Posluchači, kteří si hodlají zadat v zimní semestru ak. r. 2019/20  k 30. listopadu 2019 na katedře výtvarné výchovy KVALIFIKAČNÍ PRÁCI (bakalářskou, diplomovou),
měli by tak (po předcházející dohodě s vedoucím své práce) učinit nejpozději do 20.listopadu 2019.
Termín 20.listopad 2019 je stanoven katedrou VV pro elektronické zaslání již hotového (vyplněného) pracovního formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ na sekretariát KVV na  e-mail: slipkova@pf.jcu.cz
Takto zaslané údaje budou následně z formuláře vloženy do STAGu; poté bude formulář „Zadání BP, Zadání DP“ vytištěn a s podpisem vedoucí KVV zaslán dne 30.11. 2019 k podpisu děkance PF.

/Kopii formuláře „Zadání BP, Zadání DP“ si poté posluchač může vyzvednout na sekretariátě KVV/