Symbol PF AS - zápis ze zasedání 24. 3. 2015

Akademický senát
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PF JU dne 24. 3. 2015

 

Přítomni - Bago, Bílková, Burdová, Curko, Ditrich, Drška, Dvořák, Hašek, Janda, Karvánková, Kouřilová, Kříž, Petrášková, Pexa, Plassová, Rokos, Šebeš, Šebková
Host: Petr Kalafut

Nepřítomen - 0

Omluven - Veber, Pecka, Malátová

Hosté - doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D., Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích)

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ SENÁTU

 • Vyjádření AS PF k Žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení (Pedagogická psychologie).
 • Návrh děkana na členy disciplinární komise
 • Schválení "Memoranda o ustavení Unie akademických senátů PdF ČR".
 • Různé
  • Zkrácení výuky studentů v posledním ročníku studia.
  • Studentské hodnocení výuky.

 

 

První bod jednání: Schválení změny v programu Zasedání AS PF JU.

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.:

 • Schválení změny programu Zasedání AS PF JU ve smyslu zařazení bodu Studentské hodnocení výuky na 2. pořadové místo z důvodu přítomnosti děkana PF JU dr. Vančury a proděkanky pro studium doc. H. Binterové.

  Hlasování:
  Pro: 18
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: Schválení změny v programu Zasedání AS PF JU.

 

Druhý bod jednání: Vyjádření AS PF k Žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení (Pedagogická psychologie).

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.:

Závěr: AS PF JU záležitost projednal, nikdo z přítomných nevyjádřil žádné připomínky, z tohoto důvodu AS PF JU bere na vědomí Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení (Pedagogická psychologie).

 

Třetí bod jednání: Studentské hodnocení výuky

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.:

Mgr. Lukáš Rokos ve spolupráci s ostatními členy studentské komory AS PF JU připravil připomínky vyvstávající ze zavedení nového Studentského hodnocení výuky (SHV). Nejvíce byly zmiňovány následující připomínky:

 • metodologická nesprávnost
 • black list předmětů, které nebudou součástí SHV
 • aktualizace pedagogů participujících v rámci výuky vybraných předmětů, uvedení vyučující nejsou aktuální
 • účel hodnocení pedagogů - výstupy pro vedení PF JU, resp. jak se bude dále nakládat s výsledky SHV?

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. upřesnil práci s nově zavedeným SHV. Uvedl, že studentská komora AS PF JU se nebude vyjadřovat samostatně k výsledkům SHV. Avšak problematické otázky fungování i výsledků SHV budou řešeny v první řadě s děkanem PF JU a následně s vedoucími jednotlivých kateder.
doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. a Mgr. Michal Vančura, Ph.D. vyjádřili pochvalu za práci analyzující výsledky SHV panu Mgr. Rokosovi a jeho spolupracovníkům.
Rovněž bylo zdůrazněna platnost Opatření děkana č. 1/2015 ke Studentskému hodnocení výuky, v němž je uvedena povinnost zúčastnit se Studentského hodnocení výuky pro všechny studenty PF JU. SHV je anonymní. Jeho výsledky budou využity k optimalizaci výuky na PF JU. V současném školním roce probíhala pilotáž SHV. Jak uvedla doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. student má pouze povinnost přihlásit se do aplikace SHV a zvolit variantu zda chce hodnotit výuku v uplynulém semestru či nikoliv. Nová podoba SHV byla zavedena především s cílem zvýšit účast studentů v rámci SHV. Návratnost SHV dříve byla okolo 6 - 8 %, avšak v současné podobě SHV se předpokládá účast okolo 30 % studentů. Nová povaha SHV je důsledkem přípravy nového školského zákona, v němž bude stanovena povinnost každé VŠ v ČR mít SHV s prokazatelnou účastí studentů.
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. zmínil, že nárůst účasti studentů na SHV v rámci jeho nové podoby je u PF JU v rámci JU největší. Zároveň zmínil jako problematické v rámci SHV, že komentáře studentů k jednotlivým pedagogům nyní vidí i student, který ještě v rámci SHV nehodnotil a může tím být ovlivněn. Návrh je na změnu tohoto systému, student uvidí všechny komentáře ostatních studentů až v závěru po jeho hodnocení.
Zároveň pan doktor Pexa uvedl, že black list předmětů (cca 360 předmětů) je v rámci univerzity u PF JU největší.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. doplnil, že je nyní připravováno Opatření rektora JU k Studentskému hodnocení výuky, které bude součástí SZŘ JU.

