaromír et al. 100 let výtvarného umění v jižních Čechách. České Budějovice: Galerie Procházka, 2018. s. 138, 194, 220, 228, 342, 366, 372, 376. ISBN 978-80-905212-5-4. (encyklopedická hesla)

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Téma kvality ve výtvarné výchově – úvod. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 8-9. ISBN 978-80-904268-7-0. (úvodník)

POSPÍŠIL, Aleš. Obrat vnímání kvality výtvarného vzdělávání pedagogů v počátcích konstituování oboru VV. In POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. s. 195-202. ISBN 978-80-904268-7-0.

POSPÍŠIL, Aleš. S Českou sekcí INSEA do nového roku a další dekády svobody a demokracie. In Listy České sekce INSEA. [PDF] Olomouc: ČS INSEA, 2019, č. 2, s. 1-2. (úvodník)

I. Výtvarný segment

Jako samostatně tvůrčí autor se věnuje zejména komorní grafické tvorbě, kde akcentuje inspiraci architekturou a urbanistikou krajiny. Výtvarné pojetí je geometrické a stylizační. Vedle samostatných grafických listů vytváří i grafické autorské knihy. Příležitostně se věnuje i malbě stejné tematické náplně.

 

Samostatné výstavy

(2004)  Galerie 9, Praha. (s K. Dostálkovou a D. Svobodovou)
(2005)  Galerie Watzko, České Budějovice. (s K. Musilem)
(2006)  Stopy tisku, Výstavní síň Jihočeského divadla, České Budějovice. (s K. Musilem)
(2014)  Příběh, Malá galerie, České Budějovice. (s J. Němcovou a L. Vilhelmovou)

 

Skupinové výstavy

(2004)  Křížová chodba I., Piaristický klášter, České Budějovice.
(2004)  Naposled v malém, Benefice Galerie 9, Praha.
(2005)  Křížová chodba II., Piaristický klášter, České Budějovice.
(2005)  Bienále mladých umělců a životní jubileum F. Valeny, Galerie Scarabeus, Praha.
(2006)  Zrcadlení 06, Galerie Václava Špály, Praha.
(2006)  Křížová chodba III. v Solnici, CK Solnice, České Budějovice.
(2006)  E-ON, České Budějovice.
(2007)  Křížová chodba IV., Piaristický klášter, České Budějovice.
(2007)  Iuventars, KD Metropol, České Budějovice.
(2007)  Městské muzeum (Synagoga), Vodňany.
(2007)  Městská galerie, Český Krumlov.
(2008)  Křížová chodba V. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
(2008)  Křížová chodba VI. v Portyči, Galerie Portyč, Písek.
(2009)  Křížová chodba VII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
(2010)  Pedagogové KVV PF JU, Městská galerie Lažnia, Radom - Polsko.
(2010)  Křížová chodba VIII. v MP 7, Galerie a kavárna MP 7, Tábor.
(2011)  Dívej se…, Pedagogové KVV PF k 20. výročí založení JU, Divadlo O. Nedbala, Tábor.
(2011)  Křížová chodba IX. v DBP, Galerie Divadla Bolka Polívky, Brno.
(2012)  Křížová chodba X. v Patře, Galerie Patro, Olomouc.
(2013)  Pedagogové a hosté KVV k 65. výročí založení PF JU, Galerie D9, České Budějovice.
(2013)  Křížová chodba XI. v 9, Galerie 9, Praha.
(2014)  Křížová chodba XII. v MD, Galerie Malého divadla F.X. Šaldy, Liberec.
(2014)  Křížem…Výstava pedagogů KVV PF JU a jejich hostů, Galerie Sv. Marka, Soběslav.
(2015)  Křížová chodba XIII. v MSP, Strakonický hrad, Strakonice.
(2015)  Graphica Creativa, Galerie D9, České Budějovice.
(2016)  Sami/spolu/dohromady, Muzeum Jindřichohradecka, Jindřichův Hradec.
(2016)  Křížová chodba XIV. v MMV, Městské muzeum Volyně, Volyně.
(2016)  Bílá laboratoř, Galerie města Olomouce, Olomouc.
(2017)  Křížová chodba XV. v MMB, Městské muzeum Blatná, Blatná.
(2018) Křížová chodba XVI. v DON, Divadlo O. Nedbala, Tábor.
(2018) Sleva na šelmu, Prácheňské muzeum, Písek.
(2019) Nebe vzdálené i blízké, Galerie OPE, Památník Vojna, Lešetice u Příbrami.
(2019) Křížová chodba XVII. v D9, Galerie D9, České Budějovice.

 

II. Scénický segment

Od roku 2007 je členem profesionálního nezávislého divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten, který se zabývá zejména uváděním barokních textů a jejich přesahem do současnosti. Svou stálou scénu měl soubor v letech 2011 - 2014 v Městských divadlech pražských a od roku 2014 kmenově uvádí své inscenace v pražském kulturním prostoru Divadlo Vila Štvanice. Vyjma smluvní spolupráce s GH se mimo jiné podílí na celé řadě nezávislých scénických projektů.

