Symbol PF AS - zápis ze zasedání 24. 11. 2009

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 24. 11. 2009

Přítomni (bez titulů): Vobr, Krásová, Bago, Kursová, Voříšek, Vančura, Petr, Icha, Schuster, Tlustý, Záleský, Křiklánová, Šindelářová, Pexa, Hašek, Cimmermannová, Kolář

Omluveni (bez titulů): Dřevikovská, Jandová, Šíp, Švehla

 

Program jednání:

 

  1. Přivítání nových členů AS PF JU - kolega Roman Hašek místo odstupujícího Jana Štumbauera a student Pavel Kolář místo odstupujícího Martina Mlse.
  2. Návrh členů disciplinární komise PF JU. Z řad učitelů jsou vedením PF JU navrženi: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. (katedra matematiky), doc. Ing. Jiří Slipka, CSc. (katedra biologie), Mgr. Kateřina Dvořáková (katedra anglistiky). Z řad studentů je třeba vybrat tři studenty, kteří budou studovat na PF JU ještě minimálně dva roky.
  3. Reakreditace studijních programů Psychologie a GEVES.
  4. Provozně technické otázky. Návrh předkládá kolega Záleský.
  5. Diskuse k hlasování per rolam ve věci podmínek přijímacího řízení na PF JU. Návrh předkládá Radek Vobr.
  6. Informace o postupu projednávání nového Volebního a jednacího řádu AS PF JU

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

Předseda senátu Vobr podal návrh na zapisovatele jednání senátu - senátor Bago. Schváleno s výsledkem:
Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Zapisovatel schválen.

 

Ad 1) Předseda senátu přivítal nové členy AS PF JU a vyzval je ke krátkému představení ostatním členům senátu - kolega Petr Pexa místo odstupujícího kolegy Cvacha (odstupuje ze zdravotních důvodů), kolega Roman Hašek místo odstupujícího kolegy Jana Štumbauera (jmenován do funkce vedoucího KTVS), a student Pavel Kolář místo odstupujícího Martina Mlse (rezignoval na své členství v AS PF JU z osobních důvodů).

 

Ad 2) Návrh členů disciplinární komise PF JU. Z řad učitelů jsou vedením PF JU navrženi: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. (katedra matematiky), doc. Ing. Jiří Slipka, CSc. (katedra biologie), Mgr. Kateřina Dvořáková (katedra anglistiky). Po diskuzi v senátu byli navrženi studenti Jan Mlnařík, Tomáš Tlustý a Pavel Kolář.

Po diskuzi byl návrh předložen k hlasování:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

Ad 3) Reakreditace studijních programů Psychologie a GEVES. Kolega Vobr doporučil pouze upozornit autory na drobné překlepy v textu (Psychologie - formulář B a C - červené poznámky). Žádné další připomínky nezazněly. Poté byly obě reakreditace předloženy k hlasování:

Reakreditace studijního programu Geografie pro veřejnou správu:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

Reakreditace studijního programu Psychologie:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

Ad 4) Provozně technické otázky.

  1. Otázka zabezpečení jízdních kol při budově Jeronýmova - předseda senátu Vobr informoval o vyjádření tajemnice fakulty Ing. Čížkové k této otázce. Všechny kolostavy u všech budov Pedagogické fakulty jsou fakultou pojištěné. Případnou ztrátu kola je třeba vždy hlásit Policii ČR a následně řešit náhradu škody s paní Ing. Čížkovou.
  2. V jakém stádiu je navrhované řešení ohledně přesměrování e-mailových adres studentů? K upřesnění informací byl přizván pan proděkan Holec. Nový portál STAGu umožňuje posílat hromadné e-maily studentům příslušné studijní skupiny, respektive skupinám studentů zapsaných na zkoušku či na některý předmět. Studenti si musí ve vlastním zájmu přesměrovat e-mailovou poštu z fakultní schránky na schránku, kterou používají. To může učinit každý student v novém portálu STAGU. Po delší diskuzi senát dospěl k závěru, že je třeba, aby učitelé začali používat hromadné adresy ve STAGu a tím v podstatě donutili studenty k přesměrování adres. Tento proces se jeví jako nejefektivnější a je třeba počkat na jeho výsledky. AS PF JU v tomto směru doporučuje vedení PF JU zajistit, aby při prvním přihlášení do systému STAG musel student zadat svoji aktuální emailovou adresu.
  3. Stížnost z řad studentů: občas se stává, že nejsou informováni o odpadajících výukách, neví, kde by tyto aktuality a informace měli vlastně hledat… Z diskuse vyplynulo, že jako efektivní se jeví elektronické nástěnky kateder a znovu bylo připomenuto využívání hromadných e-mailů studentům příslušné studijní skupiny, resp. vybraným studentům ve STAGu.
  4. Informace pro zasedající: všichni členové AS všech fakult jsou automaticky členové Studijní rady JU. Studijní rada plánuje setkání prvního ročníku PF, kde je chce informovat je o Studijní radě JU. Senát vzal tuto informaci na vědomí

 

Ad 5) Diskuse k hlasování per rolam ve věci podmínek přijímacího řízení na PF JU. K předsedovi senátu dorazilo jen 9 vyjádření. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Výsledek hlasování per rolam:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 12
Schváleno

 

Ad 6) Informace o novém Volebním a jednacím řádu AS PF JU. Dokument bude v nejbližší době odeslán k projednání AS JU a k zaregistrování na rektorátu JU.

 

 

Zapsal: 24. 11. 2009 Gustav Bago