AS PF JU hlasoval ve věci ustanovení kolegy, člena AS PF JU, Jaroslava Dršky hlavního zprostředkovatele ve věci SHV za AS PF JU, který bude pravidelně komunikovat s panem Petrem Kalafutem, jenž zaštiťuje IT stránku SHV.

Hlasování:
Pro: 17
Proti: 0
Zdržel se: 1

Závěr: Kolega Drška z AS PF JU byl zvolen jako zprostředkovatel AS PF JU ve věci SHV.

 

Čtvrtý bod jednání: Návrh děkana PF JU na členy disciplinární komise PF JU

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.:

Dr. Vančura představil AS PF JU funkci disciplinární komise PF JU. Zároveň představil návrhy členů z řad pedagogických pracovníků i studentů PF JU. Návrhy členů disciplinární komise stanovil děkan PF JU dle návrhů AS PF a dále byly doplněny v rámci kolegia děkana PF JU. Disciplinární komise bude nápomocným orgánem děkana PF JU a bude společně řešit například podvodná jednání studentů aj.
Disciplinární komise bude složena z 6 členů. Ostatní pedagogové a studenti, kteří jsou uvedení v návrzích na členy disciplinární komise PF JU budou zastávat funkci náhradníků/členů této komise.

Návrhy na členy disciplinární komise:

Za akademické pracovníky:
  prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - Katedra matematiky
  PhDr. Marta Franclová, Ph.D. - Katedra pedagogiky a psychologie
  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. - Katedra geografie
  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. - Katedra anglistiky
  Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. - Katedra hudební výchovy

Za studenty:
  Bc. Štěpán Klučka - Aj-Z
  Švejdová Veronika - M-SV
  Šůsová Lucie - MŠ
  Mgr. Suchopárová Tereza - doktorské studium KMA

 • Hlasování o Návrhu členů disciplinární komise

  Hlasování:
  Pro: 18
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: AS PF JU akceptoval všechny navržené členy disciplinární komise PF JU.

 • Hlasování o veřejném hlasování o členech disciplinární komise v rámci AS PF JU

  Hlasování:
  Pro: 18
  Proti: 0
  Zdržel se: 0

  Závěr: AS PF JU schválil veřejné hlasování o členech disciplinární komise PF JU.

 • Hlasování o zvolení kolegů Ditricha a Rokose, jako členů AS PF JU, kteří spočítají výsledky hlasování o členech disciplinární komise PF JU

  Hlasování pro kolegu Ditricha:
  Hlasování:
  Pro: 17
  Proti: 0
  Zdržel se: 1

  Hlasování pro kolegu Rokose:
  Hlasování:
  Pro: 17
  Proti: 0
  Zdržel se: 1

  Závěr: AS PF JU ustanovil kolegy Rokose a Ditricha k součtu hlasů v rámci hlasování o členech disciplinární komise.

 • Hlasování o členech disciplinární komise PF JU

  Výsledky hlasování:

  Z řad akademických pracovníků schválil AS PF JU členy disciplinární komise v tomto pořadí:

  Členové disciplinární komise PF JU:
  prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - Katedra matematiky
  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. - Katedra geografie
  doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. - Katedra anglistiky

  Náhradníci z řad akademických pracovníků:
  PhDr. Marta Franclová, Ph.D. - Katedra pedagogiky a psychologie
  Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. - Katedra hudební výchovy

  Z řad studentů schválil AS PF JU členy disciplinární komise v tomto pořadí:

  Bc. Štěpán Klučka - Aj-Z
  Šůsová Lucie - MŠ
  Mgr. Suchopárová Tereza a Švejdová Veronika - M-SV

  Jelikož získaly studentky Suchopárová a Švejdová stejný počet hlasů v rámci 1. kola hlasování o členech disciplinární komise PF JU. Proběhlo v rámci AS PF JU 2. kolo hlasování, která ze studentek se stane členkou disciplinární komise:

 • Hlasování pro ustanovení členkou disciplinární komise Terezu Suchopárovou

  Poznámka: Před hlasováním odešel ze zasedání AS PF JU dr. Pexa a kolega Mgr. Rokos.

