Symbol PF AS - zápis ze zasedání 6. 11. 2001

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 6. 11. 2001

Přítomno: 10 členů zaměstnanecké komory, 5 členů studentské komory
Omluveni: Chodura, Krejčí, Štumbauer, Toman
Hosté: proděkan Holec

Program:

 1. Zahájení
 2. Protestní akce AS PF JU k situaci českých vysokých škol
 3. Projednání materiálu Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003
 4. Různé

Ad 1.

Program byl schválen všemi hlasy.

Ad 2.

 • Všichni členové se vyjádřili k aktivitě fakultního senátu ohledně protestního shromáždění akademické obce.
  Závěr: Akademický senát Pedagogické fakulty zorganizuje protestní veřejné zasedání akademické obce fakulty proti devastaci českých vysokých škol. Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. listopadu 2001 od 9.00 hodin v hlavní budově PF JU, Jeronýmova 10, 3. patro, číslo posluchárny 340.
 • Akademický senát vyzývá všechny zaměstnance a studenty fakulty, kteří chtějí s touto akcí organizačně pomoci, aby se přihlásili telefonicky nebo e-mailem u předsedkyně senátu (telefon: 63 583 56; e-mail: pavlic@pf.jcu.cz)
 • Akademický senát PF JU zároveň vyzývá akademické senáty ostatních fakult JU k organizování podobných fakultních protestních akcí.

Ad 3.

Proděkan Holec uvedl základními tezemi projednávaný materiál a upozornil na některé nové formulace týkající se složení maturitní zkoušky v podzimním termínu.
AS navrhl připomínku, aby o závažnosti důvodu konání maturitní zkoušky v podzimním termínu rozhodl děkan.
Závěr: AS schvaluje všemi hlasy Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2002/2003.

Ad 4.

 • Členové senátu obdrželi pozvání děkana PF JU na slavnostní zasedání vědecké rady a akademického senátu dne 20. 11. 2001.
 • Členové senátu byli seznámeni s akcí, která proběhne 12. 11. 2001. Jedná se o setkání akademické obce JU s vedením JU a AS JU.
 • Předsedkyně senátu seznámila přítomné s výsledky e-mailového hlasování.
  1. Doc. Ing. Jiří Slipka, CSc. byl zvolen členem disciplinární komise fakulty ke dni 24. 10. 2001.
   Hlasovalo 15 členů senátu (všichni pro).
  2. Prohlášení AS PF k situaci na vysokých školách bylo schváleno a zveřejněno 24. 10. 2001.
   Hlasovalo 13 členů senátu (všichni pro).

V Českých Budějovicích 7. 11. 2001

Helena Pavličíková
předsedkyně AS PF