Symbol PF AS - zápis ze zasedání 15. 6. 2010

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 15. 6. 2010

Přítomni (bez titulů): Kursová, Dřevikovská, Voříšek, Šíp, Pexa, Petr, Vančura, Hašek, Icha, Vobr, Tlustý, Záleský, Cimmermannová

Nepřítomni (bez titulů): Schuster, Jandová, Bago, Šindelářová, Křiklánová, Boček, Krásová, Kolář

 

Program jednání:

 1. Informace z vedení PF JU (předkládají Špatenka, Petrášková)
 2. Akreditace předložených studijních programů (předkládá děkanka Hošpesová)
 3. Restrukturalizace katedry pedagogiky a psychologie (předkládá děkanka Hošpesová)
 4. Volební a jednací řád AS PF JU (předkládá Petr)

Předseda senátu podal návrh na zapisovatele senátu - Cimmermannová
Pro návrh: 11
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 2
Schváleno

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 13
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

1) Informace z vedení PF JU (předkládají Špatenka, Petrášková):

 • vedoucí katedry fyziky - Špatenka informoval o potřebě nových prostor pro výuku technických předmětů
 • proděkanka Petrášková informovala o podkladech zaslaných vedením PF JU rektorátu pro potřeby vytvoření dlouhodobého záměru JU.

 

2) Akreditace předložených studijních programů (předkládá děkanka Hošpesová):

 • Rozšíření akreditace studijního oboru Přírodovědná a ekologická výchova.

  Pro návrh: 13
  Proti návrhu: 0
  Zdrželi se hlasování: 0
  Schváleno

 • Žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního oboru Vychovatelství zaměřené na výchovu ke zdraví.

  Pro návrh: 0
  Proti návrhu: 8
  Zdrželi se hlasování: 5
  Neschváleno

 • Žádost o reakreditaci bakalářského studijního programu Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk.

  Pro návrh: 0
  Proti návrhu: 4
  Zdrželi se hlasování: 9
  Neschváleno

Doporučení pro neschválené akreditace: AS PF JU žádá příslušná oddělení zaslat kompletní dokumentaci.

 

3) Restrukturalizace katedry pedagogiky a psychologie na Ústav pedagogických a psychologických věd (předkládá děkanka Hošpesová):

 • Kolega Procházka představil z pověření paní děkanky klady a zápory restrukturalizace (posílení badatelského potenciálu pracoviště, tvorba samostatného časopisu, možnost získání rozsáhlejších grantů, akreditace dalších oborů).
 • Z diskuze vyplynula nutnost podrobnější specifikace budoucího fungování ústavu v rámci fakulty a univerzity v podobě Statutu tohoto pracoviště.

  Pro návrh: 0
  Proti návrhu: 8
  Zdrželi se hlasování: 5
  Neschváleno

Doporučení: Předložit komplexní dokument s jasnou podobou budoucího fungování pracoviště v rámci PF JU - Statut Ústavu, který bude diskutován na fakultní i univerzitní úrovni.

 

4) Volební a jednací řád AS PF JU (předkládá Petr):

 • Kolega Petr prezentoval možné varianty nového VaJ řádu AS PF JU
 • Změna článku 15, bod 3 ve všech navrhovaných variantách (doplnění poslední možnosti při volbě předsedy AS PF JU - los v případě, že se nerozhodne ani ve třetí volbě a oba kandidáti získali stejný počet hlasů při volbách do AS PF JU).

  Pro návrh: 13
  Proti návrhu: 0
  Zdrželi se hlasování: 0
  Schváleno

 • Změna článku 11, bod 1 ve všech navrhovaných variantách (změna podmínky pro zapsání na seznam náhradníků do AS PF JU, a to získat alespoň jeden hlas).

  Pro návrh: 10
  Proti návrhu: 0
  Zdrželi se hlasování: 3
  Schváleno

 

 

Zapsala:
15. 6. 2010 Jana Cimmermannová