Symbol PF AS - zápis ze zasedání 6. 3. 2012

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 6. 3. 2012

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Karvánková, Kouřilová, Kraft, Petr, Pexa, Samková, Schuster, Smolka, Vítečková, Voříšek, Žlábková; Heller, Ležák, Pátek

Omluveni (bez titulů): Jandová; Golombková, Křiklava, Kříhová, Slaná

 

Program zasedání:

  1. Projednání akreditačních materiálů
  2. Projednání Volebního a jednacího řádu AS PF JU
  3. Různé

 

Na zapisovatele zasedání AS PF byl navržen Smolka.
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Schváleno

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen

 

Průběh jednání:

1. Projednání akreditačních materiálů

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. představila akreditační materiály 3 programů/oborů:

  1. reakreditace bakalářského studijního programu stud. oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání
  2. žádost o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - matematika
  3. žádost o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice o obor Vzdělávání pro finanční gramotnost, prezenční studium, kombinované studium.

V diskusi Heller vznesl dotaz na začlenění těchto oborů do programů CŽV a poukázal na existenci studia matematiky v obdobně koncipovaném studijním oboru na PřF JU.

Usnesení:
AS PF JU bere na vědomí akreditační materiály výše uvedených studijních programů/oborů.

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. informovala AS o dalších připravených akreditačních materiálech. K tomuto bodu bylo avizováno elektronické hlasování v nejbližších dnech.

 

2. Projednání Volebního a jednacího řádu AS PF JU

Senát projednal úpravu Volebního a jednacího řád AS PF JU, čl. 10, odst. 2., a to ve dvou variantách řešení následující situace:

Nelze-li při uplatnění pravidla, že každá katedra může být zastoupena nejvýše dvěma pracovníky, zvolit všech třináct členů senátu z řad akademických pracovníků:

  1. je nutné vyhlásit nové volby
  2. postupují do senátu další kandidáti z řad akademických pracovníků podle počtu získaných hlasů bez ohledu na pravidlo o zastoupení kateder (pracovišť) v senátu

Hlasování:
Varianta a): 3
Varianta b) 11
Zdrželi se hlasování: 1
Úprava VaJŘ AS PF JU schválena ve variantě b).

Do VaJŘ byly dále začleněny dílčí úpravy, které navrhli Samková a Voříšek.

Hlasování o definitivní podobě VaJŘ AS PF JU po zapracovaní výše popsaných úprav:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Definitivní podoba VaJŘ AS PF JU schválena.

 

3. Různé

Samková - navrhla, aby informace o zasedání AS PF JU byly rozesílány mailem na společnou e-mailovou adresu zaměstnanců PF.

Heller - stručně informoval o jednání probíhajících mezi RVŠ a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Dobešem.

 

Zapsal: PhDr. Vladislav Smolka, Ph.D.