Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 5. 2001

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 7. 5. 2001

Přítomno: 11 členů zaměstnanecké komory, 5 členů studentské komory
Hosté: děkan PF JU, tajemnice PF JU

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání Výroční zprávy o hospodaření za rok 2000 a návrhu rozpočtu PF JU na rok 2001
 3. Různé

ad 1)

 1. Schválení programu všemi hlasy.
 2. Kontrola zápisu z posledního jednání.
  Dr. Novotný požádal, aby zápis ze dne 24. 4. byl doplněn o připomínku Historického ústavu ve znění: "Souhlas HÚ JU s přičleněním katedry klasické filologie k ústavu v podobě oddělení starověkých dějin byl podmíněn konkurzem na místa akademických pracovníků tohoto oddělení."
  Závěr: AS PF JU bere na vědomí připomínku Dr. Novotného a zařazuje k bodu 3. zápisu ze dne 24. 4. 2001.
  Hlasování: všichni pro

ad 2)

 1. Ing. Čížková a děkan fakulty seznámili AS s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2000.
  Závěr: AS schvaluje rozbor hospodaření za rok 2000 v předloženém znění.
  Hlasování: všichni pro
 2. Ing. Čížková a děkan fakulty seznámili AS s rozpočtem PF na rok 2001.
  Z materiálu je zřejmé, že Pedagogická fakulta JU hospodaří s velmi omezenými finančními prostředky. V diskusi hovořili členové AS především o nedostatečném celkovém objemu prostředků, které fakulta získává od MŠMT. Objevily se opět názory o možném odchodu kvalitních odborníků za důstojnějšími ekonomickými podmínkami (zejména počítačových odborníků).
  Dotazy se týkaly finančních povinností PF JU vůči rektorátu a vůči Zemědělské fakultě JU. Možnost prospěchových stipendií se jeví jako nereálná vzhledem k absenci jednotných a spravedlivých kritérií pro jejich udělování. Jako reálnější se ukazuje možnost udělování mimořádných stipendií na návrh vedoucích kateder (za vynikající reprezentaci školy, účast na soutěžích aj.).
  AS nezpochybňoval rozdělení rozpočtu do jednotlivých položek.
  Závěr: AS schvaluje rozpočet v předloženém znění.
  Hlasování: všichni pro
 3. V rámci projednávání rozpočtu na rok 2001 požádal děkan PF o nezávazné vyjádření stanoviska AS k variantám rozdělení mzdových prostředků ve výši 4 milióny Kč.
  K předloženým variantám bylo nutno uvést, že:
  • pro všechny fakulty JU platí jednotný mzdový řád,
  • k vyplacení 13. platu je nutný konsensus uvnitř univerzity a následné rozhodnutí rektora JU,
  • ke zvýšení tarifních platů jsou nutné stejné podmínky jako u 13. platu, navíc musí být nová tabulka mzdových tarifů schválena Akademickým senátem JU.

  Varianta 1:
  6% zvýšení tarifů od 1. 7. 2001
  0,30 dalšího platu vyplacené jako mimořádné odměny v červnu
  0,30 dalšího platu formou mimořádných odměn v listopadu

  Varianta 2:
  zvýšení osobních příplatků od 1,6 na dvojnásobnou úroveň
  0,30 dalšího platu jako mimořádné odměny v listopadu
  rezerva min. odměny

  Členové AS se přiklonili k variantě 1 v poměru 8 : 4 (4 nehlasovali).

ad 3)
Různé.
Problematika projednávání anonymních stížností studentů.

V Českých Budějovicích 21. 5. 2001

Helena Pavličíková
předsedkyně AS PF