Symbol PF AS - zápis ze zasedání 30. 10. 2012

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU ze dne 30. 10. 2012

Přítomni (bez titulů): Binterová, Hašek, Karvánková, Kraft, Kouřilová, Vítečková, Petr, Pexa, Samková, Schuster, Smolka, Voříšek, Žlábková, Heller, Ležák, Pátek

Omluveni (bez titulů): Jandová, Křiklava, Golombková, Kříhová, Slaná

Hosté (z řad studentů): Bažantová, Váchová

 

Program zasedání:

 1. Seznámení s výsledkem projednávání Volebního a jednacího řádu AS PF JU v Akademickém Senátu JU
 2. Vypsání voleb do AS PF JU na nadcházející funkční období 2012 - 2014
 3. Projednávání podmínek k přijetí ke studiu na PF JU
 4. Různé

 

Program zasedání byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Program schválen

 

 

1. Seznámení s výsledkem projednávání Volebního a jednacího řádu AS PF JU v Akademickém Senátu JU

Předseda AS PF JU seznámil přítomné senátory s nepřijetím nového Volebního a jednacího řádu AS PF JU Akademickým Senátem Jihočeské univerzity. Senátorům byly předsedou představeny detaily nepřijetí V a J řádu AS PF JU včetně hlavních výtek k němu. K přijetí V a J řádu AS PF JU nepomohl ani apel rektora JU na přijetí.

K tomuto bodu nezazněla ze senátorského kolegia žádná poznámka ani doplnění.

 

2. Vyhlášení voleb do AS PF JU na nadcházející funkční období 2012 - 2014

Funkční období jednotlivých členů AS PF JU se blíží ke konci, proto předseda senátu seznámil senátory s nutností vypsání řádného termínu voleb na nové funkční období 2012 až 2014.

Přítomní senátoři se shodli na následujícím harmonogramu voleb do AS PF JU na funkční období 2012 až 2014:

 1. Termín voleb byl úterý 27. listopadu a středu 28. listopadu roku 2012. Volební místnosti se voličům (z řad členů akademické obce) otevřou první den (tj. v úterý 27.11.2012) v 9 hodin s koncem ve 13 hodin, následující den (tj. ve středu 28.11.2012) bude čas voleb od 10 do 14 hodin. Termín zveřejnění výsledků byl stanoven na čtvrtek 29. listopadu 2012.
 2. Předsedou volebního komise byl navržen Ing. Šerý. Dále bylo navrženo dalších 10 členů volební komise.
 3. Členové akademické obce PF JU mohou své návrhy na kandidáty podávat do pondělí 12. listopadu do 12 hodin a to dvěma způsoby:
  1. Předávány osobně do rukou předsedy volební komise nebo
  2. prostřednictvím podatelny nacházející se v přízemí budovy PF JU v ulici Jeronýmova 10.
 4. Jednotlivé návrhy kandidátů voleb do AS PF JU budou obsahovat náležitosti - jméno a příjmení kandidáta, podpis, funkční a platnou emailovou adresu či číslo mobilního telefonu.

  Do platného seznamu kandidátů nebudou zařazovány ty návrhy, které budou anonymní či ve kterých nebude obsažen funkční a platný kontakt (tj. emailová adresa nebo číslo mobilního telefonu).

 5. Volební místnosti budou umístěny ve dvou budovách PF JU, konkrétně:
  1. v budově PF JU v ulici Jeronýmova 10 v místnosti číslo J113 a
  2. v budově PF JU v ulici Dukelská v místnosti studovny.
 6. Za platný hlasovací lístek bude považován ten, ve kterém bude zaškrtnut příslušný počet kandidátů - tj. 14 zaměstnanců a 7 studentů. Dále nebude brán zřetel na lístky, které budou nějakým způsobem znehodnoceny - poškrtány, roztrhány, natrženy apod.
 7. Ustanovující schůze nového složení AS PF JU na funkční období 2012 - 2014 se bude konat dne 11. prosince 2012 v zasedací místnosti PF JU v budově Jeronýmova 10.
 8. V den zasedání tohoto senátu (tj. 30.10.2012) budou vyvěšeny volební vyhlášky a plakáty inzerující volby do AS PF JU na funkční období 2012 - 2014.

Harmonogram voleb do AS PF JU na funkční období 2012 - 2014 byl schválen s výsledkem:
Pro návrh: 16
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Harmonogram, složení volební komise a související opatření budou součástí volební vyhlášky, kterou senát tímto schválil.

 

3. Projednávání podmínek k přijetí ke studiu na PF JU

S podmínkami pro přijetí ke studiu na PF JU byl AS PF seznámen proděkanem pro studium PF JU. Kromě ústního představení tabulky s počtem přijímaných uchazečů v následujícím akademickém roce 2013/2014 poskytl proděkan pro studium předpřipravené vytištěné materiály, které projednávanou problematiku představily zevrubně.

Senátor Pexa vznesl dotaz, který se týkal velkého počtu přijímaných na obory v kombinaci s OV, oproti tomu malý počet přijímaných na katedře IT. Dále se senátor Schuster zmiňoval o konkrétních podmínkách k přijetí do navazujícího magisterského studia na katedře Výchovy ke zdraví.

Přestože nebyly materiály předloženy senátu s předstihem, požádal předseda členy senátu, zda-li by bylo možné opustit od předem avizovaného hlasování per rollam a přejít k hlasování na místě.

Hlasování o tom, zda-li je možno na tomto místě hlasovat o předložených materiálech proděkana pro studium ohledně podmínek pro přijetí ke studiu na PF JU na následující akademický rok 2013/2014, bylo schváleno:
Pro návrh: 14
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 1
Návrh hlasování byl schválen.

Podmínky pro přijetí ke studiu na PF JU na následující akademický rok 2013/2014 byly schváleny:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh hlasování byl schválen.

 

4. Různé (p. děkan)

Senátor Heller vystoupil s příspěvkem zabývajícím se nepřehlednou situací během fotografování promocí na PF JU, zpracování a distribuce fotografií. Dále AS PF JU vyslechl názor o neprofesionálním řešení fotografií.

K tomuto bodu bylo vyvoláno hlasování s cílem předložit děkanovi fakulty návrh na prošetření této situace.

Hlasování pro návrh na prošetření situace vzniklé v souvislosti s fotografováním bakalářských promocí PF JU panem děkanem:
Pro návrh: 15
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Návrh byl schválen.

AS PF JU na základě předložených skutečností žádá děkana PF JU o prošetření této záležitosti.

 

 

Zapsal: Martin Ležák