Symbol PF AS - zápis ze zasedání 4. 11. 2003

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 4. 11. 2003

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Krejčí, Martinek, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Šerý, Tlustý, Váňa, Vobr, Zbudilová
Chybí: Kubička, Švejda (omluven)

Průběh jednání:

 1. Proděkan Holec informoval o dokumentu Zásady ubytování studentů Pedagogické fakulty JU. V diskusi o navrhovaném dokumentu vyjádřili svá stanoviska děkan Papáček, Tlustý, Krejčí, Vobr, Jílková, Junková.
  Výsledek hlasování: 14 členů senátu pro, 3 proti, 2 se zdrželi hlasování, návrh byl přijat.

 2. Proděkan Holec dále informoval o návrhu studijních programů a oborů na PF. Připomínky k oboru Učitelství hudby pro ZUŠ, Tlustý se dotázal na finanční zabezpečení oboru, děkan zdůvodnil jeho přínos pro fakultu.
  Výsledek hlasování: 18 členů senátu pro, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl přijat.

 3. Diskuse s panem děkanem o dokumentu Opatření rektora JU ke zlepšení kvalifikační struktury.

 4. Příprava a organizace voleb děkana fakulty. Senát ustavil volební komisi ve složení Šerý, Vobr, Martinek, schválil harmonogram voleb.

 5. Různé: problematika SZZ a promocí.

 

Zapsala: Jarmila Alexová

V Českých Budějovicích 5. 11. 2003