Symbol PF AS - zápis ze zasedání 30. 9. 2014

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 30. 9. 2014

 

Přítomni: Binterová, Ditrich, Hašek, Karvánková, Křížová, Kursová, Petrášková, Pexa, Požárek, Štěpánková, Vítečková, Voříšek, Žlábková

Omluveni: Bago, Heller, Samková

Hosté: Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D. (proděkan, zástupce děkana)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

  • Poděkování za činnost členům AS PF JU
  • Informace o nových členech AS PF JU
  • Schválení návrhů kandidátů na členství v RVS
  • Vyhlášení voleb do AS PF JU
  • Navržení a schválení členů volební komise pro volby do AS PF JU v akademickém roce 2014/2015

 

 

První bod jednání: Poděkování za činnost členům AS PF JU

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.:
Poděkování za činnost členům AS PF JU za funkční období 2013/2014 jménem pana děkana PF JU v Českých Budějovicích.

 

Druhý bod jednání: Informace o nových členech AS PF JU

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.:
Přivítání nových členů akademického senátu PF JU. Jmenovitě z řad pedagogických pracovníků dr. Ditrich a dr. Kursová, z řad studentů kolega Kotal a kolegyně Mgr. Činčurová a Křížová.

 

Třetí bod jednání: Schválení návrhů kandidátů na členství v RVS

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.:
Podání návrhu kandidátů PF JU do RVS.
Kandidáti: doc. PhDr. Betáková Lucie, MA, Ph.D., Bc. Stuhlová Barbora (CjnOVnSZn), náhradnice Bc. Schmiedova Lucie (CjnOVnSZn).

Výsledky hlasování o Schválení návrhů kandidátů na členství v RVS

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS schválil navržené kandidátky do RVS.

 

Čtvrtý bod jednání: Vyhlášení voleb do AS PF JU

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.:
Návrh na vyhlášení voleb do AS PF JU v akademickém roce 2014/2015 k 6. 10. 2014.

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS vyhlašuje volby do AS PF JU v akademickém roce 2014/2015 k 6. 10. 2014.

 

Pátý bod jednání: Navržení a schválení členů volební komise pro volby do AS PF JU v akademickém roce 2014/2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.:
Návrh členů do volební komise pro volby do AS PF JU v akademickém roce 2014/2015.

Kandidáti z řad pedagogů:
Ing. Michal Šerý, Ph.D. - předseda komise
Mgr. Václav Šimandl - místopředseda komise
Mgr. Jan Dvořák
Mgr. Zbyněk Vácha

Kandidáti z řad studentů PF JU: Jiří Nerad, Markéta Kněžíčková, Martina Kuřímská, Lenka Belejová, Tereza Pfeiferová, Martina Mádlíková

Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr
AS schválil všechny kandidáty navržené do volební komise AS PF JU.

 

 

Zápis provedla dr. Karvánková