Posluchači, kteří si hodlají zadat v letním semestru ak. r. 2021/22  k 22. dubnu 2022 na katedře výtvarné výchovy KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou či diplomovou),
měli by tak (po předcházející dohodě s vedoucím své práce) učinit nejpozději do 8. dubna 2022.
Termín 8. dubna 2022 je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ na sekretariát KVV na  e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
Takto zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP, Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 22. 4. 2022 k podpisu děkance PF.

/Formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ si poté posluchač může vyzvednout na sekretariátě KVV/.

V Českých Budějovicích dne 16. 2. 2022

Sekretariát katedry výtvarné výchovy PF JU