Symbol PF AS - zápis ze zasedání 1. 3. 2005

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 1. 3. 2005

Přítomni (bez titulů):
Bauer, Binterová , Hašek, Jaklová, Murad, Pavličíková, Šerý, Švejda, Tomšíček, Tureček, Vančura, Vobr, Faktorová, Hamerník, Havlín, Jandrič, Očkay, Roháček

Celkem 18 členů

Omluveni (bez titulů): Krejčí, Pexa, Pohanová

Hosté (bez titulů): Čížková, Holec, Tlustý

 

Program zasedání:

 1. Jednání s vedením fakulty o principech sestavování rozpočtu na rok 2005.
  Proděkan Tlustý seznámil členy senátu s tabulkou hodnocení efektivity jednotlivých kateder, která je jedním z podkladů pro sestavování rozpočtu PF JU. Následná diskuse (Tureček, Vobr, Bauer, Vančura) se soustředila na poznámky k jednotlivým kritériím a zásadám hodnocení efektivity kateder. Senátor Tureček projevil nesouhlas se způsobem projednávání základních principů sestavování rozpočtu. Položil dotaz, zda vedení fakulty hodlá získat více prostředků personálními změnami, navýšením efektivity práce, úspornými opatřeními, popřípadě přechodem na samofinancování kateder. V odpovědi pan proděkan Tlustý sdělil, že úplné samofinancování kateder není možné (vzhledem k odlišné struktuře PF), ale v budoucnosti se budeme snažit co nejvíce principy samofinancování uplatňovat. Na ostatní otázky odpovídal s odkazy na tabulku efektivity. Dále se k zásadám sestavování rozpočtu vyjádřila tajemnice fakulty Čížková. Senátor Tureček jí položil otázku, zda je možné konkrétně označit katedry, které jsou "ztrátové" a které ne. Tajemnice poté některé katedry jmenovala. Senátorka Jaklová požádala o vysvětlení, proč patří katedra bohemistiky ke ztrátovým katedrám. Ve své odpovědi se tajemnice znovu odvolávala na již zmíněnou tabulku efektivity. Senátor Tureček vyjádřil k tabulce a způsobu vysvětlování principů financování kritické připomínky.

 2. Senátor Roháček jménem studentské komory vznesl dotaz, jestli budou vyčleněny nějaké prostředky pro zřízení nové počítačové učebny mimo budovu Jeronýmova.

 3. Zásady ubytování studentů Pedagogické fakulty JU.
  Pan proděkan Holec předložil zásady ubytování studentů na PF JU. Dokument byl schválen jednomyslně s tímto výsledkem: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 4. Předložení návrhů na jmenování nových členů ubytovací komise z řad studentů.
  Senátor Roháček řekl stanovisko studentské komory a navrhl dva nové členy ubytovací komise z řad studentů. Navrženy byly: Miroslava Vlčková, 4. r. M-TVT/ZŠ a Marie Mánková, 2. r. Čj-A/ZŠ. Další členové senátu nenavrhli další kandidáty. Senát hlasoval s tímto výsledkem: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

 5. Zvýšení počtu úředních desek AS PF JU, budovy Dukelská, Na Sádkách, ...
  Senátor Hamerník informoval senát, že díky spolupráci a ochotě sekretářek kateder bohemistiky (Dukelská), romanistiky (Kněžská), tělesné výchovy (Na Sádkách) a s paní doktorkou Poláchovou z katedry fyziky (budova G) byly zřízeny úřední desky AS PF JU.

 6. Zahájení diskuse k počtu termínů SZZ
  Vystoupil pan proděkan Holec a seznámil senát s nynějším postojem kateder k počtu termínů SZZ. Pro navýšení je osm, proti sedm a dvě katedry neví. Upozornil, že je to patová situace a že vedení fakulty se daným problémem ještě bude zabývat. Pan proděkan Tlustý řekl, že je zásadně proti zvýšení počtu termínů SZZ a jaké má k tomu důvody. Na toto téma proběhla diskuse (Očkay pro zvýšení, Šerý proti).

 7. Zřízení studentského koutku v budově Jeronýmova
  Slova se ujal senátor Murad, který vysvětlil důvody, proč by fakulta měla mít tento koutek a vyzval senát a vedení fakulty k zahájení diskuse na toto téma. Ve spolupráci se studentskou komorou má předložit vypracování varianty pro zřízení tohoto koutku.

 8. Informace studentské komory.
  Senátor Roháček informoval o jednání a o dohodě s pracovníky OSIS o možnosti nastavení školních e-mailů a jeho přesměrování na osobní schránky studentů. Senát hlasoval o předložení návrhu přesměrování a jeho realizace panu děkanovi s tímto výsledkem: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
  Dále řekl, že komora si zřídila email pro lepší komunikaci se studenty, na který mohou studenti posílat své dotazy, připomínky, náměty, apod. svým senátorům. Jeho adresa je senatori@seznam.cz. Senátor Šerý nabídl komoře zřízení emailu pod PF.
  Senátor Roháček a předsedkyně senátu informovali členy o rozhodnutí rektora o zřízení Studentské rady, jejíž předsedkyní se stala senátorka Pohanová z PF. Druhé zasedání komory se zabývalo problémem hodnocení výuky na JU.
  Poslední informací komory byla zmínka o majálesu. Studentská komora vyzve studenty PF ke spolupráci na přípravě a organizaci studentského majálesu, který se bude konat 5. 5. 2005 v Českých Budějovicích.

 9. Různé.
  Senátor Vančura se zmínil o reformě ubytování a o nutnosti změny stipendijního řádu, o kterém bude jednat AS JU, a vyzval k diskusi. Příspěvek na ubytovaní studentům se bude vyplácet formou stipendia, a proto kritéria musí být zanesena ve stipendijním řádu.

 

Zapsal: Roháček, místopředseda AS PF JU

V Českých Budějovicích 3. 3. 2005