Symbol PF AS - zápis ze zasedání 12. 5. 2009

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
ze dne 12. 5. 2009

Přítomni (bez titulů):
Vobr, Dřevikovská, Krásová, Bago, Kursová, Voříšek, Vančura, Štumbauer, Jandová, Petr, Šíp, Icha, Tlustý, Švehla, Záleský, Mls, Křiklánová, Šindelářová

Omluveni (bez titulů):
Cvach, Schuster, Cimmermannová

 

Program jednání:

 

 1. Rozpočet PF JU na rok 2009, předkladatelé paní děkanka doc. PhDr. A. Hošpesová, Ph.D. a paní tajemnice Ing. I. Čížková
 2. Statut PF JU: překladatelka paní děkanka Hošpesová
 3. Návrh rigorózního řádu PF JU: překladatelka paní děkanka Hošpesová
 4. Volební a jednací řád AS PF JU: předkladatelé kolega Vančura a kolega Petr
 5. Losování náhradníka za kolegu Cvacha, který odstupuje ze zdravotních důvodů, předkladatel Vobr
 6. Různé: Možnosti pomoci Univerzittě v Aquile: předkladatel Icha

 

1) Rozpočet PF JU na rok 2009: předkladatelé paní děkanka Hošpesová a paní tajemnice Čížková. Předložen "Rozpočet PF JU na rok 2009" a "Komentář k rozpočtu PF JU".

Diskuse:

 • nákup fakultního automobilu (zodpovězeno),
 • "rozpočet" fakulty versus "komentář" - kolidují, (zodpovězeno),
 • 5% snížení rozpočtu (zadržení finančních prostředků) (zodpovězeno),
 • vzájemná kooperace jednotlivých fakult JU z finančního hlediska (zodpovězeno),
 • stavební práce - využití prostor v budově Jeronýmova 10 (zodpovězeno),
 • absence podrobnější kalkulace majetku PF (sportovní areál Na Sádkách) (zodpovězeno),
 • účtování pronájmů "Slavie PF" (zodpovězeno),
 • finanční spolupráce rektorátu JU na údržbě sportovního areálu (zodpovězeno),
 • zhodnocení reálného stavu zaměstnanců sportovního areálu (zodpovězeno),
 • vznik grantové agentury pro studenty na PF JU (zodpovězeno),
 • potřeba zvýšení informovanosti studentů PF JU - STAG (zodpovězeno),
 • možnosti marketingového působení na potencionální studenty (zodpovězeno),

Po diskuzi byl rozpočet PF JU předložen k hlasování:

Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno
2) Statut PF JU: překladatelka paní děkanka Hošpesová

Diskuse:

 • (viz článek 1, bod 4): Je žádoucí uvést název PF JU též v ruském jazyce. (zodpovězeno),
 • (viz článek 2, bod 1): Jaká činnost je vymezena jako "doplňková? (zodpovězeno),
 • (viz část třetí, článek 6, bod 2): Bude provedena doplňující novela pro habilitační řízení? (zodpovězeno),
 • (viz část druhá, článek 3, bod d): Je disciplinární komise PF JU zveřejněna na webových stránkách fakulty? (zodpovězeno),
 • (viz část pátá, článek 15, bod 3): Akademický pracovník má právo dle zákona na tvůrčí volno (potřeba upravit uvedený bod), (zodpovězeno),
 • (viz část pátá, článek 16, bod 2): AS doporučuje vypustit věty:…při jakých příležitostech bude AO svolávána…, (zodpovězeno),
 • (viz část pátá, článek 15): Je dle VŠ zákona správně předložena charakteristika akademického pracovníka? (problematika lektorů). (zodpovězeno),
 • (viz část šestá, článek 18): AS hodnotí text v závorce jako nadbytečný, (zodpovězeno),
 • (viz část šestá, článek 18, bod 3a): Jakým způsobem je charakterizován "dlouhodobější horizont" (zodpovězeno).

Po diskuzi byl "Statut PF JU" předložen k hlasování:

Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno
3) Návrh rigorózního řádu PF JU: překladatelka paní děkanka Hošpesová.

Diskuze a otázky:

 • Na FTVS UK je rigorózní řád aplikován odlišným směrem (postup: dizertační práce má vyšší charakter než rigorózní řízení a s ním související prezentovaná práce dle návrhu PF JU), (zodpovězeno).
 • Kandidáti rigorózního řízení (viz bod 9) by neměli být tzv. "diskriminováni" vzhledem k pracovišti, kde řízení probíhá. (Zodpovězeno).
 • Je nutná přítomnost vedoucího katedry u rigorózního řízení? (Zodpovězeno).
 • AS PF JU pokládává za vhodné, aby požadavky jednotlivých kateder ohledně průběhu rigorózního řízení byly sjednoceny. (Zodpovězeno).
 • Kdo bude garantovat filozofickou část rigorózního řízení za PF JU? (Zodpovězeno).
 • Z jakého důvodu je potřebné absolvovat rigorózní řízení PF JU a získat titul PhDr., jestliže pedagogický pracovník je titulován Ph.D.? (Zodpovězeno).

Po diskuzi byl "Rigorózní řád PF JU" předložen k hlasování

Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Schváleno
4) Volební a jednací řád AS PF JU: předkladatelé kolega Vančura a kolega Petr. Informace - po konzultaci s právníkem byly provedeny úpravy, které představil kolega Vančura.

Diskuze a otázky:

 • Proč byl článek 20 volebního a jednacího řádu původního znění z předešlých let upraven? (zodpovězeno).
 • Je možné změnit v AS kvantitativní poměr mezi studenty a pedagogickými pracovníky? (zodpovězeno).

Po dotazech a diskuzi byl "Volební a jednací řád AS PF JU" předložen k hlasování:

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 1
Zdrželi se hlasování: 1
Schváleno
5) Losování náhradníka za kolegu Cvacha, který odstupuje ze zdravotních důvodů: předkladatel Vobr.

Losováním bylo stanoveno pořadí náhradníků:

 • PaedDr. Petr Pexa (první v pořadí),
 • Mgr. Jiří Pech, Ph.D. (druhý v pořadí),
 • Mgr. Roman Hašek, Ph.D. (třetí v pořadí).
6) Různé:
 • Možnosti pomoci Univerzitě v Aquile: předkladatel kolega Icha

  AS PF JU doporučuje vedení fakulty zvážit nabídnutí pomoci univerzitě v Aquile

 • Možnosti změny informovanosti studentů pomocí e-mailových adres (způsob přesměrování ze student@pf.jcu.cz na adresy jednotlivých studentů): předkladatel kolega Švehla

  AS vyzývá pracoviště OSIS k řešení situace ohledně přesměrování e-mailových adres studentů.

 

Zapsala:
12. 5. 2009 Vlasta Kursová