Symbol PF AS - zápis ze zasedání 18. 10. 2011

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 18. 10. 2011

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Jandová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Smolka, Voříšek, Žlábková, Heller, Křiklava, Ležák, Pátek, Slaná

Omluveni (bez titulů): Karvánková, Kouřilová, Schuster, Vítečková, Golombková, Kříhová

 

Program zasedání:

  1. Volba delegáta/delegátky do sněmu Rady vysokých škol
  2. Projednávání Volebního a jednacího řádu AS PF JU
  3. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

Na zapisovatele zasedání AS PF byla navržena Binterová
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

 

1. Volba delegáta/delegátky do sněmu Rady vysokých škol

Senátor Petr navrhl kandidáta do sněmu Rady Vysokých škol, paní Doc. PhDr. Lucii Betákovou, MA., Ph.D.

Hlasování o kandidátce bylo schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Kandidátka schválena.

 

2. Senát projednal Volební a jednacího řád AS PF JU, za přítomnosti děkana PF JU, v jehož pravomoci je předložit předpis Akademickému senátu PF a JU ke schválení.

Diskuse se zaměřila vždy k jednotlivým článkům volebního řádu, diskutující předkládali své návrhy a připomínky k hlavním sporným bodům Volebního a jednacího řád (dále VJŘ) - volba do kurií, poměr studentů a akademických pracovníků v senátu, studentské pojistce, aj.

Binterová - apelovala na nutnost schválení VJŘ v dohledné době a upozornila na některé aspekty změn, které nový návrh obsahuje.

Heller - navrhuje zvýšit zastoupení studentů v senátu na 9/12 (nyní 7/14).

Petr - upozornil na fakt, že hlavním důvodem posledního neschválení předkládaného Volebního a jednacího řádu ASJU byla studentská pojistka, je proto nutné ji zachovat.

Heller - navrhuje s vyšším podílem zastoupení studentů oslabit studentskou pojistku.

Křiklava - vznesl dotaz, zda podle předloženého návrhu VJŘ, článku 21 tamtéž bude hlasování o lidech vždy tajné? Diskuse senátorů. Z návrhu VJŘ vyplývá, že nikoli.

Heller - upozorňoval na potřebu vyhlásit vždy volby do AS PF JU tak, aby se jejich termín nekryl se zápočtovým týdnem, volnem, zkouškami, aby byla umožněna co nejvyšší účast studentů. Následovala diskuse k tomuto bodu.

Petr - přečetl senátorům závěry ze zasedání AS PF JU z 13. 10. 2010

AS PF JU předložil návrhy k doplnění VJŘ, a to zejména ve smyslu přesnější specifikace podmínky max. 2 členů z katedry a to zejména v případech:

  • navržení nízkého počtu volitelných kandidátů (kandidují členové akademické obce z méně než 7 kateder)
  • zpřesnit podmínky pro členství s AS PF JU v případě sloučení pracovišť PF JU nebo jejich rozdělení
  • možnost kandidatury členů akademické obce, jejichž pracoviště má jiný charakter než katedra (samostatné oddělení, ústav)
  • v článku 21 bod 1 doplnit ALESPOŇ nebo MINIMÁLNĚ
  • v článku 6 bod 1 opravit překlep: "ze svého kurie"

a vznesl návrh, aby senát AS PF JU hlasováním rozhodl, zda je možné zařadit do programu hlasování o základní koncepci VJŘ AS PF JU, tj. volby do AS ve dvou kurích.

Návrh byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 6
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh schválen.

Senát následně hlasoval o pokračování v úpravách předložené aktuální verze VJŘ s cílem rozhodnout způsob volby členů senátu v návrhu nového VJŘ. V návrhu se jedná o čl. 1(3) a související čl. 8(1), týkající se volby do AS PF JU v kuriích.

Petr - navrhl projednávat předloženou verzi VJŘ AS PF JU, kde je uveden článek 1(3) v následujícím znění: "Pro účely voleb jsou členové akademické obce rozděleni do dvou kurií. Akademičtí pracovníci tvoří kurii akademických pracovníků. Studenti řádně zapsaní ke studiu na Pedagogické fakultě tvoří kurii studentů."
a související čl. 8(1): "Členy senátu volí ze svých řad členové akademické obce fakulty ve dvou kuriích, z nichž jedna je tvořena akademickými pracovníky, druhá studenty PFJU. Voliči každé kurie volí jen kandidáty své kurie."

Návrh byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 5
Zdrželi se hlasování: 2
Návrh schválen.

Křiklava - předložil požadavek uvést do zápisu, že proti návrhu hlasovala celá studentská komora, přítomná na zasedání AS, čili 5 přítomných studentů hlasovalo proti návrhu.

Diskuse.

Křiklava - vystoupil s poznámkou k odhlasovanému, že studenti chtějí volit akademické pracovníky, což jim nebude umožněno.

Pexa - odpověděl, že akademičtí pracovníci nechtějí být voleni studenty.

Petr - informoval o jednáních na úrovni kateder, kdy se většina pracovišť v srpnu 2010 vyjádřila v tom smyslu, aby byla volba členů senátu realizována v oddělených kuriích

Žlábková - jako reakci na diskusi o tomto tématu uvedla, že je důležité hledat pozitiva, ne katastrofické situace

Dále bylo konstatováno, že je možné z čl. 8(1) vypustit nadbytečnou formulaci: "z nichž jedna je tvořena akademickými pracovníky, druhá studenty PFJU." vzhledem k tomu, že skutečnost, kterou tento text uvádí, je již obsažena v čl. 1(3)

Petr - uzavřel diskusi konstatováním, že senát projednal předběžný návrh VJŘ. Do příštího zasedáním ukládá senátorům připravit návrhy na další případné změny.

 

3. Různé

Heller - navrhl umístit před budovu tabuli "Zákaz kouření". Děkan PF, přítomný na zasedání vzal na vědomí a souhlasil.

Děkan přednesl návrh katedry Fyziky PF na změnu názvu katedry. Navrhovaný nový název katedry je Katedra aplikované fyziky a techniky.
Akademický senát vzal tuto skutečnost na vědomí.

Děkan navrhl studentům možnost vytvoření studentské rady a její podílení se na chodu PF JU.

Voříšek - oslovil děkana PF s dotazem na počet studentů, které bude možné přijímat do navazujících studií.
Děkan odpověděl že jednání stále probíhají, je však potřeba ujistit studenty, že kvalitní studenti budou jistě mít možnost v navazujícím studiu pokračovat.

 

Zapsala: RNDr. Helena Binterová, Ph.D.