Symbol PF AS - zápis ze zasedání 19. 2. 2013

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 19. 2. 2013

Přítomni (bez titulů): Bago, Binterová, Dolanský, Hašek, Hrušková, Karvánková, Malátová, Petrášková, Pexa, Požárek, Vítečková, Voříšek, Žlábková, Bažantová, Čížek, Heller, Mikolášková, Pátek, Sůsa, Štěpánková.

Omluveni (bez titulů): Samková.

Hosté: děkan fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph.D., PhDr. Milan Novák, Ph.D. (KIN)

 

Program jednání:

 1. Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání (návrh k projednání zaslala senátorka Hrušková)
 2. Volební a jednací řád
 3. Schválení návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise na období od 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015

  z řad pedagogických pracovníků děkan navrhuje paní a pány (bez titulů):
  Pavla Pecha (KMA), který by byl zároveň jmenován předsedou komise
  a dále:
  Kateřinu Dvořákovou (KAJ)
  Janu Kouřilovou (KPE)
  Martina Voříška (KHV) - jako náhradníka

  z řad studentů pak
  Martina Ležáka (1. Zn-OVn)
  Víta Barabáše (3. ITV)
  Janu Mikoláškovou (2. BTV)
  Petra Čížka (1. VVKZn-p) - jako náhradníka

 

 

Ad 1

Moodle pro řízení elektronické formy vzdělávání

Akademický senát prostřednictvím dr. Nováka z katedry informatiky obdržel informace týkající se postupného přechodu z e-learningového portálu eAMOS na e-learnigový portál Moodle. Dr. Novák nabídl vyučujícím PF možnost převedení studijních materiálů z portálu eAMOS do portálu MOODLE a zároveň přislíbil převedení materiálů ke školení práce v portálu MOODLE do podoby šiřitelné elektronickou poštou.

 

Ad 2

Volební a jednací řád

Děkan fakulty seznámil Akademický senát se situací vzniklou po zamítnutí návrhu VaJŘ Akademickým senátem JU a vyzval senát k vytvoření upravené verze VaJŘ. Následně bylo navrženo hlasování ve věci ustanovení senátora Voříška vedením skupiny zabývající se podrobně VaJŘ.

Výsledek hlasování:
Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

Ad 3

Schválení návrhu děkana na jmenování členů disciplinární komise

Akademický senát schválil návrh děkana na jmenování výše uvedených členů disciplinární komice na období od 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015 s výsledkem hlasování:

Pro návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdrželo se: 0

 

 

Zapsal: Jaroslav Pátek