Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Akreditované zařízení pro školení Cvičitelů integrální jógy 2. a 3. třídy

 

Akreditované zařízení pro školení Cvičitelů integrální jógy 2. a 3. třídy, na Katedře výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích, vzniklo na základě aplikace zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 111/1998 Sb. (včetně jeho novelizací), kdy je Katedra výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty JU v Č. Budějovicích jako pracoviště zajišťující výuku oboru Výchova ke zdraví vzdělávacím zařízením pro tuto oblast ze zákona.

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 39/2005 nebude praxe prováděna v oblasti zdravotnictví a není paralelou práce rehabilitačního pracovníka či fyzioterapeuta.

Obsah i hodinová dotace akreditovaného zařízení odpovídá požadavkům MŠMT ČR. V souvislosti s tím bude vydáváno osvědčení, na jehož základě studenti získají podle zákona č. 455/1991 Sb. kvalifikaci k výkonu této činnosti a oprávnění absolventa k vykonávání cvičitelské praxe v rámci státních, nestátních a soukromých zařízení v oblasti Integrální jógy.

 

Školení "Cvičitel integrální jógy 2. třídy"

Garant: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Vydávané doklady: AZ Katedry výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydává certifikát "Cvičitel integrální jógy 2. třídy". Certifikát je označený symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem Pedagogické fakulty.

Organizace vzdělávací akce: Intencí akreditačního zařízení je aplikace teorie a praxe studentů VŠ zejména oboru výchova ke zdraví s následným obohacením znalostí o současném stavu a vědeckých postupech v oblasti výuky integrální jógy u všech populačních skupin. Na základě získaných teoretických i praktických zkušeností je student schopen aplikovat současné vědecky ověřené trendy v oblasti integrální jógy a jógových technik u všech věkových populačních skupin, dále u osob s disabilitou a u osob zdravotně oslabených a u dětí se zdravotním oslabením. Předpokladem je absolvování cvičitele integrální jógy 3. třídy a dvouletého tréninkového výcviku v józe.

Závěrečné zkoušení bude formou písemného testu, praktického didaktického výstupu v tělocvičně formou výukového bloku, za účasti zkušební komise a odevzdáním vypracované seminární práce na zvolené téma v rozsahu 20 stran.

Poplatky za udělení kvalifikace: Poplatek za udělení kvalifikace Cvičitel integrální jógy 2. třídy je 1500,- Kč.

 

Školení "Cvičitelů integrální jógy 3. třídy"

Garant: PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.

Vydávané doklady: AZ Katedry výchovy ke zdraví pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydává certifikát "Cvičitel integrální jógy 3. třídy" na omezenou dobu platnosti 5 let od data vystavení. Certifikát je označený symbolikou Jihočeské univerzity a razítkem Pedagogické fakulty.

Organizace vzdělávací akce: Intencí akreditačního zařízení je aplikace teorie a praxe studentů VŠ zejména oboru výchova ke zdraví s implementací získaných teoretických i praktických zkušeností do oblasti integrální jógy a jógových technik u všech věkových populačních skupin a dětí se zdravotním oslabením. Koncepce akreditačního zařízení vychází z formy výuky Teorie a didaktika jógy, Základy jógových a relaxačních cvičení, Integrální jóga - Cvičitelský seminář na KVKZ.

Závěrečné přezkoušení bude formou písemného testu, praktického didaktického výstupu v tělocvičně formou výukového bloku, za účasti zkušební komise a odevzdáním vypracované seminární práce na zvolené téma v rozsahu 10 stran.

Poplatky za udělení kvalifikace: Poplatek za udělení kvalifikace Cvičitel integrální jógy 3. třídy je 1000,- Kč.

 

Zkoušky na cvičitele III. a II. třídy probíhají ve dvou dnech na konci září

 

PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS.
Garant akreditovaného zařízení

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman