Symbol PF AS - zápis ze zasedání 30. 3. 2010

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 30. 3. 2010

Přítomni (bez titulů): Vobr, Krásová, Bago, Kursová, Voříšek, Vančura, Petr, Icha, Schuster, Tlustý, Záleský, Šindelářová, Pexa, Hašek, Kolář, Jandová, Šíp, Boček

Omluveni (bez titulů): Cimmermannová, Dřevikovská, Křiklánová

 

Program jednání:

 

 1. Volební vyhláška k volbám děkana/děkanky PFJU (předkládá Vobr)
 2. Další postup ve věci VaJ řádu AS PF JU (předkládá Vobr)
 3. Informace k řešení rozpočtového schodku na rok 2010 (předkládá děkanka Hošpesová)
 4. Předběžné projednání časového harmonogramu voleb do AS PF JU (předkládá Vobr)
 5. Žádost o informace o budoucnosti indexů (předkládá Záleský)
 6. Žádost o informace ohledně rozvrhů (předkládá Záleský)
 7. Informace z jednání AS JU - hospodaření rektorátu JU (předkládá Petr)

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

Předseda senátu Vobr podal návrh na zapisovatele jednání senátu - senátor Záleský:
Pro návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Zapisovatel schválen.

 

1) Volební vyhláška k volbám děkana/děkanky PF JU (předkládá Vobr)

 1. návrhy na členy volební komise: Hašek (předseda), Záleský, Bago
  Hlasování:
  Pro návrh: 16
  Proti návrhu: 0
  Zdrželi se hlasování: 2
  Schváleno
 2. návrh na volební vyhlášku k volbám děkana/děkanky PF JU
  Hlasování:
  Pro návrh: 18
  Proti návrhu: 0
  Zdrželi se hlasování: 0
  Schváleno

 

2) Další postup ve věci VaJ radu AS PF JU (předkládá Vobr)

 1. návrh na doplnění stávajícího návrhu VaJ řádu:
  Hlasování:
  Pro návrh: 8
  Proti návrhu: 7
  Zdrželi se hlasování: 3
  Neschváleno
 2. návrh na přepracování VaJ řádu respektující studentskou a akademickou komoru:
  Hlasování:
  Pro návrh: 8
  Proti návrhu: 7
  Zdrželi se hlasování: 3
  Neschváleno

Jednání o dalším postupu ve věci nového VaJ řádu odloženo na další zasedání AS PF. V platnosti zůstává stávající VaJ řád AS PF JU.

 

3) Informace k řešení rozpočtového schodku na rok 2010 (předkládá děkanka Hošpesová)

 • informace o zdrojích na rok 2010
 • závěry výzkumu činnosti akademických pracovníků
 • návrhy na snížení nákladů

Diskuze:

 • kvantifikace jednotlivých profesí a pozic (zodpovězeno)
 • prognózy snižování zdrojů do budoucna (zodpovězeno)
 • návrh na řešení určitých služeb formou outsourcingu (zodpovězeno)

 

4) Předběžné projednání časového harmonogramu voleb do AS PF JU (předkládá Vobr)

Výzva ke zjišťování předběžného zájmu studentů a pedagogických pracovníků účastnit se práce volební komise při podzimních volbách do AS PF JU.

 

5) Žádost o informace o budoucnosti indexu (předkládá Záleský)

Zodpovězeno proděkanem Holcem:

 • Indexy zrušeny nebudou, dokud bude jejich existence podmíněna univerzitním studijním řádem.

Diskuze:

 • nejasnost informací ze strany studijních oddělení (zodpovězeno)
 • výše poplatku za pozdní dozapsání předmětu (zodpovězeno)

 

6) Žádost o informace ohledně rozvrhů (předkládá Záleský)

Zodpovězeno proděkanem Holcem:

 • Povinně volitelné a výběrové předměty je možné rozvrhovat až po zveřejnění rozvrhu předmětů povinných.
 • Termín předzápisu by měl být na fakultách JU jednotný.

 

7) Informace z jednání AS JU - ekonomická oblast (předkládá Petr)

Podána informace o hospodaření rektorátu a jeho jednotlivých částí.

 

 

Zapsal: 30. 3. 2010 Ondřej Záleský