Symbol PF AS - zápis ze zasedání 11. 12. 2012

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 11. 12. 2012

Přítomni (bez titulů): Bago, Binterová, Dolanský, Hašek, Hrušková, Karvánková, Petrášková, Pexa, Požárek, Samková, Vítečková, Voříšek, Žlábková, Bažantová, Čížek, Mikolášková, Pátek, Sůsa.

Omluveni (bez titulů): Malátová, Heller, Štěpánková.

Hosté: Ing. Michal Šerý - předseda volební komise.

 

Program jednání:

 1. Volba předsedy senátu
 2. Volba místopředsedů senátu
 3. Různé

 

Jednání senátu v novém složení zahájil předseda volební komise Ing. Šerý. Seznámil členy senátu s články 6-8 Volebního a jednacího řádu AS PF, které se týkají volby předsedy AS, volby místopředsedů AS a ukončení činnosti volební komise.

 

 

Ad 1

Volba předsedy senátu

 1. Předseda volební komise vyzval k podání návrhů kandidátů na předsedu AS. Za kandidáty na předsedu AS byli navrženi: Binterová, Hrušková, Karvánková, Pexa, Voříšek.

  S kandidaturou souhlasili: Binterová, Hrušková, Pexa, Voříšek.

 2. Ustavení volební komise.

  Účast ve volební komisi přijali: Bago, Šerý, Pátek

 3. Volba předsedy AS - volba byla uskutečněna tajným hlasováním.

  V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů:

  Binterová 7
  Hrušková 1
  Pexa 5
  Voříšek 5
  Do druhého kola postoupili: Binterová, Pexa, Voříšek

  V druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů:

  Binterová 9
  Pexa 4
  Voříšek 5

  Předsedkyní Akademického senátu PF byla zvolena Helena Binterová.

  Zvolením předsedkyně senátu ukončila činnost volební komise pro volby do senátu a její předseda Ing. Šerý předal agendu nové předsedkyni senátu.

  Předsedkyně senátu poděkovala přítomným za zvolení.

 

Ad 2

 1. Volba místopředsedy senátu z řad akademických pracovníků

  Navrženi byli: Hrušková, Pexa, Voříšek

  S kandidaturou souhlasili: Hrušková, Pexa, Voříšek

  Volební komise: Binterová, Bago, Pátek

  V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad akademických pracovníků:

  Hrušková 3
  Pexa 5
  Voříšek 5

  Do druhého kola postoupili: Pexa, Voříšek

  V druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad akademických pracovníků:

  Pexa 4
  Voříšek 9

  Místopředsedou Akademického senátu byl zvolen Martin Voříšek.

 2. Volba místopředsedy senátu z řad studentů

  Navrženi byli: Bažantová, Čížek, Heller, Mikolášková, Pátek

  S kandidaturou souhlasili: Bažantová, Čížek, Heller, Mikolášková

  Volební komise: Binterová, Bago, Pátek

  V prvním kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad studentů:

  Bažantová 0
  Čížek 3
  Heller 2
  Mikolášková 0

  Do druhého kola postoupili: Čížek, Heller

  V druhém kole bylo dosaženo poměru hlasů senátorů z řad studentů:

  Čížek 3
  Heller 2

  Místopředsedou Akademického senátu byl zvolen Petr Čížek.

 

Ad 3

Různé

 1. Proběhlo vzájemné představení členů senátu
 2. Informace předsedkyně senátu:
  • upřesnění elektronických adres - budou převzaty z pozvánky předsedy volební komise Ing. Šerého
  • předsedkyně AS zajistí konferenční elektronickou poštu AS a aktualizaci webové stránky AS
  • předpokládaným jednacím dnem bude úterý odpoledne
  • termín příštího zasedání AS PF bude včas upřesněn
  • materiály k příštímu jednání budou odeslány elektronicky

 

 

Zapsal: Gustav Bago