Symbol PF AS - zápis ze zasedání 15. 4. 2003

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 15. 4. 2003

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Krejčí, Kubička, Martinek, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Šerý, Švejda, Tlustý, Váňa, Vobr, Zbudilová, celkem 21 členů, nikdo nechyběl, nikdo se ze zasedání neomluvil.

Průběh:

 1. Dodatečné přijímací zkoušky na obor Španělský jazyk.

  Z důvodů úspěšné reakreditace oboru navrhl p. děkan prof. Papáček vypsat dodatečné přijímací zkoušky pro magisterské studium pro ZŠ od šk. roku 2003/2004.
  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 2. Dodatečné přijímací zkoušky na obor Finanční matematika.

  Z důvodů úspěšné reakreditace oboru navrhl p. děkan vypsat dodatečné přijímací zkoušky pro bakalářské studium od šk. roku 2003/2004 v řádné i kombinované formě.
  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 3. Návrh na změnu v organizační struktuře fakulty (§ 27, odst. (1), písm. a) zákona): začlenění katedry technické výchovy do katedry fyziky PF JU.

  Argumenty p. děkana pro sloučení - kromě vedoucího katedry u ostatních pracovníků žádná vědecká hodnost, 13 let neměnný stav v kvalifikačním růstu, odchod vedoucího do důchodu, nízké výkony katedry, trvale klesající zájem o studium oboru TchV, od r. 1990 pouze 1 schválený grant apod.
  Vystoupení vedoucího KTCHV Ing. Hladkého, CSc. - popis situace katedry v minulých letech, snaha o vysvětlení nižší kvalifikace pracovníků katedry, důraz položen na osobní důvody minulých vedení PF a JU tuto katedru postupně zrušit.
  Technická poznámka dr. Vobra - podíl minulých vedení fakulty na zakonzervování stavu této katedry.
  Kompletní podklady s argumenty p. děkana i vedoucího katedry TCHV k tomuto bodu jednání jsou k dispozici u předsedkyně senátu Mgr. Binterové.
  Výsledek hlasování: 15 členů senátu pro, 6 členů senátu se zdrželo hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh na sloučení byl přijat.

 4. Návrh na změnu názvu katedry anglického jazyka na "katedra anglistiky".

  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 5. Návrh na změnu článku 1 Rigorózního řádu PF JU (§ 27, odst. (1) , písm. b) zákona.

  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 6. Schválení nových členů komise podle písm. f) výše uváděného paragrafu zákona.

  Tento bod programu byl přesunut na příští zasedání senátu - p. děkan navrhuje místo původního plánu doplnit komisi třemi novými členy - studenty.

 7. Termíny zasedání s programem žádostí o akreditaci nových programů.

  Návrhy p. děkana:

  • termín zasedání AS ve středu, 14. 5. 2003 s tím, že podkladové materiály budou senátu zaslány ve stejném termínu jako vědecké radě a na místě jednání bude senát seznámen se stanovisky vědecké rady. Případné opodstatněné připomínky VR a AS budou zapracovány po jednání obou orgánů současně, před předložením Akreditační komisi při Vládě ČR.
  • termín zasedání AS na počátku či v první polovině června s tím, že senátu budou ve čtrnáctidenním předstihu zaslány materiály až po jednání vědecké rady s případně zapracovanými připomínkami.

  Členové senátu se rozhodli hlasovat pro první návrh s dodatkem, že termín zasedání senátu bude stanoven vzhledem k dalším povinnostem některých členů senátu dodatečně.
  Výsledek hlasování: 21 členů senátu pro, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
  Návrh byl jednomyslně přijat.

 8. Volební řád a jednací řád senátu PF JU

  Členům senátu byl předložen návrh nového volebního řádu senátu PF JU, který zpracovala předsedkyně senátu Mgr. Binterová a člen studentské komory senátu Jakub Martinek. Hlavní změnou je způsob hlasování (stávající způsob volbou aklamací nahradit tak, že učitelé volí pouze zástupce do zaměstnanecké komory a studenti pouze do komory studentské) a změna v poměru členů senátu v obou komorách (současný stav 14/7 ve prospěch učitelů, návrh - 11/10).
  Doc. Tlustý navrhl ponechat současný stav poměru počtu členů, dr. Vobr ponechat stávající způsob hlasování.
  Po místy bouřlivé diskusi senát nakonec hlasoval o původně zpracovaném návrhu článku 6 volebního řádu o způsobu hlasování, tedy bez změn, navrhovaných senátory Tlustým a Vobrem.
  Výsledek hlasování: 13 členů senátu pro, 2 se zdrželi hlasování, 6 členů senátu bylo proti.
  Návrh byl přijat.
  O volebním řádu jako celku bude hlasováno na příštím zasedání senátu.

 

Zapsal: Pexa

V Českých Budějovicích 16. 4. 2003