Symbol PF AS - zápis ze zasedání 29. 11. 2011

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 29. 11. 2011

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Jandová, Karvánková, Petr, Pexa, Samková, Schuster, Smolka, Vítečková, Voříšek, Žlábková, Golombková, Heller, Kříhová, Křiklava, Ležák, Pátek, Slaná

Omluveni (bez titulů): Kouřilová, Kraft

 

Program zasedání:

  1. Projednávání Volebního a jednacího řádu AS PF JU
  2. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 19
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

 

1. Projednávání Volebního a jednacího řádu AS PF JU

Pro jednání o dokumentu měli členové senátu k dispozici text zaslaný s předstihem v elektronické podobě.

Projednávání VaJŘ zahrnovalo dva okruhy problematiky - (i) pozměňovací návrhy předloženého VaJŘ vedoucí k zásadním změnám pojetí voleb a složení senátu a dále (ii) připomínky týkající se formulací, stylistických nedostatků a formálních úprav dokumentu.
 

ad (i)
Senátor Heller navrhl změnu v poměru akademických pracovníků a studentů v akademickém senátu PF ze stávajícího 14:7 na 13:8.

Hlasování o změně poměru bylo uskutečněno s výsledkem:
Pro návrh: 11
Proti návrhu: 7
Zdrželi se hlasování: 0
Změna schválena.
Schválení této změny znamená úpravu všech čl. VaJŘ, kde se tato změna promítá (čl. 2, čl. 10) a úpravu "tzv. "studentské pojistky" v čl. 21, odst. 1, kde se mění formulace z původní "6 ze 7" na "7 z 8".

Dále senátorka Binterová navrhuje zachovat možnost navrhování kandidátů do voleb AS PF i mezi kuriemi (studenti mohou navrhnout ak. pracovníky a ak. pracovníci mohou navrhnout studenty, i když samotná volba probíhá v rámci kurií).

Hlasování o zachování výše zmíněném navrhování kandidátů bylo schváleno s výsledkem:
Pro návrh: 17
Proti návrhu: 1
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh schválen.
 

ad (ii)
Formální, formulační a další připomínky:

  • zvážit doplnění dodatku ke čl. 10, odst. 2 VaJŘ, pro případ, že na základě pravidla maximálního zastoupení členů z jedné katedry by nebylo možné zvolit AS a vypsat nové volby
  • vypuštění odst. 3 v čl. 6 návrhu
  • čl. 12, odst. 2 - opravit formulaci
  • čl. 22 - doplnit text odst. 8
  • doporučeno sjednotit psaní čísel (psaná číslicemi nebo textem jednotně v celém dokumentu)

Uvedené připomínky a pozměňovací návrhy budou zapracovány do textu VaJŘ tak, aby mohl být předložen ke schválení na dalším řádném zasedání.

 

2. Různé

Senátorka Slaná poukazuje na fakt, že nedávno vydaný zákaz kouření před budovou PF není příliš dodržován.

AS PF JU doporučuje i nadále této situaci věnovat pozornost.

 

Zapsal: Jaroslav Pátek