Symbol PF AS - zápis ze zasedání 6. 11. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 6. 11. 2007

Přítomni (bez titulů):
Cvach, Hašek, Icha, Jandová, Petr, Smolka, Tomšíček, Janáček, Krčál, Mašková, Peroutková, Pňáček

Omluveni (bez titulů):
Dřevikovská, Kursová, Mrkvička, Murad, Schuster, Vančura, Voříšek, Šťastný, Švecová

Hosté:
děkanka PF doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
proděkan PaedDr. Jan Holec, Ph.D.

 

Program jednání:

 

 1. Informace paní děkanky:
  1. shromáždění akademické obce pedagogické fakulty s informací o současném stavu PF a perspektivách v následujícím roce - plánováno na 6. 12. 2007 - bude vyhlášeno děkanské volno
  2. dosavadní proděkan pro vědu prof. Špatenka odchází z funkce proděkana z důvodu možného střetu zájmů v souvislosti s veřejným angažováním pro jinou VŠ. Zatím nebylo sděleno jméno nového kandidáta na tuto funkci s tím, že paní děkanka hledá a oslovuje nové kandidáty.
  3. na PF jsou připravovány nové doktorské programy k akreditacím - didaktika matematiky, didaktika přírodopisu resp. biologie a kinantropologie - příprava probíhá ve spolupráci s dalšími vysokými školami a fakultami JU - k projednání senátu PF bude předloženo do konce roku 2007
 2. Projednání nových opatření děkanky PF. K této problematice vysvětlil důvody a podal informace proděkan Holec (AS měl též k dispozici tištěné materiály s hlavními body):
  1. Návrh opatření děkanky o povinných předmětech 1. semestru studia (podle § 27, písmeno b, dokument AS schvaluje)
  2. Návrh opatření děkanky, kterým se konkretizuje Studijní a zkušební řád JU (podle § 27, písmeno b, dokument AS schvaluje)
  3. Návrh podmínek pro přijetí na PF JU (podle § 27, písmeno e, dokument AS schvaluje)

  hlasováno bylo jednotlivě o všech třech uvedených bodech s výsledkem:

  • ad a) pro 12, proti 0, zdrželo se 0. Návrh opatření byl AS schválen
  • ad b) pro 12, proti 0, zdrželo se 0. Návrh opatření byl AS schválen
  • ad c) pro 10, proti 0, zdrželo se 1. Návrh opatření nebyl AS schválen - nebylo dosaženo nadpolovičního počtu hlasů. Na návrh senátorů bylo opakováno hlasování o tomto bodu (pro opakování hlasování 11, proti 0, zdrželo se 0). Po opakovaném hlasování v poměru pro 11, proti 0, zdrželo se 0 byl návrh schválen.
 3. Různé:
  1. Senátor Petr - informace o delegování zástupce za PF v Radě VŠ - nominace senátora Ichy byla postoupena AS JU, který ji projedná na svém příštím zasedání. Do té doby, než bude oficiálně delegován za VŠ, zúčastní se senátor Icha jednání Rady dne 22. 11. 2007 s hlasem poradním.
  2. Senátor Vančura - informaci o přípravě nového volebního a jednacího řádu AS PF podá na zasedání AS na počátku roku 2008
  3. Senátor Tomšíček - informace o zamýšleném záměru Katedry tělesné výchovy a sportu diskutovat a případně zařadit přijímací zkoušku z Tv pro uchazeče o studium učitelství 1. stupně ZŠ
  4. Senátor Cvach - návrh na příští termín zasedání ve vazbě na děkanské volno a shromáždění akademické obce.

 

Zapsala: R. Jandová