Symbol PF Vyhláška o organizaci a průběhu voleb do Akademického senátu PF JU na funkční období od 2. 12. 2014 do 30. 11. 2016

V souladu se zněním Volebního a jednacího řádu AS PF JU a AS JU vyhlásil Akademický senát PF JU dne 6. 10. 2014, podle čl. 3 Volebního a jednacího řádu AS PF JU,

volby do Akademického senátu PF JU na funkční období od 2. 12. 2014 do 30. 11. 2016.

 

Volební komise (jmenovaná děkanem Pedagogické fakulty) organizuje a řídí volby v tomto složení:

Akademičtí pracovníci
Ing. Michal Šerý, Ph.D. - předseda komise; Mgr. Václav Šimandl - místopředseda komise; Mgr. Jan Dvořák; Mgr. Zbyněk Vácha
Studenti
Jiří Nerad; Markéta Kněžíčková; Martina Kuřímská; Martina Mádlíková

 

Volební komise vydává následující vyhlášku o organizaci a průběhu voleb:

 

Harmonogram voleb:

 1. Vyhlášení volby AS PF JU dne 6. 10. 2014.
 2. Návrhy na kandidáty do AS PF JU může podat do pátku 24. 10. 2014 do 12:00 hod každý člen akademické obce PF JU písemně a s vlastnoručním podpisem předsedovi volební komise osobně nebo v zalepené obálce na podatelnu v budově PF Jeronýmova 10 (přízemí č. dv. 109).

  V návrhu kandidátů je nutné uvést:

  Jméno a příjmení
  Pracoviště kandidáta, u studentů obor a ročník studia
  Aktuální spojení na navrhovaného kandidáta - funkční e-mailovou adresu a/nebo číslo mobilního telefonu.

  Na anonymní návrhy nebude brán zřetel, stejně jako na návrhy, ve kterých nebude funkční kontakt na kandidáta.

 3. Volební komise nejpozději do pátku 29. 10. 2014 uvědomí navržené kandidáty a vyžádá si jejich písemné stanovisko k přijetí nebo odmítnutí kandidatury.
 4. Seznam kandidátů, kteří přijali kandidaturu, bude zveřejněn v abecedním pořadí na informačních tabulích PF a na www stránkách fakulty dne 4. 11. 2014.
 5. Volební komise do 10. 11. 2014 připraví seznamy voličů.
 6. Volby proběhnou dne 12. 11. 2014 od 9:00 do 14:00 hod. a dne 13. 11. 2014 od 10:00 do 14:00 hod. v budově PF Dukelská, v místnosti studovny, a v budově Jeronýmova v přízemí v místnosti č. J113.

  Volební lístky si členové akademické obce po prokázání své totožnosti vyzvednou před vlastní volbou ve volební místnosti. Volba je tajná. Pro účely voleb jsou členové akademické obce rozděleni do dvou kurií. Akademičtí pracovníci tvoří kurii akademických pracovníků. Studenti řádně zapsaní ke studiu na fakultě tvoří kurii studentů. Senát má 21 členů, z toho 13 členů je z řad akademických pracovníků fakulty a 8 členů tvoří studenti fakulty. Za platný volební lístek bude považován ten, který bude upraven následujícím způsobem: z navržených kandidátů křížkem u jména označit voleného kandidáta, a to nejvýše 13 kandidátů z řad akademických pracovníků v akademické kurii a nejvýše 8 kandidátů z řad studentů fakulty v studentské kurii.

 7. Volební komise informaci o výsledcích voleb zveřejní nejpozději 14. 11. 2014 do 12:00 hod. na informačních tabulích v budovách PF a na www stránkách PF JU.
 8. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb je možné podat stížnost vlební komisi do 3 pracovních dnů. Volební komise stížnost prošetří a odpoví do 5 dnů od jejího obdržení.
 9. V případě nezvolení AS PF JU vyhlásí volební komise nové volby.
 10. Ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu PF JU se koná dne 2. 12. 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti J204.

 

V Českých Budějovicích 15. 10. 2014

Ing. Michal Šerý, Ph.D. - předseda volební komise