Symbol PF AS - zápis ze zasedání 21. 12. 2010

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání dne 21. 12. 2010

Přítomni (bez titulů): Binterová, Jandová, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Schuster, Vítečková, Voříšek, Žlábková; Golombková, Heller, Křiklava, Kříhová, Pátek

Nepřítomni: (bez titulů): Hašek, Smolka, Ležák, Slaná

Hosté: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., Mgr. Michal Vančura, Ph.D., děkan PF JU, PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Program jednání:

  1. Projednání akreditačních materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Informační technologie ve vzdělání a rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia
  2. Projednání akreditačních materiálů rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice o studijního obor Informační a komunikační technologie ve vzdělání
  3. Projednání vědecké rady
  4. Různé

 

Na zapisovatele zasedání AS PF by navržen Heller

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0

 

Na skrutátory zasedání AS PF byli navrženi Karvánková, Kraft, Kříhová

Pro návrh: 17
Proti návrhu: 0
Zdrželi se: 0

 

Ad 1

Projednání akreditačních materiálů pro akreditaci bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru Informační technologie ve vzdělání a rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia

PaeDr. Jiří Vaníček, Ph.D. představil výše uvedený studijní program. Upozornil na nepatrné změny (cca 15%) v programu výuky oproti minulosti. A to hlavně v přesunech povinných předmětů do povinně volitelných a naopak. Dále představil rozšíření akreditace na kombinovanou formu.

AS PF byl seznámen s příslušnými materiály týkající se akreditace výše uvedeného studijního programu a bere jej na vědomí

 

Ad 2

Projednání akreditačních materiálů rozšíření akreditace doktorského studijního programu Specializace v pedagogice o studijního obor Informační a komunikační technologie ve vzdělání

Doc. PhDr. Alena Hošpesová , Ph.D. představila výše uvedený studijní program

AS PF byl seznámen s příslušnými materiály týkající se akreditace výše uvedeného studijního programu a bere jej na vědomí

 

Ad 3

Projednání vědecké rady

Pan děkan oznámil změnu v původním návrhu na složení vědecké rady, respektive její doplnění o Prof. PhDr. Zdeňka Heluse, DrSc.

O každém jednotlivém členu vědecké rady bylo hlasováno zvlášť

Vědecká rada byla schválena

 

Ad 4

Různé

Byla diskutována plánovaná akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice studijního oboru finanční gramotnost

Byla tlumočena žádost, na základě podnětu studentů, o zohlednění možnosti úpravy tělocvičny v Dukelské ulici katedry KTS

Stanislav Kraft upozornil na důležitost zřízení příslušných komisí v nejbližším období

Předseda AS PF popřál všem zúčastněným pěkné prožití vánočních svátků

 

Zapsal Šimon Heller