Symbol PF AS - zápis ze zasedání 12. 12. 2006

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 12. 12. 2006

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Hašek, Icha, Janáček, Jandová, Krčál, Kursová, Mašková, Mrkvička, Murad, Peroutková, Petr, Petrášková, Schuster, Smolka, Šťastný, Švecová, Vančura.

Nepřítomni (bez titulů):
Pňáček, Tomšíček, Voříšek.

Host:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 

Program:

 1. Volba členů volební komise.
 2. Volba předsedy Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 1. 12. 2006 - 30. 11. 2008.
 3. Volba místopředsedů Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále Akademický senát PF JU) na období 1. 12. 2006 - 30. 11. 2008.
 4. Různé.

 

ad 1.

Jako kandidáti na členy volební komise byli navrženi (bez titulů): Cvach, Krčál, Schuster - všichni přijali.

Výsledky volby členů volební komise (přítomno 18 hlasujících):
  Cvach (zvolen 14 hlasy, 4 se zdrželi),
  Krčál (zvolen 17 hlasy, 1 se zdržel),
  Schuster (zvolen 17 hlasy, 1 se zdržel).

Členy volební komise se stali: Cvach, Krčál, Schuster.

ad 2.

Všichni přítomní byli seznámeni s částí Volebního a jednacího řádu Akademického senátu PF JU, která je relevantní pro volbu předsedy a místopředsedů.

Na místo předsedy Akademického senátu PF JU byli navrženi: Petr (navrhla: Petrášková), Vančura (navrhl: Icha), Jandová (navrhl: Petr). Všichni navržení s kandidaturou souhlasili a stručně se představili.

Výsledky 1. kola voleb předsedy (přítomno 18 hlasujících):
  počet získaných hlasů
    - Jandová 5
    - Petr 7
    - Vančura 6

Do druhého kola volby postoupili Petr a Vančura.

Výsledky 2. kola voleb předsedy (přítomno 18 hlasujících):
  počet získaných hlasů
    - Petr 9
    - Vančura 8
    - neplatný 1

Po druhém kole voleb se předsedou Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 1. 12. 2006 - 30. 11. 2008 stal Mgr. Jan PETR, Ph.D.

ad 3.

Na místa dvou místopředsedů (jeden z řad akademických pracovníků, druhý z řad studentů) Akademického senátu PF JU byli navrženi: Vančura - přijal (navrhl: Murad), Jandová - přijala (navrhla: Petrášková), Krčál - přijal (navrhl: Janáček), Mašková - přijala (navrhl: Murad), Švecová - nepřijala (navrhl Schuster).

Výsledky volby místopředsedy z řada akademických pracovníků (přítomno 12 hlasujících):
  počet získaných hlasů v 1. kole
    - Jandová 6
    - Vančura 6

  počet získaných hlasů ve 2. kole
    - Jandová 6
    - Vančura 6

Volba místopředsedy AS PF z řad akademických pracovníků nebyla úspěšná a byla po dohodě všech přítomných členů AS PF přesunuta na příští zasedání AS PF.

Výsledky volby místopředsedy z řada studentů (přítomno 6 hlasujících):
  počet získaných hlasů
    - Krčál 4
    - Mašková 2

Místopředsedou Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z řad studentů se na období 1. 12. 2006 - 30. 11. 2008 stal Tomáš KRČÁL.

ad 4.
 • Všichni členové AS PF byli předsedou vyzváni, aby dodali své platné e-mailové adresy. Předseda senátu zajistí fungování hromadné e-mailové pošty pro všechny členy AS PF.

 • Děkanka PF požádala AS PF o projednání navrhované změny ve složení Vědecké rady PF JU. Dosavadní člen prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc. požádal o uvolnění, proto navrhuje děkanka PF doplnit vědeckou radu doc. PaedDr. Janou Coufalovou, CSc.

  Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 • Děkanka PF popsala situaci ve které se nachází vedení Pedagogické fakulty při rozhovorech, které se týkají vzniku nové Přírodovědecké fakulty JU (PřF JU) a rozdělení kompetencí k učitelství pro střední školy a požádala AS PF o podporu pro další jednání. V diskusi k této problematice vystoupili: Icha, Vančura, Smolka, Schuster, Peroutková, Mrkvička. Přítomní senátoři se shodli:

  1. na nutnosti svolat zasedání Akademické obce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (termín bude oznámen po jednání s rektorem JU - o konzultaci požádána děkanka PF).
  2. na formulaci dopisu rektorovi JU s žádostí o vystoupení na připravovaném zasedání akademické obce a osvětlení další strategie vedení Jihočeské univerzity při vzniku PřF JU zejména ve vazbě k Pedagogické fakultě. AS PF pověřil svého předsedu k odeslání dopisu rektorovi JU.
 • Vančura navrhl stažení návrhu Volebního a jednacího řádu AS PF (přijat na posledním zasedání AS - viz. zápis z 10. 10. 2006) z důvodu technických i faktických nedostatků.

  Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování

 • Na dalším zasedání AS PF bude projednán postup ve věci přípravy nového Volebního a jednacího řádu AS PF.

Předseda AS PF ukončil zasedání.

 

Zapsal: Vančura

V Českých Budějovicích, 12. 12. 2006