Symbol PF AS - zápis ze zasedání 5. 11. 2013

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 5. 11. 2013

 

Přítomni (bez titulů): Požárek, Malátová, Mikolášková, Čížek, Bažantová, Bago, Binterová, Karvánková, Voříšek, Štěpánková, Hašek, Vítečková, Samková, Pátek, Heller, Petrášková, Pexa, Žlábková

Omluveni (bez titulů): Sůsa, Dolanský, Hrušková

Hosté: děkan fakulty Mgr. Michal Vančura, Ph.D., proděkan PaedDr. Jan Holec, Ph.D., proděkanka doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., dále PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 • schválení podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech PF (§ 27 odst. (1e) Zákon o vysokých školách)
 • akreditace studijního oboru Speciální pedagogika předškolního věku
 • volební a jednací řád
 • různé

 

 

První bod jednání - schválení podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech PF

Hovořil proděkan Holec:

Novinka elektronická přihláška, její výhody - čitelnost jmen, kódů apod.

 • Rozbor tabulek studijních programů a navazujících studií - studenti, kteří na PF absolvují státní závěrečné zkoušky k 20. červnu, budou přijati bez přijímací zkoušky na navazující obor (získají tedy plných 100 bodů), všichni ostatní zkoušku vykonají dle požadavků kateder. Na toto reagoval senátor Čížek v krátké diskusi - pro jednooborovou Tělesnou výchovu a sport se tímto ruší možnost pokračovat v navazujícím magisterském oboru na výchově ke zdraví
 • Senátor Pexa: připomínka o počtu přijatých studentů na různé obory - konkrétně zmínil pouhých 20 míst na oboru informatiky - následná diskuse s děkanem.
 • Senátorka Bažantová: připomínka o občanské výchově, návrh o jejím snížení ve výuce, jelikož pro ni není další uplatnění.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ O SCHVÁLENÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ KE STUDIU VE STUDIJNÍCH PROGRAMECH USKUTEČŇOVANÝCH NA PF :

- Pro ANO - 18
- PROTI - 0
- ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

 

Další bod jednání - Dr. Havlisová představila nový studijní obor, k jehož akreditačním materiálům se senát vyjadřoval

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU - učitelství pro mateřské školy

Seznámila senát s jeho obsahem, o možnosti návaznosti na magisterské studium, praxe v mateřských školách. Grantem je doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

 • Senátor Požárek: dotaz, zda existují konkrétní mateřské školy, ve kterých by bylo možné uskutečňovat ped. praxi - ANO

 

Další bod jednání - VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

 • Senátor Voříšek seznámil AS PF JU s drobnými úpravami, které nemění obsah a podstatu schváleného VaJR (na posledním jednání AS PF JU) a které bylo nutné provést před postoupením tohoto dokumentu AS JU ke schvalovacímu řízení. Změny se provedly na základě posudku právní kanceláře (JU).

 

Poslední bod jednání - RŮZNÉ

 • Senátor Pexa: připomínka týkající se doktorských prohlídek zaměstnanců PF, pravidelné lékařské prohlídky, vstupní a řadové prohlídky.
 • Senátor Heller: návrh pro AS PF JU zaujmout stanovisko k postupu pana prezidenta ČR Zemana o nepozvání rektora JU na oslavy výročí 28. 10.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ SENÁTU VE VĚCI "Senát PF JU bude vyjadřovat své stanovisko k postupu pana prezidenta ČR Zemana o nepozvání rektora JU".

Výsledky hlasování:

- ANO - 6
- NE - 5
- ZDRŽELO SE - 7

 

 

Zápis provedla Mikolášková Jana