Symbol PF AS - zápis ze zasedání 16. 5. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 16. 5. 2006

Přítomni (bez titulů):
Binterová, Hamerník, Hašek, Havlín, Icha, Jandrič, Petr, Mrkvička, Murad, Očkay, Pavličíková, Petrášková, Pexa, Pohanová, Roháček, Šerý, Švejda, Tomšíček, Vančura, Vaněk, Vobr.

Hosté:
děkan PF prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc., doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

 

Program zasedání:

 1. Předsedkyně senátu zahájila zasedání a předala řízení volební komisi, která organizovala volbu kandidáta na funkci děkana Pedagogické fakulty pro období 2006 - 2010.

  V prvním kole nezískal žádný z kandidátů potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, a proto proběhlo druhé kolo, v kterém získala potřebný počet hlasů pro zvolení doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

  Výsledky hlasování v prvním kole:
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. - 10
  PhDr. Radek Vobr, Ph.D. - 4
  neplatné - 6
  zdržel se - 1

  Výsledky hlasování v druhém kole:
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. - 12
  PhDr. Radek Vobr, Ph.D. - 4
  neplatné - 4
  zdržel se - 1

 2. Předsedkyně AS PF JU zahájila rozpravu k návrhu na organizační změny ve struktuře Pedagogické fakulty JU. S návrhem pana děkana prof. RNDr. Miroslava Papáčka, CSc. byli před zasedáním AS seznámeni všichni jeho členové. V úvodu k rozpravě vystoupili hosté paní doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. a pan prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. a seznámili AS s aktuální situací a bližšími okolnostmi, které vedly vedení PF JU k vypracování předloženého návrhu. K jejich vystoupení proběhla diskuse a v závěru AS PF JU rozhodl, že k organizační změně spočívající v

  1. Zrušení katedry pedagogiky a psychologie PF JU k datu 31. 8. 2006.
  2. Zřízení nástupnických pracovišť: Katedry pedagogiky PF JU a Katedry psychologie PF JU k datu 31. 8. 2006.

  by došlo jen v případě, že se konkurzem podaří vybrat habilitovaného vedoucího nově zřizované katedry pedagogiky plně akceptovaného vědeckou komunitou v ČR.
  Výsledky hlasování: 16 pro, 2 proti, 3 se zdrželi.

 3. Doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. seznámila AS PF JU blíže s návrhem na zřízení certifikátového programu "Filosofie pro děti". K předloženému návrhu vystoupila paní PhDr. Helena Pavličíková, CSc., která prezentovala stanovisko katedry společenských věd. Katedra společenských věd doporučuje:

  • k filosofickým disciplinám rozšířit počet seminářů
  • postupně zařadit do výuky aplikovanou estetiku
  • názvy některých předmětů změnit dle závěrů jednání akreditační komise PF JU

Různé:

 1. PhDr. Helena Pavličíková, CSc. upozornila AS PF JU na některé nedostatky v pracovní verzi volebního a jednacího řádu AS PF JU. K tomuto dokumentu se AS PF JU znovu vrátí na svém dalším zasedání.
 2. Pan PhDr. Radek Vobr, Ph.D. seznámil zasedání s tím, že se vzdává k 30. 9. 2006 funkce zástupce akademické obce PF JU v Radě vysokých škol.
 3. Určení nového zástupce do Rady vysokých škol bude projednávat AS PF JU na svém nejbližším zasedání.

 

Zapsal: J. Icha

V Českých Budějovicích 16. 5. 2006