Symbol PF AS - zápis ze zasedání 6. 12. 2007

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 6. 12. 2007

Přítomni (bez titulů):
Dřevikovská, Hašek, Icha, Jandová, Kursová, Mrkvička, Petr, Smolka, Tomšíček, Vančura, Voříšek, Krčál, Mašková, Peroutková, Pňáček, Švecová

Omluveni (bez titulů):
Cvach, Murad, Schuster, Janáček, Šťastný

Hosté:
děkanka PF doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 

Program jednání:

 

1. Informace paní děkanky

1.1 PF JU navrhuje k akreditaci dva nové, didakticky zaměřené programy doktorského studia:

  1. Vzdělávání v biologii. Program je předkládán konsorciem několika pracovišť (v rámci JU a pražské Univerzity Karlovy). V případě úspěšné akreditace půjde o jediný takto zaměřený program doktorského studia v České republice.
  2. Teorie vzdělávání v matematice. PF JU předkládá návrh samostatně (před dvěma lety vyvolalo složení tehdejšího konsorcia výhrady akreditační komise, PF JU je nicméně v současnosti schopna program personálně zabezpečit na odpovídající úrovni).

Oba návrhy paní děkanka představila a nebyly vzneseny žádné připomínky. Senát tak k předložení akreditace obou programů nemá námitek a akreditaci programů podporuje (podle § 27 odst. (2) písm a) se senát v tomto případě pouze vyjadřuje)

1.2 Akreditační komise zaujala negativní stanovisko k návrhu nestrukturovaných magisterských programů na PF JU. Pravděpodobně bude následovat doporučení, aby PF JU koncipovala své studijní programy s odlišením bakalářského a magisterského stupně. Senátoři vyslovili podporu mínění paní děkanky, že takto pojaté studium se jeví značně diskutabilně (zejména s ohledem na obtížnou možnost uplatnění absolventů pedagogických fakult s bakalářským titulem). V zájmu hladkého průběhu reakreditací nicméně PF JU patrně svůj návrh v tomto smyslu přepracuje a studentům bakalářských programů bude doporučovat pokračování na magisterském stupni.

1.3 Do funkce proděkana pro vědu navrhuje paní děkanka vedoucího katedry fyziky PF JU, doc. Petra Adámka. Doc. Adámek s návrhem souhlasí a připravuje návrhy k motivaci vědeckého výzkumu na pracovištích PF JU. Senát nemá k návrhu námitek (podle § 27 odst. (2) písm b) se senát v tomto případě pouze vyjadřuje)

 

2. Různé

Senátoři projednali návrh Mgr. Voříška na možnost pohotového informování studentů konkrétního předmětu prostřednictvím aplikace STAG. V následné diskusi se přítomní sjednotili na názoru, že je zapotřebí vylepšit jak nabídku STAGu, tak i informovanost o jeho současných funkcích. Akademický senát proto požádá proděkana Dr. Holce, aby inicioval konkrétní kroky k účelnějšímu fungování a využití STAGu.

 

Zapsal: M. Voříšek