Symbol PF AS - zápis ze zasedání 7. 4. 2009

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
ze dne 7. 4. 2009

Přítomni (bez titulů):
Bago, Icha, Jandová, Krásová, Kursová, Petr, Šíp, Štumbauer, Vančura, Vobr, Voříšek, Cimmermannová, Křiklánová, Mls, Švehla, Tlustý, Záleský

Omluveni (bez titulů):
Cvach, Schuster, Šindelářová, Dřevikovská

 

Program jednání:

 

 1. Volební a jednací řád AS PF JU
 2. Návrh členů volební komise pro volby do AS JU
 3. Opatření pani děkanky o způsobu dokončení studia u dlouhých studijních programů
 4. Návrh harmonogramu studijního roku 2009/2010
 5. Výroční zpráva o činnosti PF za rok 2008
 6. Nově akreditované studijní programy
 7. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008
 8. Žádost o podání informací
 9. Různé

 

 

Jednání AS PF JU zahájil předseda senátu Vobr návrhem na schválení programu zasedání.
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

 

 

1) Volební a jednací řád AS PF JU: předkladatelé kolega Vančura a kolega Petr, doporučeny následující úpravy.

Článek 4
Volební komise

(1) Volby organizuje a řídí volební komise (dále jen "komise"), která má nejméně 5 členů. /doporučeno 6 členů/ Členové komise jsou navrženi stávajícím senátem a jmenováni děkanem fakulty nejpozději 20 dnů před koncem funkčního období stávajícího senátu.

Pro návrh: 15
Proti návrhu: 2
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena.

 

Článek 4
Volební komise

(6) Alespoň jednu třetinu členů komise tvoří studenti. /doplnit - nejvýše však jednu polovinu/

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena.

 

Článek 6
Návrhy na kandidáty

(1) Kandidáty mohou navrhovat členové akademické obce fakulty nejpozději 5 /doplnit pracovních/ dnů před prvním dnem konání voleb.

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena.

 

Článek 10
Výsledky voleb

(2) Do senátu je zvoleno vždy těch 14 kandidátů z řad navržených akademických pracovníků a těch 7 kandidátů z řad studentů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodných pro zvolení, rozhoduje o zvolení kandidáta los. Losování provede volební komise. /doplnit - za účasti nadpoloviční účasti svých členů/

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena

 

Článek 15
Předseda a místopředsedové senátu

(2) Volba předsedy senátu je tajná a k jeho zvolení stačí nadpoloviční většina hlasů všech členů senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti /doplnit - v případě rovnosti hlasů i více kandidátů/ do druhého kola, kde rozhoduje již prostá většina hlasů z přítomných členů. Nerozhodne-li se ve druhém kole ani po třetí opakované volbě, stává se předsedou senátu ten navržený kandidát na předsedu, který ve volbách do senátu získal větší počet hlasů.

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena

 

Článek 18
Zasedání senátu

(1) Řádné zasedání senátu svolává předseda senátu nejméně jedenkrát za semestr.

Pro návrh: 11
Proti návrhu: 3
Zdrželi se hlasování: 3
Úprava neschválena

 

Článek 19
Jednání senátu

(4) Jednání senátu se řídí pořadem předloženým v pozvánce. O zařazení dalších bodů pořadu nebo bodů pořadu /programu/, k nimž nebyly ve stanovené lhůtě členům senátu zpřístupněny podkladové materiály, rozhoduje senát hlasováním. /doplnit - nadpoloviční většinou všech členů senátu/

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 2
Zdrželi se hlasování: 1
Úprava schválena

 

Článek 19
Jednání senátu

(9) Předsedající může navrhnout ukončení rozpravy, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže přispět k objasnění projednané věci. Návrh pro vypuštění celého odstavce.

