Symbol PF AS - zápis ze zasedání 11. 5. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 11. 5. 2004

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Martínek, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Švejda, Tesař, Váňa, Vobr, Zbudilová
Celkem 17 členů

Hosté (bez titulů): Čížková, Papáček, Tureček

Program zasedání:

 1. Doc. Tureček informoval o způsobu hodnocení vědy na PF.
  Vysvětlil hodnocení uvedené v předložených tabulkách a uvedl úskalí, která toto hodnocení provázejí. Uvedl nároky, kladené na publikační činnost, a sdělil informace o počtu (30) pracovníků na fakultě, kteří nesplňují ani minimální požadavky na tuto činnost. Seznámil též senát s plánovanými změnami, směrem k rektorátnímu hodnocení, od kterých se očekává zvýšení požadavků v uvedené oblasti.
  Pan děkan vysvětlil, že tuto statistiku však nelze posuzovat izolovaně od ostatních provedených hodnocení.

 2. Projednání předložených akreditačních podkladů bakalářského a navazujícího magisterského studia bohemistiky.
  Senátor Martínek vznesl námitku ve věci vysokého počtu povinných předmětů v uvedených programech. Počet povinných předmětů byl na místě zdůvodněn panem děkanem a k celé problematice se vyjádřil i doc. Tureček.
  Ve věci schválení akreditačních podkladů uvedeného studia proběhlo hlasování s tímto výsledkem: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 3. Výroční zpráva za rok 2003
  Paní tajemnice Čížková se vyjádřila k Výroční zprávě za rok 2003, uvedla zde i nárůst mzdových prostředků. Podala vysvětlení k předloženým tabulkám, obsahujícím informace o využití finančních prostředků v loňském roce. Konstatovala nedostatečnost obdržených dotací a informovala o realizaci zeštíhlování administrativních pozic a o pronájmu střediska Tejmlov.
  Senátor Florián vznesl žádost o objasnění důvodů, které vedly k nevyužití plánovaných výdajů, pro rok 2003, v oblasti strojních investic (pořízení nové centrální kopírky do budovy Jeronýmova). Paní tajemnice uvedla důvody, které vedení fakulty k tomuto kroku vedly a informovala o přesunutí této plánované investice do rozpočtu na rok 2004.
  Ve věci schválení Výroční zprávy za rok 2003 proběhlo hlasování s tímto výsledkem: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.

 4. Rozpočet na rok 2004
  Paní tajemnice informovala senát o navýšení finančních prostředků přidělovaných v rámci dotace na jednoho studenta (3 294 studentů) o cca 3 000 Kč oproti loňskému roku, což znamená i navýšení celkového rozpočtu fakulty. Uvedla plánovaný výčet příjmů fakulty a jejich úprav po vzájemném vypořádání mezi jednotlivými částmi univerzity. Vyzdvihla i důležitost investic do majetku za účelem vybavení přístavby v budově Dukelská včetně plánovaného rozšíření o budovu rozhlasu (tedy cca 9 učeben). Seznámila také senát s další plánovanou úpravou mzdových tarifů, ke které dojde v letošním roce, včetně vyčlenění částky pro předpokládané mzdové náklady. Navrhla zde i možnost zavedení výplaty prospěchových stipendií pro výborné studenty, s průměrem 1 - 1,2.
  V rámci realizace personální politiky fakulty, uvedla paní tajemnice předpokládaný počet pracovníků fakulty, tedy 256, což je zároveň i současný stav.
  V závěru naznačila paní tajemnice plán budoucí integrace fakulty do budov Dukelská a Jeronýmova, včetně možnosti vytvoření centrální knihovny.
  Senátor Tesař vznesl dotaz na plán budoucího využití budovy v Kněžské. Budova v Kněžské bude nabídnuta Historickému ústavu.
  Ve věci schválení rozpočtu na rok 2004 proběhlo hlasování s tímto výsledkem: 17 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.

 

Zapsal: Florián

V Českých Budějovicích 12. 5. 2004