 

Scénické výsledky v rámci Geisslers Hofcomoedianten (výběr)

(2006) Amor Tyran: Principál/Elgezil, obn. prem. 20. 4. 2006, Kuks, režie: Petr Hašek.
(2008) Andromaché: Orestes, obn. prem. 22. 8. 2008, Comoedienhaus Kuks, režie: Petr Hašek.
(2009) Fitzli Putzli: František Š., prem. 28. 8. 2009, Kuks, režie: Petr Hašek.
(2010) Ambrosia: kurátor výstavy/sv. Ambrož, prem. 26. 8. 2010, Chrám sv. Cyrila a Metoděje Praha Karlín, režie: Petr Hašek.
(2012) Láska ke třem pomerančům: Král Silvio, prem. 25. 8. 2012, Malá scéna Divadla ABC, Městská divadla pražská Praha, režie: Petr Hašek.
(2014) Valdštejn: Kašpar Qustenberg, prem. 20. 4. 2014, Malá scéna Divadla ABC, Městská divadla pražská Praha, režie: Petr Hašek.
(2015) Magdaléna lascivní a kajícná: Gio/autor, prem. 12. 12. 2015, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.
(2016) Orbis Pictus: Herec, prem. 30. 4. 2016, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.
(2017) V borůvčí: Tirsi, prem. 13. 8. 2017, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek.
(2018) Tři ženy a zamilovaný lovec: Rudolf/Otmar/František Antonín/Matyáš, prem. 25. 11. 2018, Vila Štvanice Praha, režie: Petr Hašek

 

Další scénické výsledky (výběr)

(2017) SOMA #4, prem. 27. 10. 2017, Průmyslový palác Praha (Designblok), režie a choreografie: Martin Talaga.
(2018) SOMA #9, prem. 6. 4. 2018, Národní galerie Praha (Česká taneční platforma), režie a choreografie: Martin Talaga.
(2018) SOMA #10, prem. 29. 4. 2018, Studio Alta Praha (Mezinárodní den tance), režie a choreografie: Martin Talaga.
(2018) SOMA #16, prem. 9. 8. 2018, Piazetta Národního divadla Praha (V rámci projektu Artedu/Sexposed), režie a choreografie: Martin Talaga.
(2018) SOMA #19 (Pocty), prem. 28. 9. 2018, Divadlo Komedie Praha (V rámci předávání cen Next wave), režie a choreografie: Martin Talaga.
(2018) SOMA#20, prem. 29. 9. 2018, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Praha, režie a choreografie: Martin Talaga.

 

Televizní spolupráce (výběr)

(2012) Východočeské loutkářství – tradice a současnost, komediant, TV dokument Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství, prem. 2012, režie: Miloslav Kučera.
(2015) Sen o Kuksu: Seemann, inscenovaný dokument České televize, prem. 26. 5. 2015, režie: Miloslav Kučera.

Editorská a redakční činnost

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Kapitoly z historiografie výtvarné výchovy v mezioborovém kontextu. [CD-ROM] České Budějovice: PF Jihočeská univerzita, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7394-261-8.

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel (eds.). Hledání ztraceného místa - sborník konferenčního setkání a mezinárodní výstavy autorských knih. [CD-ROM] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013. 72 s. ISBN 978-80-7394-424-7.

POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel (eds.). Na hranici zobrazovaného obrazu. Katalog k mezinárodní výstavě experimentální grafiky. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s. ISBN 978-80-7394-497-1.

BOHADLOVÁ, Kateřina; HAŠEK, Petr; ŠKVAROVÁ, Nicola (eds.). Geisslers Hofcomoedianten. Almanach 2002 – 2018. [PDF] Praha: Geisslers Hofcomoedianten, 2018. 93 s. (redakční spolupráce)

POSPÍŠIL, Aleš; ŘEPA, Karel; ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Kvalita ve výtvarné výchově. Olomouc: ČS INSEA, 2019. 314 s. ISBN 978-80-904268-7-0.

 

Účast na konferencích a odborných setkáních

Mezi viděním a věděním – doktorské kolokvium oboru Výtvarná výchova. KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 9. 9. 2009.

Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu – celostátní konference. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 19. 2. 2011.

Didaktika výtvarného umenia - koncepty, kontexty, prax – mezinárodná vedecká konferencia. KVK PF UMB v Bánské Bystrici, Bánská Bystrica – SR 21. 9. 2011.

Hledání ztraceného místa – konferenční setkání a mezinárodní výstava autorských knih. KVV PF JU v Českých Budějovicích / PNP Praha, Praha Klementinum 5. 5. 2013.

Oči dokořán 2014 – setkání výtvarných pedagogů k otevření výstavy 12. Národní přehlídky základních uměleckých škol ČR. MŠMT ČR, ZUŠ M. Stibora Olomouc a sekce výtvarného oboru UUR ZUŠ ČR /Šternberk 3. 10. 2014.