Pro návrh: 10
Proti návrhu: 2
Zdrželi se hlasování: 5
Úprava schválena

 

Článek 21
Hlasování

(3) Na návrh kteréhokoli člena senátu se může senát usnést na tajném hlasování. /doplnit - nadpoloviční většinou přítomných/ Tajné hlasování je provedeno vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky. Výsledek hlasování zjišťují nejméně dva skrutátoři navržení předsedajícím a schválení senátem.

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 3
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena

 

Článek 22
Volba kandidáta na funkci děkana a návrh na odvolání děkana

(7) Výsledek volby oznámí senát /doplnit - neprodleně/ zvolenému kandidátovi, stávajícímu děkanovi, rektorovi Jihočeské univerzity, Akademickému senátu Jihočeské univerzity a akademické obci fakulty. /doplnit - Výsledky budou neprodleně zveřejněny na www stránkách PF JU a na úřední desce PF JU/

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Úprava schválena

 

Článek 24
Závěrečná ustanovení

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
děkan PF JU /změna - děkanka/

Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Úprava schválena

 

2) Návrh členů volební komise pro volby do AS JU: předkladatel předseda AS JU kolega Křišťan

Do univerzitní volební komise navržen: Martin Voříšek (mvorisek@pf.jcu.cz)
Do fakultní volební komise navrženi: Jitka Slavková (Jitkadaisy@seznam.cz), Petra Fiřtová (petrafirtova@seznam.cz), Šárka Tomanová (Shary.Tom@seznam), Radek Cvach (cvach@pf.jcu.cz), Helena Binterová (hbinter@pf.jcu.cz)

 

3) Opatření pani děkanky o způsobu dokončení studia u dlouhých studijních programů: předkladatel pan proděkan Holec

Staženo z jednání.

 

4) Návrh harmonogramu studijního roku 2009/2010: předkladatel pan proděkan Holec

Doplnit termíny odevzdání diplomových prací a termíny zápočtů v zimním semestru.

Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Harmonogram schválen.

 

5) Výroční zpráva o činnosti PF za rok 2008: předkladatelé paní děkanka Hošpesová a paní proděkanka Petrášková

Dotazy senátu (Vobr, Voříšek) - metodika hodnocení vědy a výzkumu akademických pracovníků, prezentace PF JU, www stránky PF JU, marketing, větší profilování PF JU pro učitele z praxe. Zodpovězeno paní děkankou a paní proděkankou.

Hlasování pro schválení výroční zprávy:

Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Zpráva schválena.

 

6) Nově akreditované studijní programy: předkladatelka paní děkanka Hošpesová

Předseda senátu navrhl předkládat akreditace přehledněji.

AS PF JU bere na vědomí předkládané akreditace.

 

7) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008: předkladatelé paní děkanka Hošpesová a paní tajemnice Čížková

Po dotazech a diskuzi byla zpráva předložena k hlasování.

Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Zpráva schválena.

 

8) Žádost o podání informací:

 1. Informace o personálních otázkách katedry tělesné výchovy a katedry anglistiky - prosíme o podání informací paní děkanku. Zodpovězeno.
 2. Informace o odmítnutí navýšení tarifních mezd ze strany PF JU - prosíme o podání informací paní děkanku. Zodpovězeno.
 3. Informace o převzetí budov Na sádkách a jejich dalším využívání a ekonomické rozvaze - prosíme o podání informací paní děkanku. Zodpovězeno.

 

9) Různé:

 1. stav budov a možnosti zlepšení: předkladatel Vobr. Zodpovězeno.
 2. budoucnost fungování Pedagogické fakulty a jejích budov: předkladatel Záleský. Staženo z jednání.
 3. budoucnost aprobace Bi-CH/SŠ, která je od letošního roku vyučována již v rámci PřF: předkladatel Záleský. Staženo z jednání.
 4. přístup do PC učeben: předkladatel Záleský. Zodpovězeno.
 5. modernější vzhled a lepší funkčnost www stránek a IS STAGu: předkladatel Záleský. Zodpovězeno.

 

 

Děkanka PF JU navrhuje svolání Akademické obce PF JU v termínu 5. 5. 2009.

 

 

Zapsala: Renata Jandová