  Hlasování:
  Pro: 11
  Proti: 0
  Zdržel se: 5

 • Hlasování pro ustanovení členkou disciplinární komise Veroniku Švejdovou

  Poznámka: Před hlasováním odešel ze zasedání AS PF JU dr. Pexa a kolega Mgr. Rokos.

  Hlasování:
  Pro: 5
  Proti: 0
  Zdržel se: 11

  Závěr: Z řad studentů byla jako třetí členka do disciplinární komise za studenty zvolena Tereza Suchopárová.

 

AS PF JU zvolil disciplinární komisi PF JU ve znění:

Za akademické pracovníky:
Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - Katedra matematiky
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. - Katedra geografie
Doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. - Katedra anglistiky

Za studenty:
Bc. Štěpán Klučka - Aj-Z
Šůsová Lucie - MŠ
Mgr. Suchopárová Tereza - doktorské studium KMA

Náhradníci členů disciplinární komise PF JU:
PhDr. Marta Franclová, Ph.D. - Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. - Katedra hudební výchovy
Švejdová Veronika - M-SV

 

Pátý bod jednání: Schválení "Memoranda o ustavení Unie akademických senátů PdF ČR".

Mgr. Michal Vančura, Ph.D., doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

Pan děkan představil účel jednání v rámci setkání předsedou AS PdF ČR. Základními body tohoto jednání byla především situace podfinancování PF v rámci ČR. Snížení finančních prostředků pro PF v rámci ČR na jedné straně, avšak zájem o učitele na straně druhé. Jednání o zvýšení finančních prostředků pro PF v rámci ČR. Předsedové AS PF ČR se snaží podpořit Asociaci děkanů PF v ČR v tomto svém jednání.

Mgr. Roman Hašek, Ph.D. položil otázku smyslu schválení Memoranda o ustanovení Unie AS PdF ČR. Na níž pan děkan odpověděl ve smyslu vyjádření jednoty PdF akademických pracovníků v rámci ČR.

 • Hlasování pro schválení "Memoranda o ustavení Unie akademických senátů PdF ČR".

  Hlasování:
  Pro: 13
  Proti: 0
  Zdržel se: 3

  Závěr: AS PF JU schválil Memorandum o ustavení Unie akademických senátů PdF ČR.

 

Šestý bod jednání: Různé

 • Zkrácení výuky studentů v posledním ročníku studia

  Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. vyjádřil obavy ze studijního přetížení a vytížení studentů v končících ročnících
  Mgr. Michal Vančura, Ph.D., doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. vyjádření o zavedení dvojnásobné časové dotace vyučovaných předmětů u končících ročníků, umožňující jim včasné ukončení zkoušek, dostatečný prostor na tvorbu závěrečných prací a přípravy na SZZ a případnou možnost přihlásit se včas do navazujícího studia na PF JU. V rámci nových akreditací již zakomponovány všechny tyto změny napříč katedrami PF JU.

 • Požadavky studentů (tlumočil kolega Janda) na nedostatečný počet kolostavů u budovy v Dukelské ul.

  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - nově zpřístupněna nová kolárna ve dvoře budovy v Dukelské ul.

 • Požadavek Mgr. Petra Dvořáka, Ph.D. na možnost uzamykání zaměstnanecké kolárny v prostorách budovy v Dukelské ul.

  Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - přislíbil zařízení možnosti zamykání

 

Sedmý bod jednání: Hlasování AS PF JU per rollam o schválení harmonogramu akademického roku 2015/2016

Hlasování:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0

Závěr: AS PF JU schválil harmonogram PF JU pro akademický rok 2015/2016.

 

 

Zápis provedla dr. Karvánková

RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.
předsedkyně AS PF JU