Symbol PF AS - zápis ze zasedání 10. 10. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 10. 10. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hamerník, Icha, Jandrič, Mrkvička, Očkay, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Pohanová, Švejda, Tomšíček, Vančura, Vobr.

Omluveni (bez titulů):
Hašek, Havlín, Murad

Hosté:
děkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., PaedDr. Jiří Vintr

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání a přivítala hosty.

 2. Paní děkanka seznámila senát se změnami v kolegiu proděkanů a s přesuny pravomocí. Ze strany senátu bez připomínek.

  Dále představila návrhy nových členů vědecké rady Pedagogické fakulty JU.

  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

 3. Pan Jiří Vaníček seznámil AS PF JU s žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o studijní obor "Informační technologie ve vzdělávání".

  V následné diskuzi se senátor Švejda domnívá, že materiál není akreditovatelný z hlediska pedagogického zajištění pedagogiky a psychologie. Jiří Vaníček se opírá o standardní předměty, které mohou být uznány v následném magisterském studiu. Paní Iva Stuchlíková podala vysvětlení k předmětům z katedry psychologie a považuje proporci předmětů za dostačující.

 4. Pan Jiří Vintr seznámil AS PF JU žádosti o akreditaci studijního programu Výrobní technika.

  Senát k akreditačním materiálům - bez připomínek.

 5. Paní Iva Stuchlíková za katedru pedagogiky a psychologie předložila senátu k posouzení návrhy dvou žádostí o akreditaci studijních programů:

  NMgr. program Učitelství pro SŠ - obor Učitelství psychologie, doktorský program Psychologie - obor Pedagogická psychologie

  Senát k předloženým materiálům - bez připomínek.

 6. AS PF JU vyhlásil volby do senátu na další funkční období od 10. 10. 2006. Projednání termínů a organizace a průběhu voleb. Navržení kandidátů na předsedu komise a členy. Upřesněno bude elektronickou poštou.

  12. 12. 2006 v 15.00 v zasedací místnosti se ustanovuje první zasedání nového AS PF JU.

 7. Volební řád.

  Hlasování o tříletém funkčním období AS PF JU.

  Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

  Hlasování o odsouhlasení volebního řádu.

  Hlasování: 12 pro, 1 proti, 2 se zdrželo hlasování.

 8. Předsedkyně senátu přečetla dopis s připomínkami studentů ohledně rozvrhu. Připomínky se týkaly úpravy rozvrhu po ukončení předzápisu a následné rozvrhové kolize, slučování předmětů v jeden celek.

  Pan senátor Vobr nastínil vizi do budoucna - sestavování rozvrhu pro studijní skupiny v minimálním počtu 10 studentů

  Senátor Očkay vznesl dotaz, zda by studenti měli platit poplatek za dodatečný zápis předmětu, když jim úpravou rozvrhu po ukončení předzápisu dojde k rozvrhové kolizi.

 

Zapsal: senátor Očkay