Symbol PF AS - zápis z mimořádného zasedání ze dne 26. 1. 2012

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 26. 1. 2012

Přítomni (bez titulů): Hašek, Jandová, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Schuster, Smolka, Vítečková, Voříšek, Golombková, Heller, Křiklava, Pátek, Slaná

Omluveni (bez titulů): Binterová, Samková, Žlábková, Kříhová, Ležák

Hosté: Mgr. M. Vančura, Ph.D., děkan PF JU, doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc., vedoucí katedry výchovy ke zdraví PF JU

 

Program zasedání:

  1. Projednání mimořádné situace na katedře výchovy ke zdraví PF JU.

 

Hlasování o programu:
Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen.

 

1. Projednání mimořádné situace na katedře výchovy ke zdraví PF JU (dále jen VKZ).

Na začátku jednání seznámil pan děkan senátory s nastalou situací na katedře VKZ. Oznámil dočasné odvolání docentky Krejčí z pozice vedoucí katedry VKZ. Důvodem jsou podezření na možná pochybení v záležitostech spojených s finančním krytím katedrových kurzů a praxí, v záležitostech spojených se spoluprací katedry s externí firmou řízenou jejími rodinnými příslušníky nebo se spoluprací s občanským sdružením a dále výhrady studentů k některým dalším skutečnostem.
Vedení fakulty sestavuje komisi, s cílem vzniklá podezření prověřit. Z toho důvodu pan děkan požádal akademický senát PF o doplnění Komise k prošetření situace na katedře výchovy ke zdraví o jednoho člena z řad senátorů. Dr. Kraft navrhl senátora Hellera, který toto přijal.

Hlasování o delegaci Šimona Hellera do Komise k prošetření situace na katedře výchovy ke zdraví:

Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Delegát schválen.

Ve druhé části jednání byla přizvána doc. Krejčí, aby sdělila svůj názor na nastalou situaci a komentovala uvedená podezření. Paní docentka většinu obvinění považuje za lživou. Nikdo z katedry ani její rodinní příslušníci se nechtěli na studentech VKZ obohacovat a dle tvrzení paní docentky také nijak takto nečinili. Senátoři vznesli dotazy na proplácení kurzů, cenu a kvalitu triček s logem VKZ, dále na nucení studentů ke koupi obědů při asistentské praxi v Hluboké nad Vltavou, také byl vznesen dotaz na komunikaci s médii. Paní docentka na všechny dotazy odpověděla.

Usnesení:
Akademický senát PF JU bere na vědomí veškeré informace od pana děkana Vančury a také informace od paní docentky Krejčí k situaci na katedře VKZ a deleguje do Komise k prošetření situace na katedře výchovy ke zdraví senátora Hellera.

 

Zapsal: Jan Křiklava