Symbol PF AS - zápis ze zasedání 23. 1. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 23. 1. 2007

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Hašek, Icha, Jandová, Kursová, Petr, Petrášková, Schuster, Smolka, Tomšíček, Vančura, Voříšek, Mašková, Pňáček, Šťastný, Švecová

Omluveni (bez titulů):
Mrkvička, Murad, Janáček, Krčál, Peroutková

 

Program zasedání:

 

1. Informace o setkání kolegia děkanky PF s rektorem JU.

Informoval předseda senátu.

Vznik přírodovědecké fakulty,

 • učitelství přírodovědných předmětů pro střední školy - strukturované a pouze na této fakultě
 • předpokládaný začátek výuky na PřF od 1. 10. 2007
 • učitelská místa na PřF budou všechna řešena formou konkurzů

Současný stav PF:

 • kvalifikační struktura
 • financování
 • dobíhají současné akreditované obory

Perspektivy PF:

 • předpokládá se rozvoj mezifakultních programů
 • další vzdělávání učitelů
 • akreditace nových studijních programů (např. psychologie, nové Bc programy, ...)
 • projednává se případná změna koeficientu pro umělecké obory
 • učitelství pro ZŠ - záměr akreditovat "dlouhé" Mgr programy bez Bc stupně.
 • 2 možnosti přenosu učitelství přírodovědných oborů pro SŠ na PřF (postupné doběhnutí akreditací na PF a náběh nových na PřF nebo okamžitý převod k určitému datu za písemného souhlasu studentů)

V jednání je shromáždění akademické obce s vystoupením rektora JU - březen 2007 (viz předcházející jednání AS)

 

Diskuse k bodu 1:

 • priorita - transformace PF
 • spolupráce pracovišť na fakultách - dohoda děkanů
 • do skončení akreditací zejména oborů pro SŠ (2007, 2008) mají posluchači právo ukončit studia na stejné fakultě
 • není nezbytně nutné při transformaci pedagogické fakulty provádět změny v názvech některých kateder a oddělení, jejich zaměření na vzdělávání v příslušném oboru je již zřejmé z jejich přítomností na Pedagogické fakultě.
 • zveřejnit jako součást zápisu z jednání AS PF stanovisko k transformaci JU a PF - viz níže

Stanovisko AS PF k budoucím změnám ve struktuře Jihočeské univerzity a vzniku Přírodovědecké fakulty JU:

Akademický senát Pedagogické fakulty zastává stanovisko, že okamžitý přenos stávajících akreditovaných programů (resp. oborů) z Pedagogické fakulty na nově vznikající fakulty Jihočeské univerzity je z hlediska dalšího vývoje a perspektivy Pedagogické fakulty nepřijatelný a způsobil by Pedagogické fakultě značné problémy.

Akademický senát Pedagogické fakulty proto jednoznačně podporuje paní děkanku v jednání, jehož cílem je zajištění postupného přechodu vybraných studijních programů (oborů) na ostatní fakulty Jihočeské univerzity. Postupně provedený přechod jednotlivých oborů umožní Pedagogické fakultě její transformaci spojenou s reakreditací některých stávajících studijních programů a s akreditací nových studijních programů orientovaných na vzdělávání.

 

2. Různé:

Předseda senátu vyzval senátory aby podali následující návrhy:

 • návrh 3 posluchačů do disciplinární komise
 • návrh 2 posluchačů do ubytovací komise
  do 14 dnů zajistí studentská část AS
 • do 1 měsíce navrhnout z řad učitelů PF zástupce do rady VŠ
 • na nástěnce AS informovat o jednotlivých zasedáních

 

Zapsal Mgr. Z. Tomšíček