Symbol PF AS - zápis ze zasedání 21. 10. 2008

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 21. 10. 2008

Přítomni (bez titulů):
Andrášová, Hašek, Icha, Kursová, Petr, Schuster, Smolka, Vančura, Janáček, Mašková, Pňáček, Švecová

Omluveni (bez titulů):
Cvach, Dřevikovská, Jandová, Krčál, Murad, Poláchová, Voříšek, Peroutková, Šťastný

Hosté:
RNDr. V. Petrášková, Ph.D., proděkanka

 

Program jednání:

 

 1. Seznámení s programem jednání
 2. Informace o Oddělení celoživotního vzdělávání a pedagogické praxe, vyjádření souhlasu s jeho zřízením
 3. Projednání návrhu na změnu statutu Oddělení výchovy ke zdraví na Katedru výchovy ke zdraví
 4. Projednání jednacího řádu Vědecké rady PF JU
 5. Příprava voleb do Akademického senátu PF JU
  1. Sestavení a schválení volební komise
  2. Vyhlášení voleb do AS na období 1. 12. 2008 - 30. 11. 2010
 6. Projednání Volebního a jednacího řádu AS PF
 7. Různé

 

ad 1. Program zasedání

Hlasování: jednohlasně schváleno. Výsledek: Program přijat

ad 2. Oddělení CŽV a pedagogické praxe
 • seznámení s konceptem Oddělení CŽV a ped. praxe (proděkanka RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.)
 • Hlasování o ustavení oddělení: jednohlasně schváleno.
 • Výsledek: AS souhlasí s ustavení Oddělení CŽV a pedagogické praxe.
ad 3. Změna statutu Oddělení výchovy ke zdraví na Katedru výchovy ke zdraví
 • informaci podala proděkanka RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
 • Hlasování: jednohlasně schváleno.
 • Výsledek: AS souhlasí se změnou statutu Oddělení výchovy ke zdraví na Katedru výchovy ke zdraví
ad 4. Jednací řád Vědecké rady PF JU
 • informaci podala proděkanka RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D., požádala AS o souhlas s rozšířením jednacího řádu VR o bod 12 - hlasování člena VR elektronickou formou
 • na základě připomínek členů AS hlasování odsunuto, AS žádá o předložení konečného znění bodu 12, hlasování proběhne per rollam
ad 5. Volba do AS PF JU
 • AS vyhlašuje k 21. 10. 2008 volby do Akademického senátu PF JU na období od 1. 12. 2008 do 30. 11. 2010.

  Harmonogram:

  • do 24.10.2008 ustavení volební komise (hlasování per rollam)
  • do 5.11.2008 přijímání návrhů na kandidáty do AS
  • do 15.11.2008 volební komise osloví navržené kandidáty a požádá je o vyjádření stanoviska, zda kandidaturu přijímají či odmítají
  • 25.11. a 26.11. proběhnou volby do AS PF JU v budovách Jeronýmova a Dukelská
  • 27.11.2008 do 10:00 hod. - uveřejnění výsledků voleb v elektronické podobě i na vývěskách všech budov PF JU
  • 2.12.2008 15:00 ustavující zasedání AS

  detailní harmonogram (s přesností na hodiny), bude součástí volební vyhlášky

  V případě nezvolení AS byly stanoveny náhradní termíny voleb do AS:
  druhá volba: 3. 12. 2008, třetí volba: 10. 12. 2008

  Hlasování: jednohlasně schváleno
  Výsledek: AS vyhlásil volby do AS na příští volební období.

 • AS navrhl volební komisi ve složení:

  Zaměstnanecká komora:

  • RNDr. Helena Binterová, Ph.D. - předsedkyně
  • Mgr. Petra Karvánková
  • Mgr. Jan Vaněk
  • PaedDr. Lucie Zormanová
  • Mgr. Rostislav Černý, CSc.
  • PaedDr. Václav Pavlíček

  Studentská komora:

  • David Šťastný
  • Barbora Mašková
  • Petr Janáček
  • Jan Pňáček
  • Heda Bosáková
  • Jana Jírová

  Upřesněné složení volební komise bude zasláno členům AS do pátku 24.10.2008 k hlasování per rollam.

  Hlasování: jednohlasně schváleno

ad 6. Volební a jednací řád AS PF JU
 • AS projednal Volební a jednací řád AS PF JU
 • Hlasování: jednohlasně schváleno za podmínky, že konečná verze Volebního a jednacího řádu bude zaslána členům AS v elektronické podobě.
 • Výsledek: Volební a jednací řád AS byl schválen.
ad 7. Různé
 • Mgr. Michal Vančura, Ph.D. upozornil na neutěšenou situaci s parkováním osobních vozů zaměstnanců PF JU. AS žádá vedení PF JU o vyjádření, jakým způsobem bude do budoucna řešen problém s parkováním u budov Jeronýmova a Dukelská.
 • Mgr. Vlasta Kursová vznesla připomínku k elektronické komunikaci o rozvrhu s RNDr. Libuší Samkovou, Ph.D. AS žádá o stanovení úředních hodin, ve kterých by bylo možné projednávat konkrétní otázky rozvrhu s dr. Samkovou osobně.
 • Předseda senátu poděkoval všem členům AS za jejich práci v tomto volebním období.

 

Zapsala: PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.