Škola a její křižovatky – konference České pedagogické společnosti na PF JU. KPP PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 26. - 27. 3. 2015.

Kolegium VV 2015 – kolegium kateder zajišťujících studium v oboru Výtvarná výchova. KVV PF JU v Českých Budějovicích, České Budějovice 11. -12. 4. 2015.

Celostátní setkání učitelů výtvarného oboru ZUŠ, Národní institut pro další vzdělávání Karlovy Vary, Plzeň, 30. 9. - 2. 10. 2015.

Umělecké dílo jako prostředek komunikace, sekce „Vysoké“ a „nízké“, Akademie věd České republiky, Akademické konferenční centrum, Praha 26. – 27. 11. 2015.

12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti. PF JU pod záštitou AVPVČ a nově vzniklé sekce pro PVČ v rámci České pedagogické společnosti, České Budějovice, 16. – 17. 6. 2016.

Kritéria kvality ve výtvarné výchově. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 21. – 22. 9. 2017.

Srdce jako symbol. Kolokvium akademické obce KVV PF JU k sedmdesáti letům existence KVV na jihu Čech a sto letům od vzniku ČSR. Katedra výtvarné výchovy PF JU, České Budějovice, 23. 10. 2018.

Sztuka nie zna granic. III Miedzinarodowa Konferencja Naukowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polsko, 14. 5. 2019.

Pozice české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká sekce INSEA a katedra výtvarné výchovy a kultury PEF ZČU, Plzeň, 17. – 18. 6. 2019.

 

Granty, institucionální podpory a projekty

Krajina očima malíře. Webová edukativní aplikace v rámci grantového projektu PF JU Science Zoom. ScienceZOOM CZ.1.07/2.3.00/35.0001. Období řešení: 2014. (spoluřešitel)

Krajina jako námět a médium ve výtvarné výchově. GA JU, číslo projektu: 146/2016/S. Období řešení: 2016-2019. (spoluřešitel)

Spolupořádání konferenčního setkání ČS INSEA. 2017-RVO-PF-Spolupoř. konf. setkání ČS INSEA. Období řešení: 2017. (řešitel)

Inovace přípravy učitelů pro praxi. OP VVV-IPUP, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-038/0006960. Období řešení: 2018-2020. (spoluřešitel v segmentech KA1, KA2)

 

Členství v komisích a radách (výběr)

(2009 – dosud) Rada oborových didaktiků PF JU v Českých Budějovicích.
(2011) Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Jindřichově Hradci.
(2011 – dosud) Člen komise SZZ pro obor Výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
(2013 – dosud) Člen komise SRZ pro obor Výtvarná výchova na PF JU v Českých Budějovicích.
(2013 – dosud) Přizvaná osoba inspekce Jihočeského inspektorátu ČŠI v Českých Budějovicích.
(2014) Metodik komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Českém Krumlově.
(2014) Metodik komise ústředního kola celostátní soutěžní přehlídky VO ZUŠ ve Šternberku.
(2015 – dosud) Člen redakční rady časopisu Výtvarná výchova (PedF UK Praha).
(2015 – dosud) Člen ČS INSEA (2015 - 2019; předseda kontrolního výboru, 2019 – dosud; místopředseda).
(2017) Člen komise krajské soutěžní přehlídky VO ZUŠ v Třeboni.
(2019 – dosud) Člen rady studijního programu PF JU, Bc. program se specializacemi, ZŠ.
(2019 – dosud) Člen rady studijního programu PF JU, Mg. program se specializacemi, 2. st. ZŠ.

 

Kurátorská činnost

(2011) Křížová chodba v DBP. Divadlo Bolka Polívky, Brno.
(2012) Jaromíra Němcová a Lenka Vilhelmová. GD a galerie Tišice, Tišice u Mělníka.
(2014) Václav Živec: kresba/malba. Galerie D9, České Budějovice.
(2015) Jaroslav Hejný: ze sbírek PF JU. Galerie D9, České Budějovice.
(2015) Josef Lorenc: Kámen/nůžky/papír. Galerie D9, České Budějovice.
(2016) Roman Kubička: Osm obrazů RK. Galerie D9, České Budějovice.
(2016) Kreslení na učitelském ústavu v Českých Budějovicích. Galerie D9, České Budějovice.
(2018) Jitka Petrášová: Vem si ještě okurku. Galerie D9, České Budějovice.
(2019) Křížová chodba XVII. v D9. Galerie D9, České Budějovice.

Vyučující vede kvalifikační práce v těchto tematických oblastech
Historie a vývoj výtvarné výchovy a uměleckého vzdělávání.
Odkaz a dílo významných osobností oboru Výtvarná výchova.
Intermediální přístupy v uměleckém vzdělávání.
Výtvarně projektová výuka a výtvarné řady na ZUŠ a 1. a 2. stupni ZŠ.