Symbol PF AS - zápis ze zasedání 17. 2. 2004

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 17. 2. 2004

Přítomni (bez titulů):
Alexová, Bago, Binterová, Ditrich, Florián, Jílková, Jirásek, Junková, Krejčí, Martínek, Nováková, Pexa, Sapík, Skála, Šerý, Švejda, Tesař, Váňa, Vobr, Zbudilová
Nepřítomni (bez titulů):
Kubička

Program zasedání:

  1. Přijetí nového člena AS PF JU
  2. Seznámení s jmenováním nových proděkanů PF
  3. Projednání případů studentů - absolventů oboru Přírodopis a pěstitelské práce - chemie, resp. tělesná výchova
  4. Stížnost pana Svobody na pana Máčeho
  5. Projednání zrušení termínů promocí v měsíci září
  6. Hodnocení výuky studenty
  7. Přijetí na nového člena disciplinární komise
  8. Volební a jednající řád AS PF JU
  9. Různé

 

ad. 1
Doc. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. rezignoval z pozice senátora AS PF JU, neboť přijal funkci proděkana pro zahraniční vztahy a rozvojové programy. Novým členem AS PF JU se stal PaedDr. Jiří Tesař, Dr.
ad. 2
Senát byl seznámen a vyjádřil se k jmenování nových proděkanů PF JU na nové tříleté období. Byl vznesen dotaz senátorem Švejdou na Organizační řád PF JU, v němž jsou přesně vymezeny funkce proděkanů. Stanovení funkcí proděkanů je v kompetenci děkana fakulty, jak poznamenala předsedkyně Binterová. Děkan vyzval k schválení dodatku k Organizačnímu řádu PF JU, v kterém redefinoval funkce proděkanů.
Senát neschválil vědeckou radu, neboť ještě není připravena ke schválení. Senát se jejím schválením bude zabývat na příštím zasedání.
ad. 3
Senát 19 hlasy přijal (proti nebyl nikdo, zdržel se jeden senátor) postup, který byl zvolen vedením fakulty při řešení stížnosti bývalé studentky PF JU Mgr. Čeňkové. Jmenovaná byla přijata v roce 1998 na fakultu ke studiu programu Učitelství pro základní školy v kombinaci oborů biologie - chemie. V roce 2001 byl název oboru biologie rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 13 209/2001-30 ze dne 27. února 2001 změněn na název Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. st. ZŠ.
Z právního hlediska byl postup fakulty právoplatný. Nedošlo k změně studujícího oboru, ale pouze ke změně názvu, který je adekvátnější pro základní školy. Studenti byli o změně informováni a ze zákona měli právo o přijetí ke studiu oboru biologie - chemie pro střední školu. Dále má student právo požádat o doložku k diplomu.
ad. 4
Senát vzal na vědomí stížnost pana Svobody na ing. Máčeho. Pan Svoboda si stěžoval, že mu ing. Máče nevyhověl ohledně nabídnutých pracovních míst v oboru programování. Děkan fakulty se nemohl k této stížnosti vyjádřit, neboť s ní nebyl včas seznámen.
ad. 5
Senátor Martínek požádal o právní vysvětlení zrušení promocí v měsíci září.
Otázky promocí upravuje vedení fakulty. Děkan stanovil základní důvody jejich zrušení. Jsou to důvody ekonomické, časové (složitý časový harmonogram akademické obce) a organizační (natištění pozvánek, zajištění prostoru, ...) Studenti mají právo absolvovat promoce následující rok.
ad. 6
Předsedkyně Binterová na požádání proděkanky Stuchlíkové vyzvala studentské senátory, aby propagovali mezi studenty hodnocení výuky na internetu. Martínek a Váňa považují hodnocení bez znatelnější zpětné vazby za bezvýznamné. Šerý poukázal na nebezpečí osobního zaujetí studentů proti některým vyučujícím.
ad. 7
Senát hlasováním přijal návrh na doplnění disciplinární komise (20 členů hlasovalo pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti doplnění komise). Novou členkou disciplinární komise byla zvolena Mgr. Kateřina Drsková.
ad. 8
Jednání o Volebním a jednajícím řádu AS PF JU bylo odloženo na příští zasedání, neboť budou známy nové informace.
ad. 9
Vobr vznesl dotaz ohledně výuky cizích jazyků na PF JU. Ideální situace by nastala, kdyby výuka cizích jazyků (pro neoborové studenty) probíhala od prvního do pátého ročníku. Důvody proč se tento ideál nemůže uskutečnit, jsou dva: ekonomické důvody a nedostatek vyučujících lektorů. Vobr navrhl, aby se ustanovila komise, která bude řešit možnosti zlepšení výuky cizích jazyků. Komise se skládá (abecedně): Skála, Vobr, Zbudilová.
Senát 19 hlasy přijal návrh (nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování), aby komise oslovila proděkana pro studium, který by se vyjádřil k této situaci.

 

Zapsala: Nováková

V Českých Budějovicích 18. 2. 2004