Symbol PF AS - zápis ze zasedání 13. 10. 2010

AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

Zápis
ze zasedání Akademického senátu PF JU
dne 13. 10. 2010

Přítomni (bez titulů): Staněk, Nosková, Jandová, Hašek, Pexa, Šerý, Bago, Krásová, Vobr, Tlustý, Kolář, Záleský, Malátová, Schuster

Nepřítomni (bez titulů): Petr, Voříšek, Boček, Cimmermannová, Křiklánová, Šindelářová, Kursová

 

Program jednání:

 1. Návrh nového VaJř AS PF JU (předkládá doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.)
 2. Návrh na jmenování proděkanů PF JU (předkládá pan děkan)
 3. Návrh nového disciplinárního řádu a nového složení disciplinární komise (předkládá pan děkan)
 4. Návrh složení ubytovací komise (předkládá pan děkan)
 5. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech fakulty (předkládá pan děkan)
 6. Vyhlášení voleb a navržení složení volební komise (předkládá předseda AS)

Předseda senátu podal návrh na zapisovatele senátu - Schuster
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

1. Návrh nového VaJ řádu AS PF JU:

Pro návrh: 0
Proti návrhu: 11
Zdrželi se hlasování: 3
Neschváleno

AS PF JU předložil návrhy k doplnění VaJ řádu, a to zejména ve smyslu přesnější specifikace podmínky max. 2 členů z katedry a to zejména v případech:

 • navržení nízkého počtu volitelných kandidátů (kandidují členové akademické obce z méně než 7 kateder)
 • zpřesnit podmínky pro členství s AS PF JU v případě sloučení pracovišť PF JU nebo jejich rozdělení
 • možnost kandidatury členů akademické obce, jejichž pracoviště má jiný charakter než katedra (samostatné oddělení, ústav)
 • v článku 21 bod 1 doplnit ALESPOŇ nebo MINIMÁLNĚ
 • v článku 6 bod 1 opravit překlep: "ze svého kurie"

AS PF JU dále podal návrh na zřízení legislativní komise, která bude spolu s panem děkanem pracovat na variantě VaJ řádu AS PF JU, která předložena k hlasování novému AS PF JU. Členové této komise budou navržení na základě jednání předsedy AS s jednotlivými členy AS. O zřízení této komise bylo hlasováno s výsledkem:

Pro návrh: 11
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Schváleno

 

2. Návrh na jmenování proděkanů PF JU. Pan děkan s účinností od 1. 9. 2010 navrhl na funkce proděkanů PF JU:

 • doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. - proděkanka pro vnější vztahy
 • prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. - proděkan pro vědu
 • PaedDr. Jan Holec, Ph.D. - proděkan pro studium

AS PF JU bere na vědomí jmenování výše zmíněných proděkanů.

 

3. Návrh nového disciplinárního řádu a nového složení disciplinární komise. Pan děkan PF JU navrhl složení disciplinární komise z řad akademických pracovníků (bez titulů): Pech, Černý, Dvořáková a náhradník Voříšek.

Pro návrh: 11
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Schváleno

O podání návrhu členů z řad studentů PF požádal pan děkan studentskou komoru AS PF JU. Případné připomínky k nově navrženému disciplinárnímu řádu mohou členové AS PF JU zasílat přímo panu děkanovi.

 

4. Návrh složení ubytovací komise. Pan děkan navrhl členy ubytovací komise z řad zaměstnanců a opět žádá studentskou komoru AS PF JU o doplnění komise z řad studentů PF JU.

AS PF JU bere na vědomí jmenování členů ubytovací komise.

 

5. Podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech fakulty.

Pan děkan předložil podmínky pro přijetí ke studijním oborům na PF JU. Z diskuze vyplynul návrh na následující úpravy: s. 3 vypustit pojem potápění, s. 1-2 několikráte zmiňováno odevzdání maturitního vysvědčení nejpozději do zahájení semestrální výuky - možno specifikovat pouze 1× hned na začátku dokumentu, v tabulkách jednotlivých oborů doplnit tabulku pro studium učitelství na SŠ s případným odkazem na ostatní fakulty JU.

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

6. Vyhlášení voleb do AS PF JU a navržení složení volební komise.

Předseda AS PF JU předložil návrh na vyhlášení voleb do AS PF JU (viz Návrh volební vyhlášky)

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

Předseda AS PF JU předložil k hlasování složení volební komise: Šerý (předseda), Cvach, Vobr, Mls, Záleský, Bartáčková, Jínová, Fleischmannová, Boorová, Lavdavská

Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

 

Zapsal: Mgr. Jan Schuster, Ph.D.