Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 4. 2008

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 7. 4. 2008

Přítomni (bez titulů):
Andrášová, Cvach, Dřevikovská, Janáček Kursová, Mašková, Petr, Pňáček, Smolka, Šťastný, Voříšek

Omluveni (bez titulů):
Hašek, Icha, Jandová, Krčál, Murad, Schuster, Vančura, Peroutková, Švecová, Tomšíček

 

Program jednání:

 

  1. Projednání nových členů Vědecké rady PF JU
  2. Projednání harmonogramu akademického roku 2008-2009
  3. Zásady ubytování pro rok 2008-2009
  4. Různé

 

V úvodu jednání akademický senát jednohlasně schválil navržený program. Předseda Petr informoval, že jeho příspěvek do různého se bude týkat informací o nákupu nového systému STAG.

 

ad 1.

AS návrh paní děkanky na obměnu Vědecké rady PF JU neschválil z procedurálních důvodů.

ad 2.

AS jednohlasně schválil (všech 11 přítomných) harmonogram akademického roku 2008/2009 předloženého proděkanem Holcem.

Po diskusi AS navrhuje apelovat na vedení, aby pro další akademický rok zvážilo možnost zahájit výuku v zimním semestru o týden dříve (v září). Svůj návrh zdůvodňuje komplikacemi, které vznikají na konci letního semestru, kdy se kumulují termíny přijímacího řízení, státnic, obhajob bakalářských a diplomových prací, promocí a u některých kateder i kurzů.

ad 3.

AS jednohlasně schválil (všech 11 přítomných) zásady ubytování studentů v akademickém roce 2008/2009 předložené proděkanem Holcem.

Zásady ubytování (kritéria stanovena PF JU) zůstávají stejná. PF bude ubytovávat v akademickém roce 2008/2009 pouze studenty prvního ročníku. O ubytování studentů vyšších ročníků již nebude rozhodovat PF, ale bude v režii správy Kolejí a menz.

ad 4.

V tomto bodu byly vzneseny tyto náměty:

  1. JU zvažuje nákup nové verze informačního systému STAG (možnost oslovení celých studijních skupin elektronicky, přihlašování ke studiu přes STAG aj.).
  2. AS doporučil (všech 11 přítomných) po dlouhé diskusi o problematice studentského "vyvinění se ze závazků k PF" zahájit jednání o zefektivnění tohoto procesu s paní Brychtovou, příp. proděkanem Holcem. Zefektivnění by se mělo týkat jak studentů (odpadlo by sbírání razítek na pracovištích), tak příslušné části PF (knihovna, Koleje a menzy, KTVS aj.). Zefektivnění by mohlo spočívat ve vytvoření seznamu studentů, kterým by byly obeslány příslušné části PF. V seznamu by příslušné části PF najednou vyznačili studenty, kteří jsou bez závazků. Tím by studenti, kteří jsou bez závazků, nemuseli obcházet příslušná pracoviště PF (efektivnější pro pracovníky příslušných částí PF i studenty). Studenti, kterým zůstanou některé závazky k PF, by je měli splnit v okamžiku přihlašování ke SZZ nebo obhajobě DP
  3. Předseda Petr obeznámil AS s otevřeným dopisem od p. Kučery. Členové AS se rozhodli autorovi neodepisovat.

 

zapsala: Dřevikovská