Symbol PF AS - zápis ze zasedání 12. 11. 2002

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 12. 11. 2002

Přítomni (bez titulů):
Tlustý, Pavličíková, Štumbauer, Pexa, Novotný, Sapík, Šerý, Zbudilová, Toman, Matěnová, Střeštík, Marková, Kacerovská
Omluveni:
Bretšnajdr, Vítková, Lojdová, Krejčí, Švejda, Štursa, Chodura
Hosté (bez titulů):
Čížková, Holec, Papáček, Pech, Stuchlíková

Program:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Projednání návrhů studijních programů
  3. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu
  4. Informace o změnách v rozpočtu fakulty
  5. Příprava voleb do AS PF JU
  6. Různé

ad 1.

Předložený program byl schválen všemi členy AS.

 

ad 2.

K tomuto bodu podali úvodní informace zástupci kateder, které předkládají studijní programy ke schválení. Za katedru romanistiky H. Zbudilová zdůvodnila návrh žádosti o akreditaci magisterského studijního programu "Učitelství pro základní školy, studijní obor - Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ". Diskuse se týkala problému výuky španělského jazyka na základních školách v jihočeském regionu a možného uplatnění absolventů v médiích.

Závěr:
AS PF JU bere na vědomí žádost o akreditaci studijního programu "Učitelství pro základní školy, studijní obor - Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ".

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

K návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice" podala základní informace proděkanka Stuchlíková. Diskuse byla směrována k termínu možného zahájení studia, k otázkám přijímacích zkoušek a k dalšímu uplatnění absolventů tohoto typu studia.

Závěr:
AS PF JU bere na vědomí žádost o akreditaci bakalářského studijního programu "Specializace v pedagogice".

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

Docent Pech vysvětlil základní otázky návrhu žádosti o rozšíření a prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu "Aplikovaná matematika". Poznámky členů senátu se týkaly kombinovaného studia tohoto oboru a odborné praxe zajišťované prostřednictvím regionální rozvojové agentury.

Závěr:
AS PF JU bere na vědomí žádost o rozšíření a prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního programu "Aplikovaná matematika".

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

 

ad 3.

Podmínky pro přijetí ke studiu zdůvodnil proděkan Holec, který upozornil na změny, které některé katedry v tomto školním roce připravují pro přijímací řízení.

Závěr:
AS PF JU schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu 2003/2004.

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

 

ad 4.

Tajemnice fakulty podala přehled největších škod na fakultě po srpnových záplavách - výměníky, archiv, keramická dílna. Část ztrát bude hrazena z plnění pojišťoven, z finančních prostředků MŠMT a rektorátu JU.
Vzhledem k nastalé situaci se prozatím jeví jako jediné řešení přesun jednotlivých položek v rozpočtu fakulty - jedná se o částku 400 000,- Kč, která by byla převedena ze mzdových prostředků na mimořádné odměny.
V diskusi se hovořilo o situaci v jednotlivých budovách fakulty v době záplav a o konkrétních opatřeních, která byla učiněna, aby se alespoň částečně předešlo poškození majetku.

Závěr:
AS PF JU schvaluje přesun částky 0 až 400 000,- Kč z položky mzdové prostředky na mimořádné odměny do položky spotřeba materiálu v případě nutnosti hrazení povodňových škod.

Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se hlasování: 0

 

ad 5.

Předsedkyně AS informovala o přípravách voleb do AS PF JU - připomněla termíny pro nejbližší období: pátek 15. 11. - 12.00 hodin - vyjádření souhlasu/nesouhlasu kandidátů navržených do senátu; 18. 11. zveřejnění jmen těch kandidátů, kteří kandidaturu přijali; 18. 11. zveřejnění seznamů voličů ve vazbě na volební místnosti.

 

ad 6.

V bodu "různé" byly diskutovány jednotlivé pasáže "Volebního a jednacího řádu AS PF JU". Členové senátu se shodli na tom, že některé části týkající se způsobu volby jednotlivých kandidátů jsou obecné a vyžadují přesnější formulaci.

Závěr:
AS PF JU doporučuje, aby "Volební a jednací řád AS PF JU v Českých Budějovicích" byl zejména v článku 4 zpřesněn.

Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se hlasování: 1

 

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
předsedkyně AS PF JU