Symbol PF AS - zápis ze zasedání 14. 12. 2011

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 14. 12. 2011

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Jandová, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Smolka, Vítečková, Voříšek, Žlábková, Heller, Křiklava, Ležák, Pátek, Slaná

Omluveni (bez titulů): Golombková

Nepřítomni (bez titulů): Schuster, Kříhová

Hosté: Mgr. M. Vančura, Ph.D., děkan PF; Mgr. J. Holec, Ph.D., proděkan pro studium

 

Program zasedání:

  • Projednání podmínek přijímacího řízení

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program byl schválen.

Na zapisovatele zasedání AS PF byla navržena Žlábková.
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl schválen.

 

Průběh jednání:

Projednání podmínek přijímacího řízení
V úvodu byly projednány výsledky per-rollam hlasování o podmínkách přijímacího řízení, v němž se členové senátu nejprve vyjadřovali k samotné formě elektronického hlasování v poměru 17 pro per-rollam hlasování - 3 proti - 1 se zdržel. Vzhledem k možnému rozporu vyplývajícímu z nejednoznačného ustanovení Volebního a jednacího řádu AS PF (konkrétně čl. 1 versus čl. 16) v otázce elektronického hlasování v případě nesouhlasu i jen menšiny členů senátu s touto formou hlasování, bylo za účelem projednání podmínek přijímacího řízení a textu informační brožury svoláno toto mimořádné zasedání akademického senátu.

Děkan vysvětlil členům AS PF, že o elektronické hlasování byl požádán předseda AS PF z časových důvodů. Proděkan pro studium dr. Holec uvedl, že do letošního návrhu podmínek přijímacího řízení přibyly navazující magisterské obory pro studium učitelství ZŠ. Děkan a proděkan pro studium zodpověděli dotazy členů senátu týkající se financování studentů přijímaných do nMgr. oborů v ak. roce 2012/13 a zdůvodnili předpokládané počty přijímaných studentů do těchto oborů. Následně bylo uskutečněno hlasováno o návrhu podmínek přijímacího řízení s výsledkem:

Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 3
Návrh byl schválen.

Na závěr zasedání byli členové senátu vyzváni, aby v případném příštím elektronickém hlasování hlasovali pouze na společnou e-mailovou adresu.

 

Zapsala: Iva Žlábková